Aizstāvēšana

8-03-2018

2018. gada 29. martā plkst. 14.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VALTERS BOLĒVICS

aizstāvēs promocijas darbu "Pārvaldības ietekme uz ostu sniegumu" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA), Dr.oec. Konstantīns Didenko (RTU), Dr. Teo Notebūms (Theo Notteboom, Antverepenes Universitāte, Beļģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

BARBARA LUISE SCHARRER.

Tēma: "Darbinieku ētisko izvēļu kritēriji Vācijas, Austrijas un Ķīnas uzņēmumos".

Recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas Universitāte); Dr.sc.admin. Ieva Brence (RISEBA); Dr.oec. Valdone Darškuviene (Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 12. aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IEVA BĀGANTE

aizstāvēs promocijas darbu "Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni".

Recenzenti: Dr.habil.med. Aigars Pētersons (RSU); Dr.med. Rūta Care (RSU); Ph.D. Lins Zalecks (Linas Zaleckas, Viļņas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 24. aprīlī plkst. 14.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE MILEIKO.

Promocijas darba tēma: "Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā".

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte - Pakule (Latvijas Universitāte); Dr.philol. Gatis Ozoliņš (Daugavpils Universitāte); Dr. art. Rūta Muktupāvela (Latvijas Kultūras akadēmija); Dr.sc.soc. Baiba Bela-Krūmiņa (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2018. gada 24. aprīlī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA ANČEVSKA.

Promocijas darba tēma: "Latviešu dziedināšanas tradīcijas: teorētiskie un praktiskie aspekti".

Recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels (Latvijas Universitāte); Dr. habil. art. Juris Tālivaldis Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija); Dr. hum. Ernests Vasiļausks (Ernestas Vasiliauskas, Klaipēdas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 10. janvāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - otorinolaringoloģija GUNTAI SUMERAGAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 15. janvāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - internā medicīna ANATOLIJAM POŽARSKIM. Balsošanas rezultāti: par - 9,
pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 18. janvāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - reimatoloģija ANDAI KADIŠAI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-03 2018. gada 21. februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu PĀVELAM AKIŠINAM mehānikas nozares polimēru un kompozītmateriālu mehānikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 22. februārī GULSARA DJUSSEMBEKOVA (DYUSSEMBEKOVA) aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padome atklātā sēdē 2018. gada 23. februārī JĀNIS GAILIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR Doktora grāds (Dr.agr.) lauksaimniecības nozarē laukkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 5. marta atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - pediatrija, bērnu reimatoloģija ZANEI DĀVIDSONEI. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 13-03-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS