Aizstāvēšana

8-09-2017

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome nolēma pārcelt 2017. gada 31. augustā plānoto Igora Sokolova promocijas darba "(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana" aizstāvēšanas sēdi. Promocijas darba aizstāvēšana notiks LU padomes atklātajā sēdē 2017. gada 3. novembrī, plkst. 16.00, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā.

***

2017. gada 13. septembrī plkst.15.00 Rīgā, P. Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SARMĪTE JANCEVA

Promocijas darba tēma: "No Latvijas lapkoku mizas iegūtu dabas polifenolu un proantocianīdu izpēte un modifikācija videi draudzīgu funkcionālu produktu un materiālu iegūšanai".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Juris Mālers (RTU); Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns (LLU); Dr.chem. Bruno Andersons (LV KĶI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (P. Valdena ielā 5), kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv.

***

2017. gada 14. septembrī plkst. 14.30 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218. telpā

SERGEJS BRATARČUKS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Sauszemes transporta objektu un konstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšana ar akustiskās emisijas metodi".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing Valdis Priednieks (LJA); Dr.sc.ing. Margarita Urbaha (RTU); Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Valsts Civilās Aviācijas Lidojumu Drošības centrs, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2017. gada 15. septembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 334. telpā notiks LU Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

INĀRA TEIBE.

Tēma: "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (LLU); PhD Ģintars Denafs (Gintaras Denafas, Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva); Dr.geogr. Iveta Šteinberga (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2017. gada 19. septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

ARNIS VILKS

aizstāvēs promocijas darbu "Vispārējās un reģionālās anestēzijas saistība ar beta-herpesvīrusu aktivāciju un imunoloģiskajām izmaiņām ilgstošās mikrovaskulārās brīvā lēvera operācijās".

Recenzenti: Dr.med. Indulis Vanags (RSU); Dr.med. Aleksejs Miščuks (LU); Dr.med. Jūrate Šipylaite, (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 26. septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LAUMA SPRIŅĢE

aizstāvēs promocijas darbu "Vardarbības izraisītie veselības traucējumi bērniem un jauniešiem Latvijā".

Recenzenti: Dr.med. Ģirts Briģis (RSU); Dr.psych. Sandra Sebre (LU); Dr.med. Birute Strukcinskiene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 27. septembrī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē, 118. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

NADEŽDA ALEKSEJEVA (dzim. Sveikate)

aizstāvēs promocijas darbu "Parasto diferenciālvienādojumu rezonantas robežproblēmas" matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD Oleksandrs Boičuks (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Matemātikas institūts, Ukraina), Dr. math. Nataļja Budkina (RTU), Dr.math. Natālija Sergejeva (LLU).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU Zinātniskajā bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā http://www.du.lv.

***

2017. gada 29. septembrī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks DU Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē finanses un kredīts aizstāvēs

JEVĢEŅIJS SERGEJEVS.

Promocijas darba tēma: "Latvijas uzņēmumu finansiālā stāvokļa ekspresvērtējuma modeļu izstrāde finanšu pārskatu lietotāju grupām".

Recenzenti: Dr.oec. Elvīra Zelgalve (LU); Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (LLU); Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Viļņas Ģedimina Tehniskā Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2017. gada 29. septembrī plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā)

IVETA OZOLIŅA-OZOLA

aizstāvēs promocijas darbu "Personāla mainības problēmas un vadīšanas risinājumi uzņēmumos" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Inga Lapiņa (RTU); Dr.admin. Andris Sarnovičs (BA); Dr.oec. Iveta Mietule (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, P. Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 29. septembrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, P. Valdena ielā 3, 272. telpā

VITA ZĀLĪTE

aizstāvēs promocijas darbu "Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Andris Šutka (RTU); Dr.phys. Jānis Kleperis (LU CFI); Dr. Vita Mačiulskiene (Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Zobārstniecības un mutes pataloģiju klīnika, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, P. Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 29. septembrī plkst. 14.00 RTU Āzenes ielā 12, k.1, 212. telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

GENADIJS ZALESKIS

par tēmu "Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas mikrotīklos".

Recenzenti: Dr. sc.ing. A. Žiravecka (RTU); Dr.habil.sc.ing. A. Šnīders (LLU); Dr.habil.sc.ing. A. Smilgevičius (VĢTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, P. Valdena ielā 5).

***

2017. gada 29. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, P. Valdena ielā 3, 272. telpā

LIENE PLŪDUMA

aizstāvēs promocijas darbu "Hidroksiljonu daudzuma noteikšana hidroksilapatītā un to ietekme uz šūnu atbildes reakciju" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Dagnija Loča (RTU, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts); Dr.biol. Inese Čakstiņa (RSU, Onkoloģijas institūts), Dr.habil. Aivaras Kareiva (Viļņas Universitāte, Neorganiskās ķīmijas institūts, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, P. Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 3. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ULDIS LOCĀNS

aizstāvēs promocijas darbu "Nākotnes procesoru arhitektūru pielietojums precīzu daļiņu paātrinātāju modelēšanā" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. G. Arnicāns (LU), Dr. P. Arbenz (Cīrihes ETH Augstskola, Šveice), Dr.sc.ing. A. Lektauers (RTU DITF).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 203. telpa).

***

2017. gada 6. oktobrī plkst. 15.00 Transporta un sakaru institūta Transporta un satiksmes promociju padome atklātā sēdē TSI 130. auditorijā Lomonosova iela 1, Rīgā

ANDREJS ZVAIGZNE

aizstāvēs promocijas darbu "Lēmumu pieņemšanas metodes multifunkcionālā speciālā kuģa ar modulāro arhitektūru projektēšanas procesa sākumā fāzē" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vitautas Paulauskas (Klaipēdas universitāte, Lietuva); Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš, Dr.sc.ing. Boriss Mišnevs (TSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājaslapā http://www.tsi.lv/ un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 24. martā INESEI SARCEVIČAI tika piešķirts doktora zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 12. maijā IVETAI PUGAJEVAI tika piešķirts doktora zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 26. jūnijā TATJANA TOKAREVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) agrārajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 25. augustā KRISTĪNE KAĻIŅINA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) tirgzinībā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 25. augustā MAKSIMS RAPOPORTS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) tirgzinībā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 25. augustā LAURAI VĪĶELEI tika piešķirts doktora zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 20-09-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS