Aizstāvēšana

1-12-2018

2018. gada 13. decembrī plkst. 12.00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDIS DEJUS

par tēmu "Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitorings".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.math. Andrejs Koliškins (Rīgas Biznesa skola, Latvija); Dr.habil.sc.chem. Māris Kļaviņs (Latvijas Universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2018. gada 13. decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DZINTARS GRASMANIS

par tēmu "Daudzdzīvokļu ēku karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes novērtējums".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.phys. Staņislavs Gendelis (Latvijas Universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2018. gada 13. decembrī plkst. 16.00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NORMUNDS TALCIS

par tēmu "Centralizētās siltumapgādes sistēmas pārvaldības un kontroles metodoloģija".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr. Antons Brins (Enerģētikas institūts, Baltkrievija); Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2018. gada 14.  decembrī plkst. 10.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 1/4, 217.  auditorijā

SALAVAT DILMUKHAMETOV

aizstāvēs promocijas darbu "Neklasificēti līgumi Kazahstānas, Latvijas un Vācijas civiltiesību jomā: salīdzinošā juridiskā analīze" zinātniskā doktora grāda (PhD) tiesību zinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Aleksandrs Baikovs (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola Turība); Dr.iur. Svetlana Moroza (Kaspijas Universitāte, Kazahstāna).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2018. gada 18. decembrī plkst. 10.00 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212. telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozarē aizstāvēs

VIESTURS ZIMACKIS

par tēmu "Zibensaizsardzības ietaišu izvietošanas metodoloģija izolēto vadu līnijām vidsprieguma tīklā".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. I. Matīss (LZA, Latvija), Dr.sc.ing. V. Krēsliņš (AS "Augstsprieguma tīkls", Latvija), Dr. ing. S. Gudžius (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5.

***

2018. gada 19. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

SANTA STEPIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Elektrovadošu polimēru kompozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo organisko savienojumu detektēšanai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders (Daugavpils Universitātes G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs); Dr.phys. Jānis Kleperis (LU CFI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2018. gada 20. decembrī, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 401. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

IRINA ROZENTĀLE

aizstāvēs promocijas darbu "Jutīgo masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums policiklisko aromātisko ogļūdeņražu efektīvai noteikšanai pārtikā" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sci.ing. Māra Dūma (LLU), PhD Tõnu Püssa (Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte), Dr.chem.habil. Māris Kļaviņš (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 20. decembrī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 401. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

OKSANA ROTKĀJA

aizstāvēs promocijas darbu "Proteīnu hromatogrāfiskās izturēšanās izpēte apgrieztās fāzes augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas apstākļos" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Ērika Bizdēna (RTU), Dr.chem. Kārlis Pajuste (LOSI), Dr.chem. Andris Actiņš (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

* * *

2018. gada 20. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI „Silava" sēžu zālē

INDULIS BRAUNERS

aizstāvēs promocijas darbu „Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos" mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte (LLU); Dr.biol. Guntis Brūmelis (LU); Dr. Vaidotas Lygis (Lietuvas Dabas izpētes centra Botānikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

* * *

2018. gada 20. decembrī plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI „Silava" sēžu zālē

KASPARS POLMANIS

aizstāvēs promocijas darbu „Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem" mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, (LVMI „Silava"); Dr.habil.biol. Īzaks Rašals, (LU); Dr. Rimvydas Vasaitis (Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2018. gada 27. decembrī plkst. 14.00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lauvas ielā 8, 218. telpā

VLADISLAVS ŽAVTKĒVIČS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing Vladimirs Šestakovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Vladislavs Turko (SIA Aviatest LNK), Dr.habil.sc.ing. Eduardas Lasauskas (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 15. novembrī REINIM DRUNKAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares neorganiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 15. novembrī EDGARAM PAEGLEM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2018. gada 16. novembra sēdē piešķīra NATĀLIJAI CUDEČKAI-PURIŅAI vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi  biļeteni - 0.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2018. gada 16. novembra sēdē piešķīra DANIELAM MARCO-STEFAN KLEBER vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi  biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2018. gada 22. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē LARISAI GRAČKOVAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2018. gada 22. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē POĻINAI IVANOVAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

* * *

LLU Pedagoģijas nozares Augstskolas pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 25. oktobrī SANDRA ĪRISTE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts Pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) augstskolas pedagoģijā. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 7-12-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS