Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas Zinātņu akadēmijā

30-06-2017

Apstiprināts LZA Senāta sēdē 2017. gada 13. jūnijā

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos
Latvijas Zinātņu akadēmijā

Nolikums balstīts uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, Valsts valodas likumu; Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu un Statūtiem.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas atbilstību ar pētniecību saistītam darbam LZA.

1.2. Akadēmiskie amati LZA ir vadošais pētnieks, pētnieks un zinātniskais asistents.

1.3. Akadēmiskā personāla amata pienākumus nosaka struktūrvienības vadītājs, kurā pretendents tiek ievēlēts.

1.4.  Akadēmiskajos amatos LZA var ievēlēt Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus.

1.5. Akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā, personas var vienlaikus pretendēt un dokumentus iesniegt tikai uz vienu akadēmiskā amata vietu.

1.6. Vadošo pētnieku, pētnieku un zinātniskā asistentu vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek LZA Prezidijā, kuram LZA ir Zinātniskas padomes statuss, sēdē ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas.

1.7. Zinātniskos asistentus ievēlē uz sešiem gadiem, un, ja viņiem nav doktora grāda, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, pētniekus un vadošos pētniekus ievēlē uz sešiem gadiem.

2. Prasības akadēmisko amatu pretendentiem

2.1. Uz zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds un kas spēj veikt un veicināt pētījumus zinātnē.

2.2. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, zinātniskas publikācijas un/vai patenti un kas patstāvīgi spēj veikt un veicināt pētījumus zinātnē.

2.3. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas un/vai patenti, kura spēj patstāvīgi veikt un veicināt pētījumus zinātnē, kura spēj sastādīt zinātnisko projektu pieteikumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu zinātnisko projektu ietvaros un kam zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par 3 gadiem.

3. Ievēlēšanas kārtība akadēmiskajos amatos

3.1. Pēc struktūrvienību ierosinājuma LZA Prezidents izsludina atklātu konkursu uz LZA akadēmiskajiem amatiem Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis".

3.2. Atklāta konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LZA Personāla speciālistei šādus dokumentus:

3.2.1. Iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

3.2.2. Dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (norakstus apstiprina darba vietā vai, salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem, LZA);

3.2.3. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, arī izziņu par to, kādam Latvijā piešķiramajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto bakalaura, maģistra, doktora un profesionālo diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskais informācijas centrs). Diploma tulkojumam valsts valodā jābūt notariāli apstiprinātam;

3.2.4. Akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā, dalība pētniecības projektos un citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

3.3. Pretendents pie personāla speciālistes var iepazīties ar amata prasībām (tos formulē struktūrvienības vadītājs) un citiem nosacījumiem.

3.4. Personāla speciāliste reģistrē iesniegtos dokumentus un triju dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa izbeigšanās pretendentu dokumentus nodod LZA Prezidentam.

3.5. LZA Prezidents publisko pretendentu sarakstu uz attiecīgo akadēmisko amatu.

3.6. Struktūrvienībai jādod motivēts atzinums par atbilstošā akadēmiskā amata pretendentu, kurā būtu ieteikums "ievēlēt" vai "neievēlēt" pretendentu amatā šajā struktūrvienībā.

3.7. Prezidija sēdē ir tiesības izskatīt jautājumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 Prezidija locekļu ar doktora vai habilitēta doktora zinātnisko grādu. Uz LZA Prezidija sēdi prezidents uzaicina akadēmisko amatu pretendentus. Prezidija sēdē par katru amata pretendentu ziņo Prezidents. Notiek diskusija. Sēdes gaita tiek protokolēta.

3.8. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pēc pārrunām ar visiem attiecīgā amata pretendentiem Prezidijs, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par ievēlēšanu vai neievēlēšanu.

4. Balsošanas kārtība

4.1. Pirms aizklātās balsošanas Prezidija locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 locekļu sastāvā.

4.2. Amata pretendenta vārdu un uzvārdu ieraksta vēlēšanu biļetenā, norādot struktūrvienību, kurā ir vakantā vieta. Vienā biļetenā uzvārdu alfabēta secībā ieraksta visus amata kandidātus, ja viņi pretendē uz vienu un to pašu vakanci.

4.3. Balsu skaitīšanas komisija saņem no Prezidija sekretāra sagatavotus biļetenus un pret parakstu Prezidija locekļu reģistrācijas lapā izdala tos Prezidija locekļiem.

4.4. Balsojot Prezidija locekļi savu attieksmi pret amata pretendenta ievēlēšanu pauž, svītrojot biļetenā vienu no vārdiem - "ievēlēt" vai "neievēlēt", kas biļetenā atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā tādu pretendentu skaitu, kas nav lielāks par vakanto vietu skaitu.

4.5. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī kuros balsots par vairāk pretendentiem nekā ir vakanto vietu.

4.6. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi klātesošo Prezidija locekļu balsu.

4.7. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu piedalās vairāki pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi klātesošo Prezidija locekļu balsu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās divi pretendenti ar lielāko balsu skaitu.

4.8. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par katru amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un ziņo Prezidijam.

4.9. Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem Prezidijs apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo Prezidija locekļu balsu vairākumu. Par konkursa rezultātiem LZA Prezidents paziņo pretendentiem.

5. Apelācijas kārtība

5.1. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita ieinteresētā persona iesniedz LZA Prezidentam ne vēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām.

5.2. Apelācijas sūdzību 1 mēneša laikā izskata ar LZA Prezidenta rīkojumu izveidota komisija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu.

5.3. Komisijas slēdziens ir galīgs. Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots LZA Prezidenta lēmums.

6. Vēlēšanu rezultātu noformēšanas kārtība

6.1 Prezidija sekretārs 3 darba dienu laikā pēc vēlēšanām akadēmiskajos amatos iesniedz personāla speciālistei:

6.1.1. Noformētu sēdes galīgo lēmumu;

6.1.2. Apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu;

6.1.3. Pretendentu raksturojošo dokumentu paketi.

6.2. Ja 10 dienu laikā apelācijas sūdzības nav iesniegtas, tad personāla speciāliste sagatavo darba līgumu un nodod to Prezidentam parakstīšanai.

6.3. Ja ir iesniegtas apelācijas sūdzības, tad darba līgumu sagatavo un nodod parakstīšanai 5 dienu laikā pēc pretendentam pozitīva apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas.

Powered by Elxis - Open Source CMS