Aizstāvēšana

8-02-2018

2018. gada 20. februārī plkst. 12.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LIENA HAČATRJANA.

Temats: "Komplekso problēmu risināšanas prasmju saistība ar kognitīvajām spējām un vadības funkcijām skolēniem 16-19 gadu vecumā".

Recenzenti: Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs (Latvijas Universitāte); Dr.psych. Anita Pipere (Daugavpils Universitāte); Dr. Gražina Gintiliene (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

***

2018. gada 20. februārī plkst. 14.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE PLAUČA.

Temats: "Ruminācijas, vadības funkciju un piedošanas saistības ar depresijas simptomu izteiktību".

Recenzenti: Dr.psych. Baiba Martinsone (Latvijas Universitāte); Dr.psych. Jeļena Koļesņikova (Rīgas Stradiņa universitāte); PhD Kirsti Akermane (Akkerman, Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

***

2018. gada 22. februārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā

GULSARA DJUSSEMBEKOVA(DYUSSEMBEKOVA)

doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu "Valsts kontroles sistēmas programmu efektivitātes novērtējums: principi un metodiskās pieejas".

Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte),
Dr.oec. Lūcija Kavale (Latvijas Universitāte), PhD Jurajs Nemecs (Juraj Nemec, Brno Masarika Universitāte, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2018. gada 28. februārī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Dabas zinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 501. aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

IEVA MEŽAKA

aizstāvēs promocijas "Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeumvulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenētiskā kartēšana" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD Gunārs Lācis (Dārzkopības institūts); Dr.hab.biol. Īzaks Rašals (LU); Dr.biol. Inese Kokina (Daugavpils Universitāte).

Ar darbu, sākot ar 2018. gada 14. februāri, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2018. gada 6. martā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68, C108. telpā notiks promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā

IVARS AVOTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Anna Ābeltiņa, Dr.oec. Staņislavs Keišs,
PhD Marija Misankova.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, Rīgā, Graudu iela 68.

***

2018. gada 5. martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZANE DĀVIDSONE

aizstāvēs promocijas darbu "Temporomandibulāro locītavu artrīta attīstību ietekmējošie faktori, klīniskie un radioloģiskie simptomi bērniem ar juvenilu idiopātisku artrītu".

Recenzenti: Dr.med. Ingūna Lubaua (RSU); Dr.med. Rūta Care (RSU); Dr.med. Ainārs Bajinskis (LU Medicīnas fakultāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 7. martā plkst. 14.30 Rīgā, P. Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIS BITENIEKS.

Promocijas darba temats "Oglekļa nanocaurulītes saturoši termoplastiski polimērkompozīti".

Recenzenti: Dr.sc.ing. J. Ozoliņš; Dr.chem. B. Andersons; Dr.habil.phys. A.Šternbergs.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (P. Valdena ielā 5), Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/doktorantūra.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 23. janvārī ANDREJS SURMAČS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 23. janvārī DANA BEKNIJAZOVA (BEKNIYAZOVA) aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret- 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS