IN MEMORIAM

21-09-2017

ANDRIS STRAKOVS
(27.06.1934.-17.09.2017.)

2017. gada 17. septembrī mūžībā aizgājis LZA akadēmiķis, RTU Goda darbinieks, RTU emeritētais profesors Dr.habil.chem. Andris Strakovs.

Andris Strakovs dzimis 1934. gada 27. jūnijā Valmierā. Turpat sāktas skolas gaitas Valmieras septiņgadīgajā skolā, pēc tam Valmieras vidusskolā. 1952. gadā saņemts atestāts par vidējās izglītības iegūšanu un turpinātas mācības Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē. 1957. gadā fakultāte pabeigta, saņemot ķīmiķa kvalifikāciju un vidusskolas ķīmijas skolotāja nosaukumu. No 1957. līdz 1959. gadam Andris Strakovs strādājis par pasniedzēju Daugavpils Pedagoģiskā institūta Ķīmijas katedrā, bet jau 1958. gadā sāktas studijas Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas katedras neklātienes aspirantūrā. Pēc aspirantūras beigšanas un ķīmijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanas Andris Strakovs strādājis par asistentu un vecāko pasniedzēju RPI Organiskās ķīmijas katedrā, bet no 1964. gada decembra - par pasniedzēju, tad docentu profesores E. Gudrinieces dibinātajā Smalkās organiskās sintēzes tehnoloģijas (SOST) katedrā. No 1963. gada novembra līdz 1965. gada decembrim Andris Strakovs vadīja RPI arodbiedrības komiteju, bet no 1974. gada līdz 1985. gadam bija RPI prorektors zinātniskajā darbā.

1975. gadā A. Strakovs aizstāvēja doktora disertāciju "Heterocikli uz 1,3-cikloheksāndionu bāzes", bet 1977. gadā viņam piešķirts profesora zinātniskais nosaukums. 1985. gada septembrī Andris Strakovs atgriezās darbā SOST katedrā, kas tad jau bija pārdēvēta par Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedru, un bija tās vadītājs no 1989. gada līdz 2000. gadam, pēc tam turpat turpināja strādāt par profesoru.

Pusgadsimtu Andris Strakovs nostrādājis RPI/RTU un arī pēc aiziešanas pensijā viņš turpināja darbību fakultātē, gatavojot un recenzējot rakstus, recenzējot studentu noslēguma darbus, piedaloties noslēguma darbu aizstāvēšanas sēdēs un RTU P-01 promocijas padomes darbā. Līdz 2009. gadam A. Strakovs kopā ar emeritēto profesoru F. Avotiņu un vadošo pētnieci Intu Strakovu turpināja zinātnisko darbu heterociklu ķīmijas jomā. Bijušo studentu atmiņā profesors paliks kā lielisks orators un izcils lektors - viņš lasīja lekcijas un vadīja laboratorijas darbus smalkās organiskās sintēzes ķīmijā un tehnoloģijā, ārstniecības vielu ķīmijā un tehnoloģijā. Studenti arī tagad mācās no viņa 2007. gadā publicētās mācību grāmatas "Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija" (A. Strakovs, J. Dzenītis, N. Jevharitska).

A. Strakovs ir publicējis tuvu pie 400 darbiem, ieguvis 6 autorapliecības, bijis atbildīgais redaktors un sastādītājs krājumiem "Aleksandrs Veiss dzīvē un darbā" (1988), "Profesors Gustavs Vanags" (1991). Profesora vadībā / līdzvadībā aizstāvētas 10 disertācijas (D. Brutāne, M. Šulca, M. Andaburska, D. Zicāne, M. Opmane, J. Rožkovs, N. Tonkiha, N. Grigane, D. Museļs, M. Vorona).

1992. gadā profesors A. Strakovs ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, 1995. gadā - par akadēmiķi. 2004. gadā A. Strakovs saņēma RTU Goda darbinieka nosaukumu, kļuva par RTU emeritēto profesoru un valsts emeritēto zinātnieku. 2005. gadā par ieguldījumu ārstniecības vielu speciālistu sagatavošanā un sasniegumiem heterociklu ķīmijā profesors saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas un PAS "Grindeks" gada balvu "Zelta Pūce".

Profesors A. Strakovs bija apveltīts ar izteikti loģisku prātu un savā profesionālajā darbībā bija ļoti prasīgs, lietišķs, necieta neorganizētību un acīmredzamu muļķību. Savukārt saviesīgos brīžos no viņa staroja omulība un humors - īpaši prātā paliks viņa asprātīgās galda runas.

Profesora Andra Strakova devums zinātnē un augstākās ķīmijas tehnoloģijas izglītībā, jo īpaši ārstniecības vielu ķīmijas tehnoloģijas jomā dzīvos vēl ilgi pēc viņa.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Māra Jure, LZA korespondētājlocekle

Powered by Elxis - Open Source CMS