Aizstāvēšana

13-12-2018

2019. gada 4. janvārī plkst. 10.00 Valmierā, Tērbatas ielā 10, T121 auditorijā, Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DACE AIZSTRAUTA

par tēmu "Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēšanas modelis".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Artis Teilāns (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija), Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis (Latvijas Universitāte, Latvija) un PhD Ivans Kastiļja Rodrigess (Ivan Castilla Rodriguez) (La Lagunas Universitāte, Spānija (Universidad de La Laguna)).

Ar promocijas darbu var iepazīties ViA bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā.

***

2019. gada 11. janvārī plkst. 14.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

KASPARS PUDŽS

aizstāvēs promocijas darbu "Elektrisko un termoelektrisko īpašību pētījumi dažādu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Donats Erts (LU), Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs (CFI), Prof. Dr. Jens Pflaum (University of Würzburg, Vācija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.

***

2019. gada 15. janvārī plkst.13.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JĒKABS KRASTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Nieru funkcionālā un strukturālā bojājuma marķieru perioperatīvā dinamika bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm pēc to korekcijas mākslīgā asinsritē".

Recenzenti: Dr.med.  Harijs Čerņevskis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Vilnis Dzērve-Tāluts (Latvijas Universitāte), PhD Eric Hoste (Ģentes Universitāte, Beļģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājaslapā https://www.rsu.lv/promocijas-darbi

* * *

2019. gada 17.  janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā

ZANE ZEIBOTE

doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu "Klasteri kā reģionālo politiku un  konkurētspēju ietekmējošs faktors".

Recenzenti: Dr.oec. Elita Jermolajeva, (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Elīna Konstantinova, (Ventspils Augstskola).
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

* * *

2019. gada 17.  janvārī plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā

BALAJARS AĻIJEVS

doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas  promocijas darbu "Inovācijas procesu ietekme uz Latvijas kuģu būves nozares konkurētspēju".

Recenzenti: Dr.oec. Žanna Caurkubuke (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Ph.D. Marianna Drazhanova (Academy of Sting, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2019. gada 18. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AIJA OZOLA

aizstāvēs promocijas darbu "Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Zanda Daneberga (RSU); Dr.biol. Jānis Kloviņš (LBMC); Dr.biol. Kestutis Suziedelis (Viļņas Universitāte, Nacionālais vēža institūts, Lietuva)

Ar darbu, sākot no 2019. gada 4. janvāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2019. gada 22. janvārī plkst. 13.00 Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā LU Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

KERTU ROZENVALDE

aizstāvēs promocijas darbu "Daudzlīmeņu valodas politika augstākajā izglītībā Igaunijā un Latvijā: nacionālās universitātes (Multilayered Language Policy in Higher Education in Estonia and Latvia: Case of National Universities)" filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Dace Markus (Liepājas Universitāte), Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.philol. Birute Klāsa-Langa (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 22. janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā LU Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

GUNTA KĻAVA

aizstāvēs promocijas darbu "Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti" filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola), Dr.paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte), Dr.hum. Daiva Vaišniene (Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 7. februārī, plkst.14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

OLGA BOBIĻEVA

aizstāvēs promocijas darbu "Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts); Dr.chem. Vilnis Liepiņš (SIA "Bapeks"); Dr.biol. Kaspars Tārs (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

* * *

2019. gada 7. februārī, plkst.15.30 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

KRISTĪNE LAZDOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu "Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts); Dr. habil. chem. Gaļina Dobele (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts); Dr.phys. Jānis Kalnačs (Fizikālās enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

* * *

2019. gada 7. februārī, plkst. 17.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

ZIGMĀRS LEITIS

aizstāvēs promocijas darbu "Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr. chem. Vilnis Liepiņš (SIA "Bapeks"); Dr.chem. Māra Plotniecie (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un satiksmes nozares Promocijas padome "RTU P-22" paziņo, ka VLADISLAVA ŽAVTKĒVIČA 2018. gada 27. decembrī plānotā promocijas darba aizstāvēšana (03.12.2018 publicētais paziņojums) tiek atcelta.

***

LLU Pedagoģijas nozares Augstskolas pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 25. oktobrī SANDRA ĪRISTE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) augstskolas pedagoģijā. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 6. decembrī piešķīra TATJANAI SMIRNOVAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2018. gada 7. decembra sēdē piešķīra KASPARAM KROIČAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2018. gada 7. decembra sēdē piešķīra ARTIM RIEPNIEKAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 11-01-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS