Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto korespondētājlocekļu īsas biogrāfijas

26-01-2018

Kristaps JAUDZEMS - dz. 05.02.1984. Dr.chem. (2011), LOSI vadošais pētnieks, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs; RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: kodolu magnētiskās rezonanses (KMR) spektroskopijas metožu attīstīšana, KMR izmantošana medicīnas ķīmijā, strukturālajā bioloģijā, biomateriālu pētniecībā, racionālais zāļu dizains, zirnekļu zīds.

Publicētie darbi34 zinātniski raksti augsta līmeņa starpt. žurnālos (visi Scopus un Web of Science; H-indekss 11Scopus
H-indekss 13, Google Scholar), 5 patenti.

Zinātniskie projekti2 ES FP7, vairāku ERAF un ESF projektu dalībnieks, ES H2020 Marie Skłodowska-Curie individuālā granta ieguvējs.

Pedagoģiskā darbība: 4 promocijas darbu vadītājs (izstrādē). 2 docēti studiju kursi RTU, 1 - LU, vadīti 3 maģistra un 4 bakalaura darbi.

Organizatoriskais darbs: organizators pieciem starptautiskiem zinātniskajiem semināriem un divām starptautiskām konferencēm.


Aigars PĒTERSONS
- dz. 28. 07. 1959. Dr.habil.med. (1996), Rīgas Stradiņa universitātes rektors, Bērnu ķirurģijas katedras profesors, VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Valdes loceklis un Bērnu ķirurģijas klīnikas eksperts - konsultants.

Zinātnisko pētījumu virzieni: bērnu ķirurģija, jaundzimušo ķirurģija, vēdera dobuma un krūšu kurvja ķirurģija, mīksto audu biomehānika, jaunu diagnostikas un ārstēšanas metožu radīšana, bērnu traumatisma profilakse.

Publicētie darbi: H-indekss 7, 3 monogrāfijas, 1 monogrāfijā (6 sadaļas) - angļu valodā, izdevniecība "Springer" (Vācija), 435 zinātnisku publikāciju un 4 izgudrojumu autors (34 SCI publikācijas).

Zinātniskie un tehnoloģiju pārneses projekti: atkārtoti LZP grantu vadītājs un vadošais pētnieks (6 grantos un programmās). 2006.-2009. Valsts pētījumu programmas (VPP) medicīnā 6. projekta vadītājs. No 2010. VPP medicīnā 8. projekta vadītājs. No 2014. VPP medicīnā "BIOMEDICINE" 5. 6. projekta vadītājs.

Starptautiskā sadarbība: stažējies 1991. g. (4 mēn.) Norvēģijas klīnikās (Alesundē, Oslo, Melbu); 1993. g. (6 mēn.) Vācijā Hamburgas Universitātes Ependorfas klīnikas bērnu ķirurģijas centrā; 1994. g. (3 mēn.) Šveicē Lucernas bērnu ķirurģijas centrā; 1994. g. (1 mēn.) Vācijā Hamburgas Universitātes Ependorfas klīnikas bērnu ķirurģijas centrā; 1997. g. (1 mēn.) Vācijā Minsteres Universitātes bērnu ķirurģijas centrā; 1998. g. (3 mēn.) Austrijā Gracas Universitātes bērnu ķirurģijas centrā; 1999. g. (2 ned.) Viļņas un Kauņas Universitāšu bērnu ķirurģijas centros; 2001. g. (3 mēn.) ASV (Čikāgas un Klīvlendas universitāšu bērnu ķirurģijas centros; 2007. g. (2 ned.) Francijā (Amjēnas bērnu ķirurģijas centrā, īsas vizītes 6 ES bērnu ķirurģijas klīnikās.

Pedagoģiskā darbība: vadījis un vada 14 doktorantu darbus (9 aizstāvēti). 1998.-2016. RSU Bērnu ķirurģijas katedras vadītājs, VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu ķirurģijas klīnikas vadītājs. Kopš 1999. g. RSU (AML) Bērnu ķirurģijas katedras profesors. Vada praktiskās nodarbības un lasa lekcijas RSU MF, MF PN, profilaktiskās medicīnas fakultātes, ergoterapijas fakultātes studentiem un rezidentiem.

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts, kopš 2000. gada "Latvijas Ķirurģijas žurnāla" (Acta Chirurgica Latviensis) zinātniskais redaktors. GCP sertifikāts. Latvijas ķirurgu, Latvijas, Eiropas un pasaules Bērnu ķirurgu asociāciju biedrs. Kopš 2003. Eiropas Bērnu ķirurgu asociācijas finanšu revidents. Kopš 2008. Eiropas sertifikāts bērnu ķirurģijā. Latvijas un Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas prezidents, Latvijas Bērnu ķirurgu asociācijas sertifikācijas komisijas loceklis. Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes sapulces, Senāta, Profesoru padomes, ķirurģijas un biomehānikas promocijas padomju loceklis, MF Domes loceklis. 9 starptautisku zinātnisko konferenču organizētājs. "European Journal of Pediatric Surgery" redkolēģijas loc. (kopš 2006), Ukrainas žurnāla "Paediatric surgery" redkolēģijas loc. (kopš 2016).

Atzinības: LR Ministru kabineta atzinības raksts (2005), Baltijas Asamblejas medaļa (2005), Atzinības krusta virsnieks (2007), Barikāžu goda zīme (2008), Andreja Priedkalna balva (2010), LR VM Atzinības raksts (2014), Paula Stradiņa balva (2016).


Nils ROSTOKS
- dz. 27.09.1969. Dr.biol. (1999), Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociētais profesors, vadošais pētnieks, dekāns.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Augu ģenētika, genomika un biotehnoloģija. Molekulāro marķieru pielietojums augu genomu kartēšanā un selekcijā. Augu bioloģiski aktīvu savienojumu iegūšana un raksturošana izmantojot biotehnoloģijas pieejas.

Pedagoģiskais darbs: Docētāja darbs LU BF maģistra studiju programmā "Bioloģija", maģistra studiju programmas "Bioloģija" direktors, 2 aizstāvētu promocijas darbu vadītājs. Septiņu maģistra un 4 bakalaura darbu vadītājs.

Publicētie darbi: >50 publ., tai skaitā 42 publ. Web of Science datubāzē iekļautos izdevumos. H-indekss 14. Vairāk nekā 80 Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnisko atzinumu līdzautors.

Zinātniskie projekti: Vairāk nekā 10 Latvijas zinātnisko projektu vadītājs un galvenais izpildītājs (VPP, LZP, ESF, ERAF). Līdzdalība 4 COST akcijās.

Organizatoriskais darbs: Latvijas Bioķīmijas biedrības valdes loceklis. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes ĢMO paneļa loceklis (2012-2018). ĢMO Zinātnisko ekspertu komisijas vadītājs. LZP eksperts.


Aleksandrs URBAHS
- dz. 14.07.1958. Dr.habil.sc.ing. (1997), RTU Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas fakultātes (MTAF) Aeronautikas institūta direktors, Aeronautikas tehnoloģiju katedras vadītājs, RTU profesors (kopš 1999).  Pētnieciskā darba pieredze - 39 gadi.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Aviācijas konstrukciju un kosmosa tehnikas nesagraujošā kontrole un tehniskā diagnostika. Nanotehnoloģijas lidaparātu un kosmosa aparātu būve. Aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas. Lidaparātu un kosmosa aparātu projektēšana un būve. Vēja enerģētisko iekārtu un tehnoloģiju izstrāde.

Pedagoģiskais darbs: 19 doktorantu promocijas darbu vadītājs (no tiem 7 - ārzemju doktoranti). 6 promocijas darbi tika aizstāvēti.

Publicētie darbi: 267 zinātniskās un mācību publ., t.sk. 4 zinātniskās monogrāfijas, 149 zinātniski raksti (no tiem 47 SCI žurnālos), 59 konferenču tēzes, 5 mācību grāmatas, 6 mācību metodiskās grāmatas, 32 patenti (no tiem 7 Eiropas patenti, 14 Latvijas patenti, 11 izgudrojumi), 7 dizainparaugi (t.sk. 5 Eiropas dizainparaugi un 2 Latvijas dizainparaugi).

Zinātniskie projekti: 1 FP7 - AERONAUTICS and AIR TRANSPORT - zinātniskais vadītājs; 1 Eiropas kosmosa aģentūras - zinātniskais vadītājs; 1 EUREKA - zinātniskais vadītājs; 1 ES - zinātniskais vadītājs; 4 ERAF - zinātniskais vadītājs; 2 ERAF - galvenais izpildītājs; 2 ESF - zinātniskais vadītājs; 3 LZP - zinātniskais vadītājs; 2 LZP - galvenais izpildītājs; 3 IZM - zinātniskais vadītājs; 1 Starptautiskais sadarbības līgums- vadītājs; 9 līgumdarbi - vadītājs; 5 RTU - zinātniskais vadītājs;2 RTU - izpildītājs.

Pedagoģiskā darbība: RTU doktora studiju programmas "Transports" direktors. RTU profesionāla maģistra studiju programmas "Transporta sistēmu inženierija" direktors. RTU profesionāla maģistra studiju programmas "Aviācijas transports" direktors. IZM Profesijas standarta PS0253 "Transporta sistēmu inženieris" izstrādes darba grupas vadītājs. Vadīti 57 maģistra darbi. Izstrādāti un vadīti 17 lekciju kursi. 5 mācību grāmatas, 6 mācību metodiskās grāmatas.

Organizatoriskā darbība: RTU Senāta loceklis. RTU Zinātņu padomes loceklis. LZP eksperts vairākās nozarēs. RTU Promocijas padomes "RTU P-22" priekšsēdētājs. RTU Promocijas padomes "RTU P-16" loceklis. Transporta un satiksmes nozares Profesoru padomes priekšsēdētājs. Ūdens transporta un infrastruktūras nozares Profesoru padomes loceklis. Mehānikas nozares Profesoru padomes loceklis. Mašīnzinātnes nozares Profesoru padomes loceklis. Zinātniskā žurnāla "Transport and Aerospace Engineering" redaktors. Zinātniskā žurnāla "RTU Zinātniskie raksti", "Transport and Engineering. Intelligent Transport Systems" redaktors. Zinātniskā žurnāla "Aviation" redkolēģijas loceklis. "Lloyd's Register Quality Assurance Limited" eksperts. IZM eksperts. ZM eksperts. LIAA eksperts. CFLA eksperts. IZM Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperts. RTU Aeronautikas institūta Tehniskas apkopes mācību organizācijas (TAMO) (tika apstiprināta atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasībām) vadība.

Atzinības:  Izglītības un zinātnes ministra pateicība (2015), RTU rektora atzinības raksti (2012, 2013, 2014), RTU rektora pateicība (2014).


Juris VĪKSNA
- dz. 10.03.1966. Dr.sc.comp. (1994), LU MII vadošais pētnieks un LU Datorikas fakultātes profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: bioinformātika, biomedicīnas informācijas sistēmu izstrāde, algoritmu izstrāde un analīze, formālās valodas, algoritmiskā mācīšanās teorija. Publicētie darbi: H-indekss 8 (Scopus), kopējais citējumu skaits (Scopus): 1186; 28 zinātniskas publ., t.sk. 18 indeksētas Scopus datubāzē un 13 indeksētas Web of Science datubāzē.

Pedagoģiskais darbs: vadīta 1 doktora disertācija. Izstrādāti vai būtiski pilnveidoti un vadīti 12 lekciju kursi, šobrīd aktīvi 5 lekciju kursi.

Zinātniskie projekti: projekta/grupas vadītājs: ES 7. Ietvara projekts CAGEKID (2010- 2014), ES 7. Ietvara projekts ENGAGE (2009-2012), ES 6. Ietvara projekts MolPAGE (2004-2009), ERAF projekts "Uz grafiem balstītas sistēmbioloģijas datu modelēšanas un analīzes metodes" (2017-2019), ERAF projekts "Metodes un tehnoloģijas IT drošības incidentu atklāšanai un analīzei" (2014-2015), VPP "NexIT" projekts Nr.4 "Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas" (2014-2017), LZP projekts 258/2012 (2013-2016), LZP projekts 09.1247 (2009-2012), LZP projekts 05.1535 (2005-2008), LZP projekts 01.0301 (2001-2004).

Organizatoriskais darbs: LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes loceklis, LU datorzinātņu nozares doktorantūras padomes loceklis, LU akadēmiskās konsultatīvās padomes "Biomedicīna un veselība" loceklis, LU IT fakultātes promocijas padomes loceklis, ICGC (International Cancer Genome Consortium) "Data coordination and management" komitejas loceklis, redkolēģijas loceklis "Baltic Journal of Modern Computing", ikgadējs konferences BIOINFORMATICS/BIOSTEC programmas komitejas loceklis (kopš 2010). Starptautiskā sadarbība: kopīgas publ. ar daudziem ārvalstu zinātniekiem, regulāra sadarbība ar pētnieku grupām no Eiropas Bioinformātikas Institūta, Kembridžas Universitātes, Glāzgovas Universitātes un Brunela universitātes, piedalījies Wellcome Trust zinātniskās sadarbības projektā 060332/Z/00/Z ar Sitijas Universitāti un EPSRC zinātniskās sadarbības projektā EP/C00373X/1 ar Glāzgovas Universitāti.


Ineta ZIEMELE
- dz. 12.02.1970. Ph.D. (Kembridža, 1999), Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, Satversmes tiesas priekšsēdētāja, bijusī Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese un Palātas prezidente.

Zinātnisko pētījumu virzieni: starptautiskās tiesības, konstitucionālās tiesības, cilvēktiesības, pilsonība.

Publicētie darbi: (1994-2017): kopējais skaits - > 70 t.sk. 3 grāmatas, 8 grāmatu zinātniskās redakcijas, 2 monogrāfijas, 60 zinātniskie raksti.

Referāti starptautiskās konferencēs - ~ 100.

Pedagoģiskais darbs: 4 doktoranti (2 aizstāvēti). 3 izstrādāti un docēti studiju kursi, sagatavots 1 mācību līdzeklis.

Zinātniskie projekti: dalība 4 starptautiskos projektos, 3 Latvijas projektos.

Kvalifikācijas celšana ASV, Vācijas un Zviedrijas tiesību zinātņu institūtos.

Organizatoriskais darbs: Baltijas Starptautisko tiesību gadagrāmatas (Baltic Yearbook of International Law) izveidotāja un galvenā redaktore, Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas valdes locekle (2004-2012, 2014-2016), Eiropas Universitātes institūta Zinātnes padomes locekle (2012-2017), > 20 starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju vadītāja.

Atzinības: Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, LR MK Atzinības raksts un profesionālo organizāciju atzinības raksti.


Sanita ZUTE
 - dz. 30.12.1966. D.agr. (2002), LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas ģenētikas nodaļas Stendes daļas vadītāja, zinātniskās padomes locekle, vadoša pētniece.

Zinātniskie pētījumu virzieni: pētījumi par auzu un citu labību selekcijas metožu pilnveidošanu, graudu tehnoloģiskajiem un bioķīmiskajiem rādītājiem, graudu piemērotību diētiski augstvērtīgu produktu ražošanai, labību un pākšaugu audzēšanas tehnoloģijām, to adaptāciju Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

Zinātniskās publikācijas: kopskaits - 38, (t.sk., 14 indeksētas Scopus datu bāzē un 7 - Web of Science), konferenču ziņojumi - 65, populārzinātniskas publikācijas - 78.

Patenti: 3 auzu šķirņu "Stendes Dārta", " Lizete" un "Stendes Emilija" līdzautore.

Pedagoģiskais darbs: LLU maģistratūras programmas "Lauksaimniecībā" eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja (kopš 2012); zinātniskā konsultante 2 maģistra darbu un 1 promocijas darba izstrādē; tematiskās vieslekcijas un prakšu vadīšana LLU studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem par labību audzēšanu; lekciju kursi Lauku konsultāciju un izglītības centra tālākizglītības programmās.

Zinātniskie projekti: pēdējo desmit gadu laikā ņemta dalība 14 projektu īstenošanā, t.sk., vadīti 2 ES struktūrfondu līdzfinansēti projekti, 1 LZP Sadarbības projekts, 3 ZM finansēti lauksaimniecībā pielietojami pētniecības projekti un 1 Tirgus orientēts pētījums, kā izpildītāja piedalījusies arī 2 Valsts pētījumu programmās, 1 ES struktūrfondu līdzfinansētā projektā, 1 LZP granta projektā, 3 ZM finansētos lauksaimniecībā pielietojamos pētniecības projektos. Piedalījusies vairāku ES IP projektu sagatavošanā.

Organizatoriskā darbība: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle (kopš 2004), Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja (kopš 2009), LR Zemkopības ministrijas nacionālās augu šķirņu padomes locekle, Labību ekspertu grupas eksperte (kopš 2011), LR Zemkopības ministrijas Bioloģiskās lauksaimniecības un sēklu darba grupas locekle (kopš 2012), LZP Lauksaimniecības, vide, zemes un mežu zinātņu ekspertu komisija lauksaimniecības zinātnes eksperte (kopš 2012).

Atzinības:  LR Zemkopības ministrijas Atzinības raksts par nopelniem Latvijas lauksaimniecības labā (2012). Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Atzinības raksts (2012). Latvijas Agronomu biedrības Ernesta Sovera balva par zinātnes atziņu popularizēšanu (2009) LR Zemkopības un Vides un reģionālās attīstības ministrijas konkursa "Sējējs" laureāte nominācija " Zinātne lauksaimniecībai" (2002).

Powered by Elxis - Open Source CMS