LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par LZA darbību 2016. gadā

30-06-2017

Nobeigums. Sākums "ZV" Nr. 9, "ZV" Nr. 10, ZV" Nr. 11

Finansējums saskaņā ar IZM noslēgtajiem līgumiem 2016. g. bija nepietiekams, lai nodrošinātu visu LZA funkciju sekmīgu izpildi. Lai nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi, LZA veica finansējumu 70,7 tūkst. EUR apjomā no saviem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (nedzīvojamo telpu noma, konferenču organizēšana, telekomunikāciju pakalpojumi un autostāvvietu noma). Zinātniskajiem institūtiem un tiem pielīdzinātām institūcijām bez maksas tiek piešķirtas telpas un orgtehnika konferenču organizācijai. LZA tehniskie darbinieki - sekretāres un padomnieki, ārlietu daļas darbinieki ir spiesti strādāt par LZA statusam un atbildības kritērijiem neatbilstoši zemu atalgojumu.

Augstceltnes kopējā iznomātā platība 2016. g. beigās bija 4,5 tūkst kv.m. (t.sk. 24% zinātniskiem institūtiem un tiem pielīdzinātām organizācijām, 48% komercstruktūrām, 28% sastāda iznomātās auditorijas un konferenču zāles). Telpu nomas izcenojumi tiek apstiprināti LZA valdē. 2016. g. augstceltnes telpas tika izīrētas 79 organizācijām. 2016. g. beigās augstceltnē ir arī brīvas (nav telpu nomas līgumi) 12 telpas 210 kv.m. platībā. Augstceltnes ēkas izmantošana telpu nomas biznesā nav visai efektīva, jo lielu daļu kopējās platības aizņem zāles, vestibili, koridori un neizmantojamas palīgtelpas. Lielas stiklotas virsmas sadārdzina apkures un ventilācijas izdevumus. Rīgā ir visai liels brīvo biroja telpu piedāvājums, konkurence ir ļoti liela. Pozitīvi vērtējami 2016. g. veiktie LZA telpu remonta darbi - kapitālais remonts 17,6 tūkst EUR apjomā un tekošais remonts 20,5 tūkst. EUR apjomā.

2014. g. 6. maijā LZA noslēdza uz desmit gadiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA "Rīgas koncertzāle" koncertu un izklaides pasākumu organizācijai (kopā 2,6 tūkst. kv.m.). No 2015. g. marta SIA "Rīgas koncertzāle" pārtrauca telpu nomas maksājumus. Tāpēc LZA valde lauza telpu nomas, ūdens piegādes un siltumenerģijas nodrošinājuma noslēgtos līgumus ar SIA "Rīgas koncertzāle", kura līgumu laušanu apstrīdēja tiesā. Daugavpils tiesa 2016. g. 25. aprīlī apmierināja LZA prasību par parāda piedziņu un noraidīja SIA "Rīgas koncertzāle" prasību atzīt nomas līguma laušanu par prettiesisku. Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģija SIA "Rīgas koncertzāle" apelācijas prasību noraidīja un atstāja spēkā jau esošo spriedumu. SIA "Rīgas koncertzāle" Latgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas kārtībā ir pārsūdzējusi Augstākajā tiesā. Turpinās saimnieciska rakstura strīds ar SIA "Rīgas koncertzāle" un tiesvedība par iznomātajā īpašumā īpašuma lietotāja veikto ieguldījumu atlīdzināšanu u.c. jautājumiem. Informācija par to sniegta LZA ziņojumā par 2016. g. saimnieciskās darbības rezultātiem. Telpu nomnieka rīcība un informācija, kas saistībā ar to nonāk masu medijos, nodara kaitējumu LZA prestižam sabiedrības skatījumā.

Augstceltnes dienesta atpūtas telpas 2016. g. tika arī izmantotas starpakadēmiju sadarbības līgumu ietvaros ieradušos ārvalstu zinātnieku izvietošanai. Augstceltnes telpās notika 147 zinātnisko organizāciju rīkotas konferences. Lietu pārvalde nodrošina bezmaksas autotransporta pakalpojumus Augstceltnē izvietotajām zinātniskajām organizācijām, turpina sniegt bezmaksas pieslēgumu internetam un piedalās zinātnisko institūtu telpu remontos, veicot tehniskās uzraudzības funkcijas.

Atspaids LZA darbībai ir LZA dibināto fondu darbība: 1) Nodibinājums "Zinātnes fonds" (sabiedriskā labuma organizācija, darbības joma - zinātnes veicināšana, valdē ir divi LZA pārstāvji, 2016. g. saņemti ziedojumi 7100 EUR); 2) LZA struktūrvienība LZA Fonds (ziedojumu atlikums uz 2016. g. beigām 27,3 tūkst EUR, 147,1 tūkst USD un 1000 EUR.

LZA locekļi, personāls, emeritēto zinātnieku padome

2016. g. LZA rudens pilnsapulcē akadēmijas sastāvs papildinājās ar 7 īsteniem un 7 korespondētājlocekļiem. Pašreiz akadēmijas sastāvā ir 125 īstenie locekļi (akadēmiķi), no tiem tikai 57 nepārsniedz 70 gadu vecumu, un 127 korespondētājlocekļi (88 nepārsniedz 70 gadus). 2016. g. pirmo reizi LZA vēsturē vēlēšanām pieteikušos akadēmiķu pretendentu skaits bija mazāks par vakanču skaitu un rezultātā visi pretendenti tika ievēlēti bez konkurences. Arī uz 6 no 7 korespondētājlocekļu vakancēm bija pieteicies tikai viens kandidāts. Tas var liecināt gan par stingrām prasībām LZA locekļu kandidātiem, gan par zināmu LZA nozīmes krišanu zinātniskās sabiedrības acīs.

LZA prezidijam un LZA nodaļām turpmāk ir kritiskāk jāizvērtē jauno izsludināto akadēmiķu vakanču skaits un nozaru izvēle korespondētājlocekļu vēlēšanām.

Divām nodaļām akadēmiķu īpatsvars, kuri pārsniedz 70 gadu vecumu, ir lielāks par pusi. Daļa no viņiem ir pārtraukuši zinātnisko darbību un aktīvi nepiedalās LZA dzīvē. Savukārt pozitīvi vērtējams fakts, ka visu nodaļu sastāvā ir jaunāka gadu gājuma korespondētājlocekļi.

Gada vidējais strādājošo skaits LZA Lietu pārvaldē 2016. g. bija 46. Salīdzinot ar 2015. g. darba apmaksā uzlabojums nav noticis un tāpat, kā iepriekš, jākonstatē, ka LZA tehniskie darbinieki sekretāres un padomnieki, ārlietu daļas darbinieki ir spiesti strādāt par LZA statusam un atbildības kritērijiem neatbilstoši zemu atalgojumu.

Valsts emeritēto zinātnieku padomi vada akadēmiķe Baiba Rivža, padomē darbojās arī seši LZA locekļi (akadēmiķi G. Duburs, I. Knēts, R. Kondratovičs, O. Spārītis, E. Birģele, L. Vīksna). 2016. g. sakarā ar to, ka nebija piešķirts budžeta papildu finansējums, jauns konkurss valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai netika izsludināts. 2016. g. beigās mūža grantu maksāja 228 zinātniekiem. Viens grants mēnesī bija 213,43 EUR. LZA paspārnē un ar materiālu un organizatorisko LZA atbalstu aktīvi darbojas Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus". 2016.g. notika 4 pilnsapulces, kurās nolasītas 4 akadēmiskas lekcijas, 2 ekskursijas un 6 valdes sēdes. Sagatavots un 2016. g. LU Akadēmiskā apgādā iznācis krājuma "Zinātne un mana dzīve" 2. sējums.

LZA ietvaros notiekošo konkursu un vēlēšanu atbilstība LZA Hartai, LZA Statūtiem un citu normatīvo aktu prasībām

Atskaites periodā ir notikušas 2 LZA pilnsapulces. 2016. g. 7. aprīļa pavasara pilnsapulcē notika LZA prezidenta un amatpersonu vēlēšanas. Prezidenta un amatpersonu kandidātu izvirzīšana notika LZA statūtos paredzētajā kārtībā. LZA pilnsapulce ievēlēja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju 9 cilvēku sastāvā. Atklāti balsojot, par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Turks (to apliecina 2016. gada 7. aprīļa balsu skaitīšanas protokols nr.1). Balsu skaitīšanas protokolus (kopumā sešus) parakstījuši visi balsu skaitīšanas komisijas locekļi. Protokoli noformēti atbilstoši LZA darbību reglamentējošo pamatdokumentu prasībām. Pārkāpumi prezidenta un amatpersonu izvirzīšanas un ievēlēšanas procedūrā netika konstatēti.

2016. gada 24. novembra rudens pilnsapulcē notika jaunu LZA locekļu vēlēšanas. Kandidātu izvirzīšana LZA locekļu vakancēm notika atbilstoši ZA statūtos noteiktai kārtībai. LZA pilnsapulce ievēlēja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju 10 cilvēku sastāvā. Atklāti balsojot, par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Turks (to apliecina 2017. gada 24. novembra balsu skaitīšanas protokols nr.1). Balsu skaitīšanas gaitu novēroja Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs J. Krūmiņš, kurš kopā ar pārējiem balsu skaitīšanas komisijas locekļiem ir parakstījis visus, kopumā piecus, balsu skaitīšanas protokolus. Protokoli noformēti atbilstoši LZA Statūtiem. Pārkāpumi ZA locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas procedūrā netika konstatēti.

Pārskata periodā noticis LZA Vārdbalvu konkurss 2017. gadam (izsludināts Zinātnes Vēstnesī 2016. gada 20. jūnijā). Ar LZA 2017. gada 10. janvāra lēmumu tika apstprināti balvu ekspertu komisiju lēmumi. Kopumā piešķirtas sešas LZA Vārdbalvas, četras LZA Vārdbalvas jauniem zinātniekiem un četras jauno zinātnieku balvas. Pārkāpumi Vārdbalvu piešķiršanā nav konstatēti. Vārdbalvas piešķirtas saskaņā ar LZA Vārdbalvu piešķiršanas nolikumu, kas apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. g. 10. februārī un Paula Lejiņa Vārdbalvas piešķiršanas nolikumu, kas apstiprināts LZA prezidija sēdē 2015. g. 30. martā.

UP ierosina:

1. Aktīvāk piesaistīt LZA sastāvam jaunāku gadu gājuma zinātniekus.

2. "Zinātnes Vēstnesī" u.c. izdevumos vairāk popularizēt zinātnieku viedokli par sabiedrībā aktuālām problēmām, intervijas ar atzītiem zinātniekiem par dzīves vērtībām un zinātnes izaicinājumiem. Panākt žurnāla "LZA Vēstis" lielāku starptautisku atpazīstamību.

3. Veicināt tehnoloģiju pārnesi un inovāciju ātrāku ieviešanu, iesaistot kopīgās aktivitātēs plašāku nozaru pārstāvniecību. Turpināt komunikācijas veidošanu ar sabiedrību par dažādu nozaru aktuāliem jautājumiem, piedaloties forumos, organizējot diskusijas un konsīlijus.

4. Turpināt darbu pie LZA augstceltnes attīstības saskaņā ar sagatavoto attīstības koncepciju, būvnnoteikmiem un būvnormatīviem, optimizēt esošo telpu izmantošanu. Panākt LZA kopbudžeta ieņēmumu daļas pieaugumu, dodot iespēju palielināt personāla atalgojumu un paredzēt vairāk resursu attīstībai.

5. Pastiprinātu uzmanību pievērst tiesvedības pabeigšanai ar SIA "Rīgas koncertzāle", šī tiesvedības procesa un līgumsaistību izpildes gaitas atspoguļojumam masu informācijas līdzekļos. Gādāt par koncertzāles turpmākas izmantošanas iespējām.

Ziņojums apstiprināts Uzraudzības padomes sēdē 2017. gada 3. aprīlī, nolasīts LZA Pavasara pilnsapulcē 2017. gada 6. aprīlī.

4. tabula. LZA locekļu skaits nodaļās sadalījumā pa vecuma grupām

Nodaļa

Statuss

Skaits

t.sk. pa vecuma grupām; iekavās (%)

līdz 40

41-50

51-60

61-70

70+

Fizikas un tehnisko zinātņu nodala

Īst. loc.

41

2 (4,9)

2 (4,9)

13 (31,7)

24 (58,5)

Korr. loc.

35

2 (5,7)

2 (5,7)

5 (14,3)

12 (34,3)

14 (40,0)

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa

Īst. loc.

45

6 (13,3)

3 (6,7)

12 (26,7)

24 (53,3)

Korr. loc.

44

1 (2,3)

7 (15,9)

11 (25,0)

11 (25,0)

14 (31,8)

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa

Īst. loc.

37

6 (16,2)

15 (40,5)

16 (43,2)

Korr. loc.

32

1 (3,1)

3 (9,4)

8 (25,0)

11 (34,4)

9 (28,1)

Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa

Īst. loc.

9

5 (55,6)

4 (44,4)

Korr. loc.

19

1 (5,3)

3 (15,8)

7 (36,8)

5 (26,3)

3 (15,8)

Padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis Juris Krūmiņš

Pēdējā atjaunošana 30-06-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS