LZA SENĀTA LĒMUMI

26-01-2018

LZA Senāts 2017. gada 14. novembra sēdē nolēma apstiprināt LZA HSZN balvu ekspertu komisijas 18. oktobra sēdes lēmumu un piešķirt

Dītriha Andreja Lēbera balvu - LU Juridiskās fakultātes profesoram Dr.iur. Jānim Lazdiņam par tiesiskas un demokrātiskas valsts atjaunošanas pieredzes pētījumiem un izcilu devumu Latvijas tiesību zinātnes attīstībā.

LZA Senāts 2018. gada 16. janvāra sēdē nolēma apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu zinātnē - LZA Dr.h.c.philol., Dr.philol. Gundegai Grīnumai (LU aģentūras "LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta" pētniece) par monogrāfiju "Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni".

Edgara Siliņa balvu fizikā - LZA īst.loc. Mārtiņam Rutkim (LU CFI direktors) par darbu kopu "Fotonikā un elektronikā izmantojamu organisko materiālu pētījumi".

Heinricha Skujas balvu bioloģijā - LZA Dr.h.c.biol. Jānim Rukšānam par mūža ieguldījumu sīpolpuķu selekcijā un par Latvijas vārda nešanu pasaulē.

Paula Stradiņa balvu - Dr.med. Gunai Laganovskai (Paula Stradiņa KUS Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja) par ilggadīgu un ievērojamu ieguldījumu oftalmoloģijas attīstībā Latvijā un pasaulē.

Gustava Vanaga balvu ķīmijā - LZA īst.loc. Aigaram Jirgensonam (Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks) par pētījumu ciklu organiskajā un medicīnas ķīmijā.

Arveda Švābes balvu Latvijas vēstures zinātnē - LZA kor.loc. Ērikam Jēkabsonam (LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks) par grāmatu "Neatkarības kara stāsti 1918-1920".

Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē - Dr.silv. Imantam Baumanim (Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks) par monogrāfiju "Priede. Selekcija, ģenētika un sēkl­kopība Latvijā".

Vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā - Mg. Jānim Šmitam (LU Fizikas un matemātikas fakultātes doktorants) par darbu "Slāpekļa-vakanču centru T1 relaksācijas laika raksturošana un magnētiskā lauka kartēšana, izmantojot slāpekļa-vakanču slāni mākslīgā dimantā". Vad. Dr.phys. Florians Gabauers (Florian Helmuth Gahbauer).

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā - Mg. Mārcim Sējējam (LU Ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par darbu "Tetrazola hemiamināls kā hirālā palīggrupa". Vad. LZA īst.loc. Edgars Sūna.

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā - Mg. Kristai Sutai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu "Šķidra SO2 kā polāra šķīdinātāja izmantošana organiskajā sintēzē". Vad. LZA īst.loc. Māris Turks.

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē - Mg. Signei Raudivei (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu "Jaunie autori latviešu padomju literatūrā: literārās darbības sākums totalitārā režīma apstākļos (1945-1956)". Vad. Dr.philol. Ieva Kalniņa.

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS