LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES EKSPERTA TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8-03-2018

Izdota saskaņā ar 2017. gada 12. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu" 3. punktu.

1. Kārtība nosaka rezultātu kvalitātes kritērijus attiecīgajā zinātnes nozarē, kritēriju izvērtēšanas kārtību un kārtību kādā Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) piešķir eksperta tiesības zinātniekam, kurš kandidē uz tām (turpmāk - Kandidāts).

 2. Tiek atzīti sekojoši zinātniskās darbības rezultāti:

2.1. anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija, kura publicēta izdevumā, kurš tiek indeksēts datu bāzēs SCOPUS vai Web of Science un kuram tiek aprēķināti ietekmes indikatori, attiecīgi SNIP vai Impact factor, tai skaitā zinātniskā publikācija, kura ir pieejama atvērtajā piekļuvē (Open Access).

2.2. anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija, kura publicēta zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā (proceedings), kurš ir indeksēts datu bāzē SCOPUS vai Web of Science vai iekļauts datu bāzē ERIH+, tai skaitā zinātniskā publikācija, kura ir pieejama atvērtajā piekļuvē (Open Access).

2.3. anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija, kura publicēta Latvijas zinātniskā izdevumā (žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā (proceedings)), kuram ir starptautiska redkolēģija, identificējams publicēšanās profils un periodika, kas nav mazāka par reizi gadā, tai skaitā zinātniskā publikācija, kura ir pieejama atvērtajā piekļuvē (Open Access).

2.4. zinātniska monogrāfija. Par zinātnisku monogrāfiju tiek uzskatīta atsevišķā izdevumā publicēta zinātniskā grāmata, kas veltīta vienai zinātniskai tēmai/problēmai, ir zinātniski recenzēta, satur bibliogrāfiju, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs. Recenzēšanai piesaistīto recenzentu vārdi ir norādīti un recenzenti nepārstāv monogrāfijas autora/autoru darba vietu. Par monogrāfijas izdošanu ir pieņemts lēmums monogrāfijas autora/autoru pārstāvētās pētniecības organizācijas lēmējinstitūcijā. Ja monogrāfija publicēta latviešu valodā vai valodā, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu valoda, tā satur kopsavilkumu Eiropas Savienības dalībvalstu valodā.

3. Atkarībā no zinātņu nozares, eksperta tiesības uz trim gadiem tiek piešķirtas kandidātam, kurš pēdējos trijos gados ir autors sekojošiem rezultātiem:

3.1. Dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes nozarēs vismaz trīs 2.1. punktā noteiktās publikācijas. Kandidāta zinātniskie darbi vismaz vienu reizi ir citēti citu autoru darbos, kuri indeksēti datu bāzēs SCOPUS vai Web of Science (Hirša indekss 2 datu bāzēs SCOPUS vai Web of Science bez pašcitēšanās nav mazāks par 1; tas attiecināms uz visiem autora publicētajiem rakstiem neierobežotā laika periodā). 

3.2. Sociālo zinātņu nozarēs jāatbilst vienai no sekojošām prasībām:

3.2.1. vismaz trīs 2.2. punktā noteiktās publikācijas,

3.2.2. vismaz divas 2.2. punktā noteiktās publikācijas un viena 2.4. punktā noteiktā monogrāfija.

3.3. Humanitāro zinātņu nozarēs jāatbilst vienai no sekojošām prasībām:

3.3.1. vismaz trīs 2.2. punktā noteiktās publikācijas,

3.3.2. vismaz divas 2.2. punktā noteiktās publikācijas un viena 2.3. punktā noteiktā publikācija,

3.3.3. vismaz divas 2.2. punktā noteiktās publikācijas un viena 2.4. punktā noteiktā monogrāfija,

3.3.4. vismaz viena 2.2. punktā noteiktā publikācija un viena 2.3. punktā noteiktajā publikācija un viena 2.4. punktā noteiktajā monogrāfija.

4. Ja kandidāts kandidē uz eksperta tiesībām vairākās zinātņu nozarēs, tad kandidāts pēdējo triju gadu laikā ir autors vismaz trim atšķirīgiem rezultātiem katrā zinātņu nozarē.

5. Kandidāts Nacionālajā Zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - Informācijas sistēma) aizpilda pieteikuma formu un sniedz par sevi sekojošas ziņas vai šīm ziņām jābūt pieejamām informācijas sistēmā:

5.1. vārdu, uzvārdu;

5.2. personas kodu;

5.3. zinātnes nozari, kurā vēlas saņemt eksperta tiesības;

5.4. ziņas par iegūto izglītību, obligāti norādot ziņas par doktora zinātnisko grādu vai tam pielīdzinātu zinātnisko kvalifikāciju;

5.5. rezultātus, kuri atbilst šīs kārtības 3. punkta prasībām;

5.6. trīs līdz septiņus zinātniskās darbības jomu raksturojošos atslēgvārdus (keywords)

6. Rezultātu, kuri nav iekļauti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs vai kuru pilni teksti nav pieejami tīmeklī vai informācijas sistēmā, apliecināšanai iesniedz padomei rezultāta kopiju. Monogrāfijai iesniedz titullapas, prettitullapas, satura rādītāja un teksta pirmās lapas vai ievada kopijas.

7. Pieteikumu izvērtēšanai padome izveido Zinātniskās ekspertīzes komisiju (turpmāk - Komisija), kurā ir iekļauti dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, lauksaimniecības, meža un veterinārā zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu nozaru pārstāvji. Komisiju izveido uz trīs gadu termiņu. Komisijas locekļu skaitu nosaka padome. Komisija no savu locekļu vidus ieceļ priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Komisija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

8. Padomes darbinieks kandidāta iesniegumu reģistrē un nodod izskatīšanai komisijai. Komisija viena mēneša laikā izskata kandidāta iesniegumu un sagatavo priekšlikumu par eksperta tiesību piešķiršanu kandidātam noteiktā zinātnes nozarē vai atteikumu piešķirt eksperta tiesības. Balstoties uz komisijas priekšlikumu, padome pieņem lēmumu par eksperta tiesību piešķiršanu kandidātam vai atteikumu piešķirt eksperta tiesības.

9. Pēc lēmuma pieņemšanas padome piecu darba dienu laikā informē kandidātu par eksperta tiesību piešķiršanu vai atteikumu, sniedzot pamatojumu.

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Zinātnes padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1

Powered by Elxis - Open Source CMS