Aizstāvēšana

17-05-2018

2018. gada 1. jūnijā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) 130. auditorijā, Daugavpilī, Parādes ielā 1A notiks Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MAKSIMS ZOLOVS.

Promocijas darba tēma - "Apkārtējās vides faktoru ietekme uz ektoparazītu izplatību zivju žaunu aparātā: preferences, līdzāspastāvēšana un mijiedarbība".

Recenzenti: Dr.biol. Maksims Balalaikins (Daugavpils Universitāte); PhD Gžegoršs Zalesni (Grzegorz Zaleśny, Vroclavas Vides un Dabas zinātņu universitāte / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polija); Dr.med. Dace Keidāne (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2018. gada 8. jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, 250. auditorijā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIS TREIJS

par tēmu "Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte); PhD Andrejs Kasperovičs (Baltkrievijas Valsts tehnoloģiju universitāte, Baltkrievija); PhD Ina Pundiene (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  .

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 24. aprīlī ILZE MILEIKO aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 24. aprīlī IEVA ANČEVSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgs biļetens - 1.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2018. gada 27. aprīļa sēdē piešķīra bioloģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. biol.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē LAURAI KĻAVIŅAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 3. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu ALLAI ANOHINAI-NAUMECAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 9. maijā LEONĪDS BOĻŠUHINS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā TOMAM RĒĶIM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā MĀRIM LAUBERTAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes sēdē 2018. gada 11. maijā nolemts: 1. Apmierināt LĪGAS STIKĀNES iesniegumā minēto lūgumu par promocijas darba "Pārrobežu laulības problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība" aizstāvēšanas atsaukšanu. 2. Atlikt LĪGAS STIKĀNES promocijas darba aizstāvēšanu uz nenoteiktu laiku līdz tiek izpildīti Ministru kabineta noteikumu Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" nosacījumi.

Powered by Elxis - Open Source CMS