JAUNIEVĒLĒTO LZA LOCEKĻU ĪSĀS BIOGRĀFIJAS

1-12-2018

ĪSTENIE LOCEKĻI

Modris GREITĀNS - Dr.sc.comp. (2000), LZA kor.loc. (2011), Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks, LZA prezidenta padomnieks, LZP loceklis, LZP eksperts.

Zinātnisko pētījumu virzieni: signālu un attēlu apstrāde, nevienmērīga, notikumu vadīta, signālatkarīga iztvere, datorredze, tēlu atpazīšana, objektu identifikācija, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts, viedas iegultas un kooperatīvas sistēmas, lietu internets pielietojumiem viedā transportā (kooperatīvi un pašbraucoši auto, ITS risinājumi), nākotnes un personalizētā medicīnā (biometrisko un smadzeņu signālu apstrāde, viedas valkājamas sensoru sistēmas), Industrija4.0 risinājumos (viedas mehatronikas sistēmas), drošībai (ultra-platjoslas impulsa radari) u.c.

Publicētie darbi: kopējais skaits > 100, t.sk. 70 publikācijas SCOPUS datubāzē (H-indekss 8), t.sk. 30 raksti starptautiskos citējamos žurnālos, 22 pilna teksta raksti citos starptautiskos recenzētos izdevumos; 3 reģistrēti Eiropas patenti un 5 Latvijas patenti.

Pedagoģiskais darbs: Vadīti 5 aizstāvēti promocijas darbi, 3 grāda pretendentu priekšaizstāvēti darbi, pašlaik tiek vadīti 4 doktoranti (1 RTU, 3 LU); vadīti 23 maģistra darbi RTU, LU, VeA (22 no tiem aizstāvēti ar "izcili" vai "teicami"); lekcijas Ventspils augstskolā (2 studiju kursos).

Zinātniskie projekti: vadība un dalība >20 starptautiskos projektos, valsts pētījumu programmas SOPHIS vadība; > 20 Latvijas projektos (ieskaitot ES fondu līdzfinansētos), šobrīd - Apvārsnis2020 projekti 3Ccar, Autodrive, ENACT, EraNet FlagERA projekts CONVERGENCE.

Organizatoriskais darbs: Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs, žurnāla "Automatc Control and Computer science" galvenais redaktors, Latvijas pārstāvis kopuzņēmuma ECSEL dalībvalstu pārstāvju un vadības padomēs, RTU Promocijas padomes P-10 "Elektronika un telekomunikācijas" loceklis, >10 starptautisku konferenču orgkomiteju un zinātnisko komiteju loceklis.

Atzinības: Eižena Āriņa balva (2018). LZA prezidenta pateicības raksts par vienu no nozīmīgākiem Latvijas zinātnes sasniegumiem "Pirmie pašbraucoša auto braucieni Latvijā" (2017); līdzautors Eiropas "IT Prize" izcīnījušai "DASP-lab system" (1997) (IT nozares augstākais apbalvojums Eiropā).


Ēriks JĒKABSONS
- Dr.hist. (1995), LZA kor.loc. (2016), LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Lietuvas vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Latvijas starptautiskās attiecības 20. gs. pirmajā pusē; Latvijas teritorija Žečpospolitas sastāvā; militāro konfliktu vēsture Latvijā; etnisko grupu (lietuviešu, poļu u.c.) vēsture Latvijā; personību loma Latvijas vēsturē.

Publicētie darbi: 21 publicēta grāmata (autors un līdzautors), t.sk. 10 monogrāfijas, 7 biogrāfiskās vārdnīcas, 4 dokumentu krājumi, no tām 4 ārzemēs - Polijā, Rumānijā, Baltkrievijā; 240 zinātniski raksti, apmēram puse no tiem - ārzemēs; 4 avotu publikācijas, vairāk nekā 120 šķirkļi Latvijas, Vācijas un Polijas zinātniskajās encikolpēdijās, ap 350 populārzinātniski raksti, tulkoti 20 zinātniski raksti no poļu, angļu un krievu valodas. Piedalījies ar referātiem 180 starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, Polijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Igaunijā, ASV, Rumānijā, Moldovā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Somijā, Itālijā, Ukrainā.

Pedagoģiskais darbs: Vadīti 5 aizstāvēti promocijas darbi, pašlaik tiek vadīti 7 doktoranti (LU); vadīti ap 100 maģistra darbi LU VFF (ap 30 no tiem aizstāvēti ar "izcili" vai "teicami"); lekciju kursi LU VFF, bijis viesprofesors 6 Polijas universitātēs, kā arī Ukrainas, Baltkrievijas, Turcijas universitātēs.

Zinātniskie projekti: kā vadošais pētnieks piedalījies vairākās valsts pētījumu programmās (Letonika, Nacionālā identitāte u.c.), kopš 2015. gada iesaistīts Oksfordas Universitātes un Lietuvas vēstures institūta projektu izstrādē, ir vadītājs LZP FLPP "Karš un sabiedrība Latvijā (1914-1921)" (2018-2020).

Organizatoriskais darbs: Latvijas Universitātes Vēstures promocijas padomes loceklis, LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes loceklis, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Rumānijas Zinātnisko pētījumu nacionālās padomes, Polijas un Ungārijas nacionālo zinātnes padomju ārzemju eksperts, 6 Latvijas un 18 ārzemju zinātnisku izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis. Kā pētnieks strādājis Latvijas, Polijas, Lietuvas, ASV, Lielbritānijas, Krievijas, Baltkrievijas un Turcijas arhīvos.

Atzinības: Polijas Zelta nopelnu krusts; ASV Valsts departamenta Fulbraita stipendija zinātniskajam darbam Stenforda universitātē (2012/13).


Valdis KOKARS
- Dr.chem. (1992), LZA kor.loc. (2009), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Vispārīgās ķīmijas katedras profesors (2001), RTU MLĶF dekāns (2008-2018).

Zinātnisko pētījumu virzieni: Fotojutīgu organisko savienojumu sintēze un pētījumi jaunu materiālu izstrādei fotonikas ierīcēm (organiskajām gaismu izstarojošajām diodēm, organisko lāzeru sistēmām un citām), kā arī jaunu savienojumu un kompozītu iegūšana augsta blīvuma optiskās informācijas reģistrēšanas (hologrāfijas) materiāliem.

Publicētie darbi: kopējais skaits (ieskaitot konferenču tēzes) - 239, t.sk. 50 publikācijas SCOPUS datu bāzē (Hirša indekss - 7); 7 PSRS Autorapliecības; 2 Latvijas Valsts, 1 Kanādas un 1 ASV pa­tents un nodaļa zinātniskā monogrāfijā.

Zinātniskie projekti: ERAF projektu (Nr.1.1.1.1/16/A/13, un Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/035) vadītājs, ERAF projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 vadītājs RTU apakšprojektam, valsts pētījumu programmas (IMIS) Nr.2010. 10-4/VPP-2/1projekta daļas izpildītājs, starptautiskā projekta LV-UA/2016/3 vadītājs u.c. projektu vadītājs vai izpildītājs.

Organizatoriskā darbība: RTU Senāta loceklis (2008), RTU Senāta Finanšu un budžeta komisijas loceklis (2008), RTU Dekānu padomes loceklis (2008-2018), RTU MLĶF Domes priekšsēdētājs (2008-2018), LZP zinātnisko grantu pieteikumu un atskaišu eksperts (2006), Promocijas padomes "RTU P-01" loceklis un eksperts zinātņu nozares "Ķīmija" apakšnozarēs: "Organiskā ķīmija" un "Lielmolekulāro savienojumu ķīmija" (2005), Member of Executive Comittee of the International Conference on Global Research and Education, Inter-Academia (Shizuoka University, East-Central and Eastern European universities) kopš 2014. gada, RTU Zinātnisko rakstu sērijas "Materiālzinātne un lietišķā ķīmija" žurnāla galvenais redaktors (Editor-in-Chief) kopš 2016. gada, žurnāla "Key Engineering Materials" speciālizlaiduma "Materials Science and Applied Chemistry" 2017. gada redaktors.

Pedagoģiskā darbība: atbildīgais profesors par 5 RTU mācību priekšmetiem. Izdota mācību grāmata: V. Kokars "Vispārīgā ķīmija", RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp. Vadītājs 3 doktora, 8 maģistra un 12 bakalaura darbiem.

Atzinības: Gustava Vanaga piemiņas medaļa ķīmijā (2001), AS "Grindeks" fonda prēmija par nozīmīgu ieguldījumu jaunu speciālistu izglītošanā (2011), Paula Valdena piemiņas medaļa (2017), 2007. un 2013. gados realizētie zinātniskie darbi atzīmēti starp Latvijas Zinātņu akadēmijas publicētajiem 10 nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem.


Edgars LIEPIŅŠ
- Dr.pharm. (2005), LZA kor.loc. (2014), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Farmaceitiskās Farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Ogļhidrātu un lipīdu enerģijas metabolisma bioķīmisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu zāļu līdzekļu izstrāde diabēta, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai.

Publicētie darbi: 67, t.sk. 33 pēdējos 5 gados, zinātniskie raksti SCOPUS datu bāzē (H indekss-18), 1 grāmatas nodaļa, referāti starptautiskās konferencēs >80 (mutiski un stendu ziņojumi).

Pedagoģiskais darbs: 1 doktorants, vadīti vairāki maģistrantu, bakalaura un studentu diplomdarbi. Vairāk nekā 10 gadus studiju kurss "Uztura bagātinātāji" LU Medicīnas fakultātē. Vairākus gadus bijis promocijas padomes loceklis LU Medicīnas fakultātē.

Zinātniskie projekti: In vivo Farmakokinētikas un toksicitātes grupas vadība Inovatīvo zāļu iniciatīvas projektā (EU FP7 un EFPIA sadarbība) "European Gram Negative AntiBacterial Engine" ENABLE (88 646 402 EUR), vadītājs LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektam "Jaunu zāļu mērķu meklēšana TMLHE izgrieztā gēna pelēs" (2018-2020). Vadošais izpildītājs starptautiskos projektos (t.sk. H2020 un 7. Ietvara programmu ietvaros), Latvijas projektos (t.sk. VPP, ESF, ERAF, LZP), kā arī Latvijas un ārvalstu uzņēmumu finansētajos lietišķajos projektos. Latvijas pārstāvis 4 COST akcijās.

Organizatoriskais darbs: Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas un medicīnas zinātnes Ekspertu komisiju loceklis (no 2016), Projektu uzraudzības padomes loceklis SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" (no 2016.), Latvijas farmakologu un Latvijas bioķīmiķu biedrību biedrs. Piedalījies zinātnisko projektu ekspertīzē un rakstu recenzēšanā pēc ārvalstu zinātnes padomju un žurnālu redakciju uzaicinājumiem.

Atzinības: autors Latvijas zinātnes sasniegumiem (2009, 2010, 2013 un 2016), Hillera medaļa (2016), Eiropas Sociālā fonda stipendija (2004-2007), LZA un AS Grindeks balva kā labākajam Latvijas jaunajam zinātniekam un piešķirta Sudraba goda zīme Sudraba pūce (2004), Kristapa Morberga stipendija (2002-2004), KRKA balva (2003).


Valdis MUKTUPĀVELS
- Dr.art. (1999), LZA kor.loc. (2011), LU profesors, Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmas direktors, vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Latvijas un Baltijas tradicionālās un mūsdienu mūzikas kultūras jautājumi: vēsturiskie un sociālie aspekti, tradīcijas un to pārmaiņas, skaņu ainavas semantiskā interpretācija, mūzikas instrumenti, kultūra un identitāte.

Publicētie darbi: vairāk nekā 30 zinātniskas publikācijas, t.sk. 3 monogrāfijas, vairāk nekā 40 zinātniski raksti enciklopēdijās, tostarp tādās kā "The Garland Encyclopedia of World Music", "Macmillan Encyclopedia of Religion", kā arī "The Grove Dictionary of Musical Instruments". 11 cita veida grāmatu un mācību materiālu autors un līdzautors, 25 populārzinātniski raksti.

Pedagoģiskais darbs: 2 promocijas darbu, 21 maģistra darba un 23 bakalaura darbu zinātniskais vadītājs. Izstrādāti un docēti 2 studiju kursi LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programmā, 9 kursi LU maģistra studiju programmās, 7 kursi LU bakalaura programmās, kā arī atsevišķi kursi citās Latvijas augstskolās - J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, M. Lutera akadēmijā un Vidzemes augstskolā. Starptautisko izglītības programmu mācībspēks un vieslektors Lietuvā, Polijā, Vācijā, Čehijā, Igaunijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Kanādā un ASV.

Zinātniskie projekti: vadošais pētnieks vai pētnieks EK programmas "Inclusive, Innovative and Reflective Societies" projektā "CoHERE: Critical heritages: performing and representing identities in Europe", divos ERAF projektos, LZP valsts pētījumu programmās u. c. Vadītājs un eksperts Eiropas Sociālā fonda projektā.

Organizatoriskais un eksperta darbs: LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātņu nozares promocijas padomes loceklis, LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūras padomes loceklis, LZP eksperts mākslas zinātnēs un folkloristikā, Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, SIEF) biedrs, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas autoru apvienības (AKKA/LAA) padomes prezidents, Latvijas Komponistu savienības biedrs, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) biedrs, Kalevalas biedrības (Somija) biedrs, zinātnisko rakstu recenzents žurnāliem un izdevniecībām u.c.

Atzinības: LZA diploms par Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu 2017. gadā, LU Rektora Atzinības raksts (2013), Lietuvas Dižkunigaiša Ģedimina 5. pakāpes ordenis (2001), Lielā folkloras gada balva (2003, 2005) u.c.


Aigars PĒTERSONS
- Dr.habil.med. (1996), LZA kor.loc. (2017). VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Valdes loceklis un Bērnu ķirurģijas klīnikas eksperts - konsultants, Rīgas Stradiņa universitātes rektors, Bērnu ķirurģijas katedras profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: bērnu ķirurģija, jaundzimušo ķirurģija, vēdera dobuma un krūšu kurvja ķirurģija, mīksto audu biomehānika, jaunu diagnostikas un ārstēšanas metožu radīšana, bērnu traumatisma profilakse.

Publicētie darbi: 3 monogrāfijas, 1 monogrāfijā (6 sadaļas) - angļu valodā, izdevniecība "Springer" (Vācija), 435 zinātnisku publikāciju un 4 izgudrojumu autors (34 SCI publikācijas), H-indekss 7.

Zinātniskie un tehnoloģiju pārneses projekti: atkārtoti LZP grantu vadītājs un vadošais pētnieks (6 grantos un programmās). 2006.-2009. valsts pētījumu programmas (VPP) medicīnā 6. projekta vadītājs. No 2010. valsts pētījumu programmas (VPP) medicīnā 8. projekta vadītājs. No 2014. valsts pētījumu programmas (VPP) medicīnā "BIOMEDICINE" 5. 6. projekta vadītājs.

Starptautiskā sadarbība: stažējies Norvēģijas klīnikās (Alesundē, Oslo, Melbu; 1991); Vācijā Hamburgas Universitātes Ependor­fas klīnikas bērnu ķirurģijas centrā (1993); Šveicē Lucernas bērnu ķirurģijas centrā (1994); Vācijā Hamburgas Universitātes Ependorfas klīnikas bērnu ķirurģijas centrā (1994); Vācijā Minsteres Universitātes bērnu ķirurģijas centrā (1997); Austrijā Gracas Universitātes bērnu ķirurģijas centrā (1998); Viļņas un Kauņas Universitāšu bērnu ķirurģijas centros (1999); ASV (Čikāgas un Klīvlendas universitāšu bērnu ķirurģijas centros; 2001); Francijā (Amjēnas bērnu ķirurģijas centrā, īsas vizītes 6 ES bērnu ķirurģijas klīnikās, 2007).

Pedagoģiskā darbība: vadījis un vada 14 doktorantu darbus (9 aizstāvēti). 1998.-2016. RSU Bērnu ķirurģijas katedras vadītājs, VSIA BKUS Bērnu ķirurģijas klīnikas vadītājs. Kopš 1999. g. RSU (AML) Bērnu ķirurģijas katedras profesors. Vada praktiskās nodarbības un lasa lekcijas RSU MF, MF PN, profilaktiskās medicīnas fakultātes, ergoterapijas fakultātes studentiem un rezidentiem.

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts, kopš 2000. gada "Latvijas Ķirurģijas žurnāla" (Acta Chirurgica Latviensis) zinātniskais redaktors. GCP sertifikāts. Latvijas ķirurgu, Latvijas, Eiropas un pasaules Bērnu ķirurgu asociāciju biedrs. Kopš 2003. gada Eiropas Bērnu ķirurgu asociācijas finanšu revidents. Kopš 2008. gada Eiropas sertifikāts bērnu ķirurģijā. Latvijas un Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas prezidents, Latvijas Bērnu ķirurgu asociācijas sertifikācijas komisijas loceklis. Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes sapulces, Senāta, Profesoru padomes, ķirurģijas un biomehānikas promocijas padomju loceklis, MF Domes loceklis. 9 starptautisku zinātnisko konferenču organizētājs. "European Journal of Pediatric Surgery" redkolēģijas loceklis (kopš 2006), Ukrainas žurnāla "Paediatric surgery" redkolēģijas loceklis (kopš 2016).

Atzinības: LR Ministru kabineta atzinības raksts (2005), Baltijas Asamblejas medaļa (2005), Atzinības krusta virsnieks (2007), Barikāžu goda zīme (2008), Andreja Priedkalna balva (2010), VM Atzinības raksts (2014), Paula Stradiņa balva (2016).


Irina PILVERE
- Dr.oec. (2001), LZA kor.loc. (2010), LLU rektore, profesore, vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: dabas resursu, t.sk. zemes efektīva un ilgtspējīga izmantošana bioekonomikas jomu ilgtspējīgai attīstībai mainīgajos klimata apstākļos; Eiropas Savienības (ES) kopējā lauksaimniecības politika, tās reformas un realizācijas instrumenti, nodokļu politika; teritoriju, t.sk. lauku vienmērīga un līdzsvarota attīstība.

Publicētie darbi: vairāk nekā 230, t.sk. 4 zinātniskās monogrāfijas, 141 raksts recenzējamos starptautiskos izdevumos, no tiem 23 indeksēti SCOPUS, 64 Thomson Reuters Web of Science datu bāzēs, 85 citas publikācijas.

Pedagoģiskā darbība: LLU - lekcijas doktorantiem: "Agrārā un reģionālā ekonomika", "Pētījumu metodoloģija ekonomikā"; lekcijas maģistrantiem: Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē: "Agrārā politika Eiropas Savienībā"; Lauksaimniecības fakultātē: "Investīcijas lauku attīstībai"; vadīti 4 doktora darbi, 10 aizstāvēti vadītie doktora darbi, 14 vadīti un aizstāvēti maģistra darbi.

Organizatoriskais darbs: 1) starptautiski - ES Rural Networks' Assembly Latvijas zinātnisko institūciju pārstāve; ES patstāvīgās lauksaimniecības pētījumu komisijas (SCAR) locekle, NJF locekle, Lauksaimniecības starpuniversitāšu konsorcija (ICA), Baltijas Mežkopības, Veterinārijas un Lauksaimniecības universitāšu tīkla (BOVA) pārstāve u.c., Varšavas dzīvības zinātņu universitātes (SGGW) zinātniskā žurnāla "Pasaules lauksaimniecības problēmas" zinātniskās komitejas locekle, ārzemju eksperte Šauļu universitātē promocijas darbu aizstāvēšanai un profesoru vēlēšanām u.c.; 2) Latvijā - LLMZA īstenā locekle, viceprezidente, LZP eksperte, Bioekonomikas pētniecības stratēģiskās apvienības vadītāja, LR Zemkopības ministrijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, LLMZA, LLU un Altum konkursa jaunajiem zinātniekiem ekspertu komisijas vadība, Latvijas Rektoru padomes locekle, Latvijas Universitāšu asociācijas locekle, Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija valdes locekle u.c.

Atzinības: vairākkārtīgi LLMZA, LLU, Hipotēku bankas Atzinības raksti par maģistra un doktora darba vadīšanu, LLMZA pateicība par ievērojamo ieguldījumu LLMZA darbības organizēšanā un jauno zinātnieku audzināšanā, Polijas Lauksaimniecības ministrijas medaļa par ieguldījumu nozares attīstībā, Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira, Draudzīgā aicinājuma medaļa u.c.


Gunita ZARIŅA
- Dr.hist. (2003), LZA kor.loc. (2014), LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Latvijas iedzīvotāju antropoloģija un bioarheoloģija. Seno iedzīvotāju demogrāfija, migrācijas, uzturs, veselība un dzīves kvalitāte. Latviešu tautas veidošanās un etnoloģija, vēsturiskā demogrāfija.

Publicētie darbi: Citējumu skaits WoS CC 64. 14 zinātniski raksti starptautiskos žurnālos (WoS - 10, SCOPUS - 4), 10 raksti starptautiskos rakstu krājumos, 2 monogrāfijas, kopumā 162 publikācijas, daļa no tām Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Čehijas, Horvātijas, Spānijas, Grieķijas, Holandes, Lielbritānijas, ASV, Krievijas un Polijas izdevumos.

Pedagoģiskā darbība: Vadītāja 2 promocijas, 1 bakalaura darbam. Lekciju kurss LU Vēstures un filozofijas fakultātē - "Dabaszinātņu analītisko metožu pielietojums arheoloģiskajā pētniecībā".

Zinātniskie projekti: LZP starpdisciplināro projektu vēstures nozares apakšprojektu vadītāja kopš 2006. gada. Valsts pētījumu programmu "Nacionālā identitāte" un "Letonika" dalībniece. Kopā ar LU Ķīmijas fakultāti īstenots LU pētījumu projekts "Fizikāli ķīmisko metožu izveide bioarheoloģiskajiem pētījumiem" (2007-2008). 6 starptautisku projektu dalībniece. Sadarbojas ar Lundas (2000-2004), Oksfordas (2013-2018), Kembridžas (2012-2014, 2017-2018), Dublinas (2011-2015), Helsinku (2014-2017), Tībingenas (2014-2017), Maincas (2010-2014) un Stokholmas (2014-2016) Universitātēm Eiropas seno iedzīvotāju izpētē un starptautisku projektu izstrādē.

Organizatoriskais darbs: LZP vēstures nozares eksperte,
Eiropas Arheologu Asociācijas locekle (2006), Baltijas Asamblejas balvas žūrijas komisijas locekle (2015), Latvijas Dabas muzeja zinātniskā konsultante (1993), Latvijas Arheologu biedrības biedre (2009), izdevuma "Arheoloģija un Etnogrāfija" (2010) un "Senā Rīga, pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē" redkolēģijas locekle (2014).

Atzinība: Latvijas Zinātņu akadēmijas Friča Brīvzemnieka balva (2011) par nozīmīgu devumu antropoloģijā un monogrāfiju "Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija, 7. g.t. pr. Kr. - 1800. g."


Aivars ŽŪRIŅŠ
- Dr.sc.ing. (1998), LZA kor.loc. (2005), LMZA loceklis (2006), Latvijas Valsts koksnesķīmijas institūta vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: uz termoķīmisko konversiju bāzēta biorafinēšana, biomasas pirolītiskā konversija ķīmiskos produktos un materiālos (anhidrocukuri, aktivētās ogles, koksnes keramika, elektroķīmiskais ogleklis).

Publicētie darbi: kopējais skaits >100, H indekss-8; 30 publikācijas (SCOPUS), 2 nodaļas monogrāfijās, 3 bij. PSRS autorapliecības, 7 Latvijas Republikas patenti, 2 starptautiskie patenti.

Pedagoģiskā darbība:  3 promocijas darbu vadīšana (aizstāvēts - 1); vadīti 6 maģistru un 5 bakalauru darbi; izstrādāti 3 mācību kursi.

Zinātniskie projekti: 9 projektu vadītājs (1 IP sadaļa, 1 M-ERA-NET projekts, 3 ERAF projekti, 2 LZP granti, 2 saimnieciskie projekti).

Organizatoriskais darbs: LZP Inženierzinātņu ekspertu komisijas loceklis, RTU promocijas padomes P-01 loceklis, LVKĶI direktors (2000-2012), padomdevējs ZM Meža konsultatīvajā padomē.


1 Digest of European Tort Law. Vol.2. Essential Cases on Damage. B. Winiger, H. Koziol, BA Koch, R Zimmermann (eds). De Gruyter [b.g.]

Pēdējā atjaunošana 1-12-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS