In Memoriam

7-09-2018

Jānis Rudzītis
(1938-2018)

2018. gada 5. jūlijā mūžības ceļos devās RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktors, Aparātu būvniecības katedras vadītājs, profesors un vadošais pētnieks Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis.

Jānis Rudzītis dzimis 1938. gada 18. oktobrī Rīgā.

1962. gadā viņš ar izcilību absolvēja Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Mehāniskas fakultāti un sāka darba gaitas savā Alma Mater. Viņš ilgus gadus strādāja Aparātu būvniecības katedrā, kas atradās Mehānikas fakultātes (1958-1964), Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultātes (1964-1993), Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF, 1993-1997, 2003-2015) un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF, no 2015. gada) pakļautībā. Sākumā viņš pildīja asistenta pienākumus, 1964. gadā sāka studijas aspirantūrā un 1967. gadā ieguva tehnisko zinātņu kandidāta grādu.

J. Rudzīša darba vieta bija Aparātu būvniecības katedrā - par vecāko pasniedzēju, docenta vietas izpildītāju (1969-1972), vecāko zinātnisko līdzstrādnieku (1972-1974), docentu (1972-1984), profesoru (no 1984). Viņš bija arī katedras vadītājs (1975-1997, 2003-2018). No 1997. līdz 2003. gadam Jānis Rudzītis bija mēraparātu un metroloģijas profesora grupas vadītājs.

1983. gadā Jānis Rudzītis ieguva tehnisko zinātņu doktora grādu, 1992. gadā - habilitēto inženierzinātņu doktora grādu.

Profesors Jānis Rudzītis bija RPI Rīgas Vakara vispārtehniskās fakultātes dekāns (1971-1973), RTU TMF/MTAF Aparātu būves un ražošanas automatizācijas institūta direktors (1993-2003) un Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktors (2003-2018).

1997. gadā profesors kļuva par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli mehānikā. 2001. gadā viņš tika ievēlēts par RTU profesoru.

Par izcilu ieguldījumu zinātniskajā pētniecībā viņam 2011. gadā piešķirts RTU Gada zinātnieka nosaukums. J. Rudzītis par veiktajiem pētījumiem publicējis vairākus nozīmīgus zinātniskos rakstus konferenču rakstu krājumos, publikācijas zinātniskajos žurnālos, publikācijas citos zinātniskajos izdevumos. Ar priekšlasījumiem piedalījies Latvijas un ārvalstu zinātniskajās konferencēs. Profesora J. Rudzīša vadībā aizstāvēti vairāki maģistra darbi un vairāki promocijas darbi. Viņa nozīmīgākie projekti:

«Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai»;
«Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē»;
«Materiāla virsmu un makrostruktūras īpašību izpēte»;
«Mehatronikas sistēmas kontroles līnijas darbības nodrošinājuma reģistrācija»;
«Nepārtrauktas darbības rūpnieciskas ražības mazo zivju dozēšanas iekārta»;
«Titāna uznešanas tehnoloģija lokanai metāla pamatnei vakuumā»;
«Nemetālisku materiālu nanopārklājumu raksturlielumu pētījumi»;
«Nanopārklājumu raupjuma raksturojošu telpisku nestandarta parametru pētījumi»;
"Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi".

Izstrādājot minētos projektus un līgumdarbus, J. Rudzītis Rīgas Tehniskajai universitātei piesaistījis ap diviem miljoniem eiro.

Profesors J. Rudzītis bija RTU Senāta loceklis, LZP 2. NEK vadītājs, LZP zinātniskās ekspertīzes komisijas loceklis, LZP Stratēģijas komisijas loceklis, Latvijas Nacionālās mehānikas komitejas valdes loceklis, Eiropas Precīzās mehānikas un nanotehnoloģijas biedrības loceklis (EU SPEN), Mašīnbūves nozares profesoru padomes priekšsēdētājs, RTU promocijas padomes «P-16» priekšsēdētājs, Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis.

Mums visiem pietrūks profesora J. Rudzīša, kolēģi viņu vienmēr paturēs gaišā atmiņā.

RTU Mašīnbūves tehnoloģijas
institūta kolēģi

Powered by Elxis - Open Source CMS