Aizstāvēšana

7-04-2018

Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde notiks 2018. gada 3. maijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātē (Rīgā, Jūrmalas gatvē 76. V 201. auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

ALLA ANOHINA-NAUMECA

Temats: "Studentu struktūrzināšanu formatīvā vērtēšana".

Recenzenti: Dr.paed. Linda Daniela (Latvijas Universitāte); Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola Turība".

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2018. gada 9. maijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes 309. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē  aizstāvēs

LEONĪDS BOĻŠUHINS.

Promocijas darba tēma "Majakovska liriskais varonis: ‘nepabeigtības' fenomens".

Promocijas darba recenzenti: Dr. philol. Irina Belobrovceva (Tallinas Universitāte); Dr.philol. Pavels Lavriņecs (Viļņas Universitāte); Dr. philol. Anna Stankeviča (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā http://www.du.lv.

***

2018. gada 10. maijā, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

TOMS RĒĶIS

aizstāvēs promocijas darbu: "Enantiomēru atpazīšana kristāliskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku molekulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu strukturālā un termodinamiskā daba" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Anatolijs Mišņevs (LOSI), Dr.chem. Māris Turks (RTU), Dr.chem. Pēteris Mekšs (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 10. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

MĀRIS LAUBERTS

 aizstāvēs promocijas darbu: "Polifenolu izdalīšana no dažādiem augu biomasas pārstrādes atlikumiem ar videi draudzīgām ekstrakcijas metodēm un iegūto produktu vispusīga raksturošana" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Uģis Cābulis (LVKĶI); Dr. Andrejs Pranovičs, (Abo Akadēmija, Somija); Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Powered by Elxis - Open Source CMS