Jaunas vakances

18-04-2018

Atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1. LZA Senāts izsludina sekojošas vakances 2018.gada Rudens pilnsapulces jaunu locekļu vēlēšanām:

1. LZA īstenajiem locekļiem - 9 vakances
2. LZA ārzemju locekļiem - 4
3. LZA korespondētājlocekļiem tiek izsludinātas vakances sekojošās zinātnes nozarēs:

ķīmijā - 1 vakance
farmācijā - 1 vakance
medicīnā - 1 vakance
 bioloģija - 1 vakance
materiālzinātnē - 1 vakance

fizikā - 2 vakances
inženierzinātnēs - 1 vakance
mehānikā - 1 vakance

pārtikas tehnoloģijā - 1 vakance
lauksaimniecības zinātnē - 1 vakance
veterinārmedicīnā - 1 vakance

ekonomika - 1 vakance
literatūrzinātnē - 1 vakance
filozofija/socioloģija - 1 vakance
mākslas vēsture - 1 vakance

Jauno locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtība

Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniskajiem centriem, LZA īstenajiem locekļiem ir tiesības līdz vēlēšanu gada 15.jūnijam rakstiski LZA prezidijam pieteikt jaunu LZA īsteno locekļu, ārzemju locekļu un korespondētājlocekļu kandidātus, savu pieteikumu attiecīgi motivējot un pievienojot kandidāta Curriculum vitae. Ja kandidātus piesaka augstskola, biedrība vai centrs, tie, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu izvirzāmi zinātnisko padomju u.tml. koleģiālu orgānu sēdēs.

Pieteicējam līdz vēlēšanu gada 15.septembrim jāiesniedz vēl divu LZA īsteno locekļu rekomendācijas un citi Senāta norādītie dokumenti, šajos dokumentos ir jābūt redzams, ka piesakāmais kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai (piemēram, uz kāda no dokumentiem ir viņa paraksts). Pieteicēja pienākums ir iepazīstināt piesakāmo kandidātu ar kārtību, kādā LZA vēlē jaunus locekļus.

Papildus līdz 15. septembrim jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae) rakstītā un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un E-pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un līdz 5 galveno zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;
  • īss zinātniskā un pedagoģiskā darba kopsavilkums publicēšanai "Zinātnes Vēstnesī" (skat. Ievēlēto akadēmijas locekļu īsās biogrāfijas www.lza.lv "Zinātnes Vēstnesis" 2017.g. 18.decembris/ 2018. gada 15. janvāris.
  • 2 krāsainas fotogrāfijas (10 x 15);
  • autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), rakstiskā un elektroniskā formā;
  • diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);
  • ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).


Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st., 231. istabā. Uzziņas LZA prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 67821153, E-pasts:

Powered by Elxis - Open Source CMS