Aizstāvēšana

21-09-2017

2017. gada 10. oktobrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 217. auditorijā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

EVITA STRODE

aizstāvēs promocijas darbu "Baltijas jūras sedimentu ekoloģiskā kvalitāte un to potenciāla ietekme uz sānpelžu attīstību" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Voldemārs Spuņģis (LU), Dr.biol. Jana Paidere (Daugavpils Universitāte); Dr.ģeogr. Juris Aigars (LU).

Ar darbu, sākot no 2017. gada 26. septembra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2017. gada 11. oktobrī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

INGA IĻJINA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Ierobežojumi un atbalsta ietekme uz elektroenerģijas tirgu, cenu un režīmiem" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vladimirs Čuvičins (RTU); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts, Lietuva); Dr.sc.ing. Saulius Gudzius (Kauņas tehnoloģiskā universitāte, Elektrisko sistēmu departamenta vadītājs, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2017. gada 11. oktobrī plkst. 13.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

ANSIS KALNAČS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Straumju hidrokinētisko iekārtu enerģētiskā potenciāla novērtēšana un efektivitātes uzlabošana" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Inga Zicmane (RTU); Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS Augstsprieguma tīkls, Režīmu un plānošanas dienests); Dr.sc.ing. Argo Rosins (Tallinas Tehnoloģiskā universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2017. gada 11. oktobrī plkst. 15.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

TIMURS KUZŅECOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Power flow modeling, sampling and assessment for interconnected power systems" ("Apvienotas energosistēmas režīmu modelēšana, izvēle un vērtēšana") inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija); Dr.sc.ing. Diāna Žalostība (RTU EEF), Dr. Virginijus Radziukynas (Lietuvas enerģētikas institūts, Energosistēmu kontroles un vadības laboratorija, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 28. augusta sēdē INTAI LEMEŠONOKAI piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 30. augustā SVETLANAI VORSLOVAI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 31. augusta sēdē JANAI SPURAI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2017. gada 8. septembra sēdē piešķīra IVANAM KUĻEŠOVAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē programmatūras inženierija. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 3, nederīgi biļeteni - 0.

***

2017. gada 13. septembrī RTU Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē SARMĪTE JANCEVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.).

Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS