Aizstāvēšana

7-09-2018

2018. gada 21. septembrī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares Krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĻUBOVA KOVAĻA.

Tēma: "Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas".

Recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.iur. Vitolds Zahars (Daugavpils universitāte); Dr.iur. Anna Serebrenņikova (Анна Серебренникова, Maskavas valsts universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

2018. gada 25. septembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

MARINA KRASOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Dažādu morfoloģiju ZnO nanostruktūru iegūšana un to pielietošana elektroķīmiskā sensora izstrādē" fizikas doktora (Dr.phys.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Knite (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.phys. Jānis Teteris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts); Dr.phys. Boriss Poļakovs (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Fizikas katedrā un bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un DU mājaslapā www.du.lv .

***

2018. gada 25. septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ILZE UPENIECE

aizstāvēs promocijas darbu "Dažādu ādas lichen planus klīniski morfoloģisko apakštipu patoģenētisko mehānismu izpēte".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.med. Ingrīda Čēma (RSU); Dr.med. Inese Kolontaja-Zaube (LU); Dr.med. Marina Aunapū (Marina Aunapuu, Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 26. septembrī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē DU 416. telpā, Daugavpilī, Parādes ielā, 1

JEĻENA VOLKINŠTEINE

aizstāvēs promocijas darbu "Skolotāja kompetence organizēt skolēnu pētniecisko darbību ķīmijā" pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Lolita Jonāne (Daugavpils Universitāte); Dr.paed. Karine Oganisjana (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.chem. Dagnija Cēdere (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un mājaslapā http://du.lv/zinatne-un-petnieciba/promocija/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde notiks 2018. gada 27. septembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātē (Rīgā, Imantas 7. līnija - 1., 100. auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EDGARS VĪTOLS.

Temats: "Vidusskolas kora darbība vienotībā ar kustībām un drāmas elementiem skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidei".

Darba recenzenti: Dr.habil.paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.psych. Lūcija Rutka (Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2018. gada 27. septembrī, plkst.14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272.telpā

MARIJA SKVORCOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.chem. Pāvels Arsenjans (Latvijas Organiskās sintēzes institūts); Dr.chem. Edgars Sūna (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2018. gada 1. oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

HENRIHS GORSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.sc.ing. Aleksandrs Božeņuks (Dienvidu Federālās universitātes Taganrogas Tehnoloģiju institūts, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2018. gada 2. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Dabas zinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702. aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GITA KRIEVIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Nieru sīnusu taukaudu asimetriskas uzkrāšanās saistība ar agrīnu nieru bojājumu biomarķieru līmeni serumā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Zbigņevs Marcinkevičs (LU); Dr.med. Ilze Konrāde (RSU); Dr.med. Edgars Stankevičs (Edgaras Stankevičus, Lietuvas Veselības Zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar darbu, sākot no 2018. gada 18. septembra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2018. gada 4. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Āzenes ielā 12 k.1, 212. telpā notiks RTU P-14 promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozarē aizstāvēs

AIVIS AŠMANIS.

Tēma - "Virsmas montāžas komponenšu izpēte ar 3D modelēšanas palīdzību frekvenču diapazonā 150 KHz - 100MHz".

Recenzenti: Dr.sc.ing. O. Krievs (RTU); Dr.sc.ing. A. Mednis (SIA MikroTik, Latvija); Dr.sc.ing. L. Kütt (TTU, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5.

***

2018. gada 5. oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KONSTANTĪNS LOGVISS

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijā sastopamo reto slimību un to ārstēšanai izmantojamo orfānmedikamentu farmakoepidemioloģiski ekonomisks pētījums".

Recenzenti: Dr.biol. Renāte Ranka (RSU); Dr.oec. Edgars Brēķis (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"); Dr.pharm Braiens Godmans (Brian Godman, Karolinskas institūts, Zviedrija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 28. jūnijā piešķīra INGĒRAI TOMMEI-JUKĒVICAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 5. jūlija atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu veselības un sporta zinātnes nozarē, sabiedrības veselības apakšnozarē DINAM ŠMITAM. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares Promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 28. augustā RASMA PLATAČE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR lauksaimniecības doktora grāds (Dr.agr.) lauksaimniecības nozarē laukkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 30. augustā GUNTA EVARTE - BUNDERE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) bioloģijas nozarē botānikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 30. augustā KRISTĪNA ANTOŅENKO aizstāvēja promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 10-09-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS