Aizstāvēšana

6-12-2008

2008.gada 19. decembrī plkst. 12.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 406. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 16 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes “RTU P–10” atklāta sēde, kurā

ZANE ŠMITA

aizstāvēs promocijas darbu “Publisko bibliotēku arhitektūra Latvijā” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.arch., Zilgalvis; RTU APF Arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupas profesors Dr.habil. arch. J. Trušiņš un RTU Tekstila tehnoloģiju un dizaina institūta docente Dr.arch. A. Ulme.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2008.gada 19.decembrī plkst. 14:00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

ANDRIS KRŪMIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Ventilācijas sistēmu vadības optimizācija” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš (FEI), profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Greivulis (RTU), profesors, Dr.habil.sc.ing. Andris Šnīders (LLU).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā: http://www.bf.rtu.lv.

***

2008.gada 19.decembrī plkst. 16:00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

KRISTINA ĻEBEDEVA

aizstāvēs promocijas darbu “ Atjaunojamo energoresursu izmantošanas izpēte Latvijā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Viktors Zēbergs (FEI), profesors, Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs (RTU), Dr.sc.ing. Ilze Puriņa (SIA “Vides investīciju fonds”).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā: http://www.bf.rtu.lv.

***

2008. gada 22. decembrī plkst. 17:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

NATAĻJA KURBATOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Algoritmiskās metodes bioķīmisko struktūru analīzei” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš (LU), vad. pētnieks, Dr.sc.comp. Alvis Brāzma (Eiropas Bioinformātikas institūts, Kembridža), profesors, PhD in Computing, Dāvids Gilberts (Brunela Universitāte, Londona).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 29.decembrī plkst. 14.00 RTU Mašīnzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–16 atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

VIKTORS FEOFANOVS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Transportlīdzekļu operatora darbības objektīvas kontroles un vērtējuma metodes izstrāde treniņiem daudzfunkcionālajos trenažieros” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof. Dr.habil.phys. J.Dehtjars, prof. Dr.habil.sc.ing. J.Cimanskis (Latvijas Jūras akadēmija), prof. Dr.habil.sc.ing. A.Grebenkins (Jegorjevskas Aviācijas tehniskā koledža).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2009. gada 13. janvārī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DENISS TITARENKO.

Temats – “Investīcijas kā Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors”. Nozare – ekonomika, apakšnozare– Latvijas tautsaimniecība.
Recenzenti: Ērika Šumilo, Dr.oec., Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore; Ilmārs Vanags, Dr.habil.oec., LR Centrālās statistikas pārvaldespriekšnieka padomnieks; Ivars Brīvers, Dr.oec., Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2008. gada 17.oktobra sēdē ASTRAI AUZIŅAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Multisektorālā makroekonomiskā modeļa izstrādāšana un izmantošana Latvijā”.
Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 28. oktobrī ANTRA LEINE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Literāra teksta interpretācija Džeinas Ostenas romānu ekranizācijās”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 1, nederīgu biļetenu nav. Antrai Leinei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 28. oktobrī INGRĪDA VILKĀRSE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Operas režijas tendences Latvijas Nacionālajā operā (1995–2003)”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 1, nederīgu biļetenu nav. Ingrīdai Vilkārsei tika piešķirts mākslas doktora (Dr.art.) zinātniskais grāds mākslas zinātnes nozarē teātra un kino teorijas un vēstures apakšnozarē.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 31. oktobrī TĀLIVALDIS SĒJA aizstāvēja promocijas darbu “Profesionālās izglītības attīstība Latvijas reģionos” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.
Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.
Ar padomes lēmumu Tālivaldim Sējam piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2008. gada 31.oktobrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē EDMUNDAM KAMOLIŅAM par promocijas darbu tēmu “Relaktances elektriskās mašīnas autonomo vēja iekārtu ģenerēšanas un vadības sistēmas”.
Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2008. gada 31.oktobrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē MIHAILAM GOROBECAM par promocijas darbu tēmu “Ģenētisko algoritmu izpēte elektriskā transporta optimālai vadībai”.
Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2008. gada 31.oktobrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē ARTURAM PURVIŅAM par promocijas darbu tēmu “Ūdeņraža degvielas elementu enerģētisko sistēmu dinamiskie raksturojumi un spēka elektronikas pārveidotāji”.
Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 6.novembra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu ANDAI GAITNIECEI–PUTĀNEI sociālās psiholoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20–25 un 30–35 gadus veciem vīriešiem un sievietēm”.
Balsošanas rezultāti: par – 6 ; pret – 0 ; nederīgi biļeteni – 0.

***

2008. gada 11. novembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ANITAI JANSONEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” par promocijas darbu “Kadastra kartes novērtēšana”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 6, nepiešķirt – 1, nederīgs biļetens – 1.

***

2008. gada 11. novembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra LELDEI LĀCEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datorzinātnes matemātiskie pamati” par promocijas darbu “Kvantu vaicājošie algoritmi”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 25.novembrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares Promocijas padomes P–02 atklātā sēdē GERDA BUĻA aizstāvēja promocijas darbu “Cirkonija oksīdu saturoša augsttemperatūras putu keramika” un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu.
Balsošanas rezultāti: “par” –13, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2008. gada 1.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JŪLIJAI PETUHOVAI par promocijas darbu “Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu dinamikas analīze”.
Balsošanas rezultāti: par – 12 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Pēdējā atjaunošana 6-12-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS