Aizstāvēšana

23-11-2008

2008. gada 1.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JŪLIJA PETUHOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu dinamikas analīze” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.math. Kārlis Šadurskis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs (Transporta un sakaru institūts), profesors Dr.habil.sc. Andrzejs Dzielinskis (Varšavas Tehniskā universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 3. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MĀRA RONE–KUPFERE

aizstāvēs promocijas darbu “Morfofunkcionālie, alergoloģiskie pētījumi un lāzerķirurģijas iespējas pacientiem ar ROSACEA”.
Recenzenti: profesors Dr. habil. med. A.Skaģers, profesors Dr. habil. med. A.Jemeļjanovs [LLU] Dr. med., asoc.profesore S.ValiukeVičiene [Lietuva].
Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2008.gada 9.decembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GUNA BAGRADE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Voldemārs Spuņģis, Dr.biol. Gunārs Pētersons , Dr.biol. Nikolajs Liskins.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 10. decembrī plkst. 13.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

AIJA MELNGAILE

aizstāvēs promocijas darbu “Mikrobioloģiskā riska analīze sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Mikrobioloģijas katedras profesore, Dr.habil.med. Aija Žileviča, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras asociētā profesore, Dr.sc.ing. Anita Blija, LR Pārtikas un veterinārais dienests, Pārtikas centrs, Dr.chem. Dace Šantare.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 10. decembrī plkst. 15.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ZANDA KRŪMA

aizstāvēs promocijas darbu “Panātru dzimtas garšaugi rapšu eļļas aromatizēšanai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Tallinas Tehnoloģiju universitātes profesors, Dr.biol. Raivo Vokk, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil. sc.ing. Imants Atis Skrupskis, Latvijas Universitātes asociētais profesors, Dr.chem. Pēteris Mekšs.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 10. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SANDRA GINTERE

aizstāvēs promocijas darbu “Medicīnas studentu mentālā un fiziskā veselība”. Recenzenti: profesors Dr. habil. med. M.Eglīte; profesors Dr. med. V.Kuzņecovs [LU]; profesore Dr. med. E.Frolova [Krievija].

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2008.gada 11.decembrī plkst.14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 114.telpā) paredzēta

DACES BONKAS

promocijas darba “Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un matemātikas sacensības pamatskolas vecuma skolēniem” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.math. L. Ramāna (LLU); prof. Dr.math. M Abels (Tartu Universitāte, Igaunija); doc. Dr.math. R. Kašuba (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 12. decembrī plkst. 14.00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĀRIS JANSONS

par tēmu “Parastās priedes (pinus sylvestris l.) selekcijas teorētiskie pamati un attīstības perspektīvas Latvijā”.

Recenzenti: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks, Dr.habil.silv., profesors Pēteris Zālītis, Latvijas Universitātes asoc. profesors, Latvijas ģenētiku un selekcionāru biedrības prezidents, Dr.habil.biol. Īzaks Rašals, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes docents, Lietuvas Mežzinātnes institūta vadošais pētnieks Dr. Darius Danusevičius.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā vai internetā: http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008.gada 16. decembrī plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MIHAILS ČEHLOVS.

Temats: “Vecāko klašu skolēnu personības pašnoteikšanās attīstības humanitārie pamati”.

Recenzenti: prof., Dr. habil. paed. Irēna Žogla, Latvijas Universitāte; prof., Dr. paed. Inese Jurgena, Daugavpils Universitāte; prof., Ph. D. Magdalena Danciu, Oradeas universitāte, Rumānija.

***

2008.gada 16.decembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ILZE IRBE

aizstāvēs promocijas darbu “Koksnes brūnā trupe: bazīdijsēnes un to destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis; Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.sci.ing. Juris Vanags.

***

2008. gada 16.decembrī plkst.15.00 RTU Kaļķu ielā 1, 119 telpā notiks “RTU P14” Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

JĀNIS ZAĶIS

par tēmu “Reaktīvās jaudas nepārtrauktās kompensācijas iespējas ar regulējumu LC sistēmu palīdzību”.

Recenzenti: RTU profesors Dr.habil.sc.ing. J. Greivulis (RTU, Latvija); prof. Dr.habil.sc.ing. Ā. Šnīders (LLU, Latvija); Tallinas Tehnoloģiskās universitātes profesors Dr.sc.ing. Juhans Lauģis (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 17. decembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes 204. auditorijā Visvalža ielā 4a notiks LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

PAULS BALODIS

aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. D.Markus, Dr. habil. philol. B.Laumane, Dr. habil. philol. B.Bušmane.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 18.decembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 401. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIJA TORKLERE

par tēmu “Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika”.

Recenzenti: prof. Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU), prof. Dr.geol. Vitālijs Zelčs (LU), Dr. rer. nat. habil. Gabriele Gonnerte (Hamburgas Universitāte)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 18. decembrī plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DITA NĪMANTE.

Temats: “Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts”.

Recenzenti: prof., Dr. habil.paed. Tatjana Koķe, Latvijas Universitāte; prof., Dr. habil. paed. Daina Lieģeniece, Liepājas universitāte; prof., Dr. habil. paed. Thomas Hofsäss, Leipcigas universitāte, Vācija.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008.gada 19.decembrī plkst.13:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Promocijas padomes P–06 “Būvzinātne” atklātā sēdē, Rīgā, RTU Būvniecības fakultātes sēžu zālē Āzenes ielā 16/20

MĀRIS KAĻINKA

aizstāvēs promocijas darbu “Arhitektūras telpiskās dokumentēšanas tehnoloģija” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: asoc. prof. Dr.sc.ing. Vladislavas Česlovos Aksamitauskas (Lietuva), Dr.sc.ing. Natalja Liba (Igaunija), prof. Dr.sc. ing. Modris Dobelis (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā www.rtu.lv

***

2008. gada 22.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

GINTS JĒKABSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Heiristiskas metodes daudzdimensiju regresijas modeļu būvēšanā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Borisovs (Rīgas Tehniskā universitāte), asoc.prof., Dr.sc.ing. Māra Gulbe (Latvijas Universitāte), asoc.prof., Dr.math. Dale Dzemydiene (Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 24. oktobrī

LIENĪTE LITAVNIECE

aizstāvēja promocijas darbu “Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Lienītei Litavniecei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 24. oktobrī

LĪGA RAMUTE

aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma analīze un optimizācija” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav. Ar padomes lēmumu Līgai Ramutei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

Pēdējā atjaunošana 23-11-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS