Aizstāvēšana

2-11-2017

2017. gada 23. novembrī plkst. 14.00 LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē (Jūrmalas gatve 76, V 201 auditorijā) disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARNIS BANKOVIČS.

Tēma - "Topošo kuģu vadītāju netehnisko prasmju apguves process jūrniecības augstskolā".

Darba recenzenti: Dr.habil.paed. Ausma Špona (Latvijas Universitāte); Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola Turība).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2017. gada 24. novembrī plkst. 10.00 LU Vadīb­zinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

LYDIA SEDLMAYR (Lidija Sedmaire).

Tēma - "Vadības stili un sieviešu iespējas strādāt augstākā līmeņa biznesa amatos".

Recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 24. novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs 

KATHARINA BUTTENBERG
(Katrīna Butenberga).

Tēma - "Jauno uzņēmumu uz klientiem un zīmolu orientētās spējas".

Recenzenti: Dr.oec. Anda Batraga (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 30. novembrī, plkst.14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

JEVGEŅIJA LUGIŅINA

aizstāvēs promocijas darbu "Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts); Dr.chem. Pāvels Arsenjans (Latvijas Organiskās sintēzes institūts); Ph.D. Jerns H Hansens (Jørn H Hansen, Trumses Universitāte-Norvēģijas Arktikas Universitāte (University of Tromsø - The Arctic University of Norway), Norvēģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

OSKARS BALODIS

aizstāvēs promocijas darbu "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.agr. Sanita Zute (Agroresursu un ekonomikas institūts); Dr.agr. Dainis Lapiņš (LLU); Dr. agr. Līvija Zariņa (Agroresursu un ekonomikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

STEFAN SCHWERD (Štefans Šverds).

Tēma - "Informācijas risku vadības ietekme uz stratēģisko lēmumu pieņemšanas uzlabošanos".

Recenzenti: Dr.oec. Džozefs Noierts (Joseph Neuert, Latvijas Universitāte); Dr.sc.admin. Ieva Brence (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 8. decembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

DITA ŠTEFENHAGENA.

Tēma - "Uz rezultātu orientētu vadīšanas pieeju izmantošana augstskolā Latvijā''.

Recenzenti: Dr.phys. Andris Grīnfelds (Latvijas Universitāte); Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.paed. Karine Oganisjana (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīga, Raiņa bulvarī 19.

***

Biznesa augstskolas Turība Promocijas padome Juridiskajā zinātnē 2017. gada 20. septembrī izvērtēja GIEDRUSA NEMEIKŠA (Giedrius Nemeikšis) promocijas darba atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" prasībām un nolēma piešķirt viņam doktora zinātnisko grādu juridisko zinātņu nozarē civiltiesību apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS