Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto ārzemju locekļu īsas biogrāfijas

26-01-2018

Valdis BOJAREVIČS (Valdis Bojarevics, Lielbritānija) - dz. 05.07.1952. Dr.phys. Griničas Universitātes (University of Greenwich) profesors.

Profesors V. Bojarevičs ir starptautiski atzīts speciālists elektromagnētisko mijiedarbību materiālzinātņu jomā un šķidru metālu magnetohidrodinamikā. Viņš ir sācis savu zinātnisko darbību Rīgā, strādājot LZA Fizikas institūtā. Kopš 1991. gada, uzaicināts viņš uzsāka darbu Lielbritānijā Griničas Universitātē, sākumā kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, tad kā asociētais profesors (Reader), un kopš 2016. gada kā profesors. Viņš ieguvis atpazīstamību ar plašu un aktīvu sadarbību ar metalurģisko rūpniecību praktiski visā pasaulē, nodrošinot oriģinālu programmatūru un jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Viņš ir veiksmīgi līdzdarbojies un arī individuāli ieguvis daudzus zinātniskā finansējuma grantus kā Lielbritānijā, tā arī Eiropas Savienībā.

Publicētie darbi: H-indekss (h=12), 127 publ., 4 grāmatu un to nodaļu autors. Pedagoģiskais darbs: profesors.

Sadarbība ar Latviju: strādājis LZA Fizikas Institūtā līdz 1995. g., turpina sadarbību ar Latvijas Universitāti kā doktorantūras studentu nobeiguma darbu ārzemju referents. Žurnāla "Magnētiskā Hidrodinamika" redkolēģijas loceklis.

Maija M. KUKLA (KUKĻA) - dz. 10.05.1965. Dr. phys. (LU, 1996), ASV nacionālā zinātnes fonda (National Science Foundation - NSF) programmu direktore starptautiskajā zinātņu un inženierzinātņu birojā, kā arī Merilendas universitātes materiālzinātņu un inženierzinātņu nodaļas profesore. Ir starptautiski pazīstama eksperte mūsdienu tehnoloģisko materiālu un sarežģītu parādību, īpaši ātru procesu liela mēroga datormodelēšanā materiālos ekstremālos apstākļos.

Publicētie darbi: Citēšanas indekss 2700 un H-indekss 32, i10 indekss 60 (Google Scholar), 140 publ. starptautiski citējamos žurnālos un 18 monogrāfiju nodaļas un pārskati, 185 ielūgtie referāti.

Pedagoģiskais darbs: Ir vadīts 1 doktorants un 10 pēcdoktorantūras zinātnieki (t.sk. no Latvijas). Lekciju kursi un mācību programmas - 8.

Organizatoriskais darbs: > 15 gadu pieredze NSF programmas vadītājas amatā (liela mēroga starptautiskās pētniecības programmas); organizē un vada lielus pētniecības projektus ar partneriem ASV un visā pasaulē, iesk. Baltiju; ASV valdības padomniece daudzās darba grupās un zinātniskās izpētes komitejās. Recenzente 20 zinātniskos žurnālos; daudzu tehnisko zinātņu komiteju locekle 5 regulāras konferences enerģētisko materiālu jomā; Materiālu pētījumu biedrības locekle (Member of Materials Research Society), Amerikas fizikas biedrība (American Physical Society) un Amerikas ķīmijas biedrība (American Chemical Society); Nomināciju komitejas priekšsēdētāja APS kondensēto vielu šoka kompresijas izpildpadomē (2009-2011).

Sadarbība ar Latviju: Maija Kukļa aktīvi sadarbojas ar RTU un LU CFI fiziķiem un ķīmiķiem. Viņas darbam ir liela fundamentāla un praktiska nozīme.

Apbalvojumi: UNESCO stipendija Starptautiskajā teorētiskās fizikas centrā, Trieste, Itālijā utt., kopumā 13.

Zenons LOVKIS - dz. 05.10.1946. Tehnisko zinātņu doktors, profesors, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas (BNZA) korespondētājloceklis, Baltkrievijas Republikas Zinātniskais līdzstrādnieks, Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātais zinātnes darbinieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: galvenie zinātnisko pētījumu virzieni ir saistīti ar jaunu pārtikas produktu izstrādi un kvalitātes izvērtējumu; pārtikas produktu derīguma termiņa pagarināšanas iespējām; pārtikas produktu apstrādes metodēm.

Publicētie darbi: pētījumu rezultāti aprobēti vairāk nekā 600 publ., 14 mācību grāmatās, 105 patentu un autorapliecību autors.

Pedagoģiskais darbs: Z. Lovka vadībā ir izstrādātas un aizstāvētas 29 kandidāta un 2 doktora disertācijas.

Starptautiskā sadarbība: Z. Lovkis sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR". Kopā ar BNZA kolēģiem ir referējis zinātniskās konferencēs Latvijā, tai skaitā NJF kongresā. Latvijas zinātnieki savukārt piedalās BNZA konferencēs.

Organizatoriskais darbs: žurnāla "Pārtikas rūpniecība-zinātnē un tehnoloģijas" radītājs un galvenais redaktors, izstrādājis valsts veselīgas pārtikas nodrošinājuma politiku laikam līdz 2020. gadam, Likumu par bērnu pārtiku. Z. Lovkis kopš tā dibināšanas līdz šodienai ir "Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Pārtikas produktu Zinātnes un praktiskā centra" ģenerāldirektors.

Atzinības: Z. Lovkis ir saņēmis Baltkrievijas Republikas Zemkopības un pārtikas ministrijas, Izglītības ministrijas goda sertifikātus, medaļu "Par labu darbu", daudzu valsts apbalvojumu īpašnieks.

Turpinājums - nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS