Aizstāvēšana

16-11-2017

2017. gada 1. decembrī plkst. 14.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (RISEBA) 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ARTURS BARBARS

aizstāvēs promocijas darbu "Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.administr. Iveta Ludviga (RISEBA); Dr.oec. Māra Vidnere (Latvijas Zinātnes padome); Dr.oec. Ligita Šimanskiene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, un Banku augstskolas bibliotēkā, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā.

***

2017. gada 6. decembrī plkst. 14.00 Rīgā, P. Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AGNESE BRANGULE.

Promocijas darba temats - "Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopijas pielietojums sintezēto un dabisko kalcija fosfātu analīzē".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. G. Mežinskis, Dr.chem. A. Zicmanis, Dr.habil. S. Tamulevičs (Tamulevičius, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (P. Valdena ielā 5), Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/doktorantūra.

***

2017. gada 6. decembrī plkst. 16.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALEKSANDRS VOĻPERTS.

Promocijas darba temats - "Multifunkcionālie oglekļa materiāli uz koksnes un lignoceluložu bāzes".

Recenzenti: Dr.habil.chem. V. Kampars; Dr.chem. B. Andersons; Dr.habil.chem. J. A. Maletins (Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (P. Valdena ielā 5), Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/doktorantūra.

***

2017. gada 7. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VALDA ČAKŠA

aizstāvēs promocijas darbu (monogrāfiju) "Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 - 1941)" mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule, Dr.hist. Irēna Saleniece, Dr.art. Jānis Kudiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, ar promocijas darba kopsavilkumu - LKA mājaslapā.

***

2017. gada 7. decembrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes P-03 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 1, 101. telpā

PĀVELS AKIŠINS

aizstāvēs promocijas darbu "Progresīvo pultrūzijas procesu izstrāde" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Igors Tipāns (RTU); Dr.habil.sc.ing. Lotars Krolls (Lothar Kroll, Kemnicas Tehniskā universitāte, Vācija); Dr. Ferans Marti (Ferran Marti, Aimplas Plastmasas tehnoloģiju centrs, Spānija); Dr.habil.sc.ing Vladimirs Kasjanovs (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, P. Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

2017. gada 8. decembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118.telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

ANDREJS OGURCOVS

aizstāvēs promocijas darbu "ZnO, CuO, CuInSe2 savienojumu un to kompozītu izpēte pielietojumam sensoru nozarē" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Ločs (Rīgas Tehniskā Universitāte); Dr.phys. Jānis Teteris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts); PhD Svetlana Paņkova (Pleskavas Valsts Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv .

***

2017. gada 8. decembrī plkst. 15.30 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

PĒTERIS PAIKENS

aizstāvēs promocijas darbu "Rīku kopa latviešu valodas semantikas analīzei" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. K. Čerāns (LU), Dr.sc.comp. T. Krilavičs (Krilavičus, Kauņas Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva), Dr. E. Barbu (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 203. telpa).

***

2017. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinību akadēmiskajā centrā, 401. auditorijā, Jelgavas ielā 1, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

ARTJOMS ŠPAKS

aizstāvēs promocijas darbu "CXC grupas hemokīni kā plaušu vēža biomarķieri" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Viesturs Boka (LU), Dr.med. Arvīds Irmejs (RSU), Dr. Alans D. L. Siho (Alan D.L. Sihoe, Honkongas Universitāte, Honkonga).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 11. decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SANTA RASA

aizstāvēs promocijas darbu "Persistentu vīrusu infekciju saistība ar mialģisko encefalomielītu/hroniskā noguruma sindromu".

Recenzenti: Dr.med. Juta Kroiča (RSU); Dr.habil.med. Aija Žileviča, (LU); PhD Mikols Maurics (Mykolas Mauricas, Lietuvas Valsts Inovatīvās medicīnas Pētniecības Centra Imunoloģijas nodaļas vadītājs, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2017. gada 12. decembrī plkst. 14.00 LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā

NADEŽDA KOPOLOVECA

aizstāvēs promocijas darbu "Līdera portreta radīšanas modelis latviešu un čehu politiskajā diskursā" filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola), Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.philol. Larisa Iļinska (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 14. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

EDIJS VĀVERS

aizstāvēs promocijas darbu "E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators".

Recenzenti: Dr.pharm. Dace Bandere, (RSU); Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (LU); PhD. Monika Jurgensone (Jurgenson, Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 19. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

LIGITA SMELTERE

aizstāvēs promocijas darbu "Esenciālais tremors Latvijā: ģenētiskā un klīniskā izpēte" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Līga Zvejniece (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), Dr.med. Ainārs Stepens (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr.med. Pille Taba (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2017. gada 11. oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē ANSIM KALNAČAM. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padome "P-05" 2017. gada 11. oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē INGAI IĻJINAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padome "P-05" 2017. gada 11. oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē TIMURAM KUZŅECOVAM. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 3. novembrī JEĻENAI VASIĻJEVAI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 3. novembrī IGORAM SOKOLOVAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padome "P-05" 2017. gada 9. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē EDĪTEI BIEĻAI-DAILIDOVIČAI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padome "P-05" 2017. gada 9. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē OĻEGAM KOČUKOVAM. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 17-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS