EKOSOC-LV monogrāfijas izvirzītas LZA gada 10 sasniegumu konkursam

15-11-2018

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV (2014-2018) pamata monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija" akadēmiķes Baibas Rivžas redakcijā kopā ar pārējo šajā VPP izveidoto 10 monogrāfiju vienoto grāmatu plauktu izvirzīta Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursam "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā" - tā lēmusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Dome.

Monogrāfijā "Simtam pāri. Viedā Latvija" ir apkopoti apjomīgās VPP „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" galvenie tautsaimnieciskie un akadēmiskie rezultāti programmas 10 projektu 4 blokos: telpiskā, ekonomiskā, sabiedrības un tiesiskā attīstība. Zīmīgi, ka gan pētījumos, gan rezultātu apkopojumā monogrāfijā izmantotā endogēnās izaugsmes teorijas pieeja šogad ir izcelta ar Nobela prēmiju ekonomikā. Šajā pieejā būtiska ir ekonomiskās izaugsmes panākšana ar sistēmas iekšējā potenciāla attīstīšanu - cilvēkkapitāla stiprināšanu (t. sk. zinātnieku), jaunu tehnoloģiju radīšanu,  resursu saimniecisku izlietojumu u.tml. Monogrāfijā no šāda aspekta ir apskatītas Latvijas viedās izaugsmes iespējas, līdzās kompleksi izpētītās esošās situācijas analīzei, problēmu uzstādījumiem, labās prakses piemēriem un plaša ekspertu loka viedokļiem sniedzot arī zinātniski pamatotus ieteikumus. Tādējādi ir radīta bāze turpmākajiem lēmumiem un darbībām zināšanu un viedās ekonomikas attīstīšanai Latvijā.

Attiecībā uz akadēmiskajiem rezultātiem monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija" sniedz informāciju par programmas īstenošanas laikā aizstāvētiem 36 promocijas darbiem un jauniem doktoriem dažādās zinātņu jomās - starpdisciplinaritāte un 10 augstskolu sadarbība nodrošinājusi komplekso pieeju izpētē; starptautiskajās datu bāzēs indeksētajām zinātniskajām publikācijām, t.sk. Scopus 75, Ebsco 168, Web of science 18; 12 vasaras skolām u.c. Monogrāfijas lietošanu studiju nolūkiem noderīgāku padara tajā ievietotā plašā vārdnīca ar izmantoto mūsdienīgo terminu skaidrojumiem.

Pārējās EKOSOC-LV grāmatu plauktu veidojošās monogrāfijas detāli pievēršas kādai no programmas projektos pētītajām tēmām, piemēram, lauku un reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā; kultūrvides attīstība, vides daudzveidības saglabāšana; sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanā; mārketings un uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana; plurālisms, sociālā rīcība; tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšana.

Monogrāfija ir viens no nozīmīgiem zinātniskās domas un prakses, kuru zinātniskā doma virza, attīstītājiem.

Sagatavoja Ausma Mukāne

Powered by Elxis - Open Source CMS