Aizstāvēšana

15-11-2018

2018. gada 6. decembrī plkst. 13.30 Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēžu zālē, notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes  sēde, kurā

TATJANA SMIRNOVA

aizstāvēs promocijas darbu „Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr.philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola), Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte), Dr.habil.philol. Zaiga Ikere (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/   

***

2018 .gada 13. decembrī plkst. 12:00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDIS DEJUS

par tēmu "Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitorings".  

Oficiālie recenzenti: Prof., Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Prof., Dr.math. Andrejs Koliškins (Rīgas Biznesa skola, Latvija); Prof., Dr.habil.sc.chem. Māris Kļaviņs (Latvijas Universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv

***

2018 .gada 13. decembrī plkst. 14:00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DZINTARS GRASMANIS

par tēmu "Daudzdzīvokļu ēku karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes novērtējums".  

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr. phys. Staņislavs Gendelis (Latvijas Universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv

*** 

2018 .gada 13. decembrī plkst. 16:00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NORMUNDS TALCIS

par tēmu "Centralizētās siltumapgādes sistēmas pārvaldības un kontroles metodoloģija".  

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr. Antons Brins (Enerģētikas institūts, Baltkrievija); Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv

***

2018. gada 14. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IGORS ŠEPEĻEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izpēte mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Dalija Segliņa (APP Zinātniskais institūts "Dārzkopības institūts"); Dr.sc.ing. Māra Dūma (LLU); Dr.agr. Ilze Skrabule (APP Zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts").

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2018. gada 28. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares Ķirurģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā

AIJA MĀLNIECE

aizstāvēs promocijas darbu "Jauna veida austas kompozīta materiāla aortas protēzes biointegrācija suņa vēdera aortā" (Biointegration of a new type woven aortic prosthesis from a composite material in a dog) veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs (LLU); Dr.med.vet. Dace Bērziņa (LLU); Dr.med.vet. Alius Pockevičs (Alius Pockevičius, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Veterinārās akadēmijas Veterinārās Patobioloģijas katedras Patoloģijas centrs).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2018. gada 6. novembrī atklātā sēdē piešķīra NATAĻJAI TOČELOVSKAI ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, apakšnozarē finanses un kredīts.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2018. gada 7. novembrī atklātā sēdē piešķīra LĪGAI PĒTERSONEI zinātnes doktora grādu humanitārās un mākslas zinātnes mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares apakšnozarē muzikoloģija.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 13. novembrī LAUMA MELLĒNA-BARTKEVIČA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts mākslas doktora (Dr.art.) zinātniskais grāds mākslas zinātnes nozarē, teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 21-11-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS