Aizstāvēšana

26-01-2018

2018. gada 15. februārī plkst. 14.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

RAITIS PEČULIS

aizstāvēs promocijas darbu "Jauni ģenētiskie riska faktori asociēti ar trīs multifaktoriālām pazīmēm un to īpašībām Latvijas populācijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD Andress Metspalu (Tartu Universitāte, Igaunija); Dr.hab.biol. Nikolajs Sjakste (LU); Dr.biol. Dace Pjanova (LBMC).

Ar darbu, sākot no 2018. gada 1. februāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2018. gada 19. februārī plkst. 14.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares Morfoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā

INGA PIGIŅKA-VJAČESLAVOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Ar cirkovīrusu - 2 inficētu sivēnu limfmezglu reaktivitāte" veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med.vet. Anda Valdovska (LLU); Dr.med. Modra Murovska (RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts); Dr.med.vet. Aļus Pockevičs (Alius Pockevičius, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Veterinārā akadēmija, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 21. februārī plkst. 16.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes P-03 atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. telpā

PĀVELS AKIŠINS

aizstāvēs promocijas darbu "Progresīvo pultrūzijas procesu izstrāde" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Igors Tipāns (RTU); Dr.habil.sc.ing. Lotars Krolls (Lothar Kroll, Chemnitz University of Technology, Vācija); Dr. Ferrans Marti (Ferran Marti, Aimplas Plastics Technology Centre, Spānija); Dr.habil.sc.ing Vladimirs Kasjanovs (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

2018. gada 23. februārī plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

JĀNIS GAILIS

aizstāvēs promocijas darbu "Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Edīte Kaufmane (Latvijas Valsts Augļkopības institūts); Dr. biol. Līga Jankevica (Bioloģijas institūts); Dr. biol. Voldemārs Spuņģis (LU Bioloģijas fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares Promocijas padome atklātā sēdē 2017. gada 8. decembrī OSKARS BALODIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķirts doktora grāds (Dr.agr.) lauksaimniecības nozarē laukkopības apakšnozarē.  Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS