LZA JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS

13-12-2018

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

ĶĪMIJA

Sergejs BEĻAKOVS - Dr.phys. (1987). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, RTU asociētais profesors, Eiropas Kristālogrāfijas asociācijas (ECA) loceklis.

Zinātnisko pētījumu virzieni: fizikālā ķīmija, kristālogrāfija, rentgenstruktūranalīze, vielas uzbūve, struktūranalīzes aprēķinu metodes.

Publicētie darbi: kopējais darbu skaits > 450, t. sk. vairāk nekā 200 SCOPUS datu bāzē indeksētās zinātniskas publikācijas, viena grāmata, konferenču tēzes, publicistika. 4 patenti.

Pedagoģiskais darbs: viens doktoranta promocijas darbs ir sekmīgi aizstāvēts 2016. gadā; 4 vadītie bakalaura un maģistra darbi; sagatavoti metodiskie materiāli.

Zinātniskie projekti: 4 starptautiskie projekti (vadītājs vienā projektā); 7 LZP projekti (trijos projektos - vadītājs).

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts (fizikālā ķīmija), starptautisku žurnālu (Acta Crystallographica, Crystal Growth & Design, Journal of Molecular Structure, Chemistry of Heterocycloc Compounds) rakstu recenzents.

Atzinības: apbalvots ar Solomona Hillera medaļu (2011).

FARMĀCIJA

Līga ZVEJNIECE -Dr.med. (2007). Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu savienojumu molekulārās darbības mehānismu un efektivitātes pētījumi, optiski tīro savienojumu farmakoloģiskā profila izpēte, Sigma-1 receptora pozitīvo alostērisko modulatoru pētījumi, komplikāciju attīstības izpēte ilgstošā laika periodā pēc traumatiska smadzeņu bojājuma.

Publicētie darbi: 29 zinātniskās publikācijas SCOPUS datu bāzē, H-indekss 11, publikācijas citētas > 350 reizes. Pētījumu rezultāti atspoguļoti > 100 starptautiskās konferencēs, 7 patenti (starptautiskie). Populārzinātniskie raksti 4.

Pedagoģiskais darbs: konsultante 1 doktora darbam, oponente 2 disertācijām, 5 bakalaura un maģistra darbu vadītāja.

Zinātniskie projekti: vadītāja LIAA atbalstītajā pētniecības rezultātu komercializācijas projektā: "Jaunas zāles demences un epilepsijas ārstēšanai" (2018-2021); vadītāja ERA-NET NEURON projektā (Latvijas partnera): "Time dependent Remote Alteration after Injury to the Nervous System" (2017-2020); vadītāja LZP projektā "Sigma-1 receptoru pozitīvu alostērisko modulatoru kā jaunu neiroprotektīvu savienojumu farmakoloģiskā izpēte" (2013-2016); zinātniskā vadītāja līgumpētījumā "Aktīvu farmaceitisko vielu sintēzes metožu izstrāde un farmakoloģiskā profila izpēte", pasūtītājs AS "Olainfarm", 2013; galvenā izpildītāja Apvārsnis 2020 projektā BATCure "Jaunu terapiju izstrāde Batena slimībai" (2016-2019).

Organizatoriskais darbs: LZP eksperte. Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas locekle un LR Pārtikas un veterinārā dienesta izmēģinājumu projektu izvērtēšanas komisijas eksperte. Latvijas Bioķīmijas biedrības un Farmakologu biedrības biedre. Recenzente starptautiskiem farmakoloģijas un medicīnas zinātņu žurnāliem.

Starptautiskā sadarbība: Latvijas pārstāve 2 COST akcijās: TD0901 un BM1001, stažēšanās Tartu Universitātes Farmakoloģijas departamentā, Kuopio Universitātes Medicīnas fakultātes neiroloģijas katedrā un Sanktpēterburgas Valdmana farmakoloģijas institūtā, Eiropas Sigma-1 receptora tīkla izpildkomitejas pārstāve.

Atzinības: Latvijas gada zinātnes sasnieguma (fundamentālajā zinātnē) līdzautore (2017) un L`ORÉAL Latvijas stipendija "Sievietēm Zinātnē" ieguvēja (2009).

MEDICĪNA

Ilze KONRĀDE - Dr.med. (2008). RSU asociētā profesore, RAKUS Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja, Latvijas Endokrinologu asociācijas priekšsēdes vietniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: cukura diabēta vēlīno komplikāciju pētniecība, insulīna rezistences agrīnas diagnostikas iespējas, autoimūno vairogdziedzera slimību patoģenēzes aspekti, hronisko slimību pacientu apmācība.

Publicētie darbi (2003-2017): Kopējais skaits vairāk nekā 100, t.sk. SCOPUS datu bāzē 27 recenzēti zinātniskie raksti (citētas 530 reizes, H-indekss 10). 4 sadaļas monogrāfijās, 10 mutiski referāti starptautiskās konferencēs.

Pedagoģiskais darbs: 4 doktoranti; RSU iekšķīgo slimību katedrā docē 3 studiju kursus, apmāca rezidentus endokrinoloģijā, lasa pēcdiploma apmācības lekcijas.

Zinātniskie projekti: divu valsts pētījumu programmu apakšprojektu vadītāja biomedicīnas nozarē, pētniece 2 starptautiskos zinātniskos projektos.

Organizatoriskais darbs: 7 gadus bijusi Latvijas endokrinologu asociācijas priekšsēde, šajā laikā organizējot Latvijā 2 starptautiskus kongresus, piedaloties arī Eiropas Endokrinoloģijas kongresa organizācijas komitejā (2010) un Eiropas Diabēta Pētniecības asociācijas ikgadējo kongresu abstraktu izvērtēšanas komitejā. 4 gadus bijusi Centrāleiropas Diabēta asociācijas viceprezidente. Darbojusies LZP ekspertu komisijā, pēdējos divus gadus ir Bioloģijas un medicīnas ekspertu komisijas priekšsēdētāja.

BIOLOĢIJA

Dace PJANOVA - Dr.biol. (2007). Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Ādas audzēja melanomas ģenētika un dažādu imūnmodulatoru kā adjuvantu izpēte.

Publicētie darbi: Kopumā vairāk par 80 publikācijām (raksti un tēzes), t.sk. 22 publikācijas Scopus datu bāzē. Citēta 353 reizes. H-indekss 9 (SCOPUS).

Pedagoģiskais darbs: Zinātniskā vadītāja 2 promocijas (viens promocijas darbs aizstāvēts), 6 maģistra, 5 bakalaura, kā arī vairākiem kursa darbiem. Izstrādāts un vadīts studiju kurss šūnas bioloģijā LU Medicīnas fakultātē zobārstniecības programmā.

Starptautiskā sadarbība: Līdzdalība starptautiskos melanomas ģenētikas konsorcijos GenoMEL un BioGenoMEL u.c.

Zinātniskie projekti: 15 zinātnisko projektu vadītāja vai izpildītāja t.sk. ES 6. ietvarprogramā (FP6 GenoMEL), Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentā (EEZ), ERA-NET TRANSCAN, Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fondā, ESF, ERAF, VPP un LZP.

Organizatoriskais un eksperta darbs: LZP Bioloģijas un medicīnas zinātņu Ekspertu komisijas locekle (kopš 2016), Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "APVĀRSNIS 2020" pārstāve programkomitejā "Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība" (kopš 2015)

LZP eksperte dabas zinātnēs, bioloģijā (kopš 2010), Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācijas (kopš 2011), Latvijas Šūnu bioloģijas biedrības (kopš 2011), Latvijas Bioķīmijas biedrības (kopš 2005) biedre.

Atzinības: L`Oréal Latvijas stipendija "Sievietēm zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu (2014).  LU fonda Kristapa Morberga stipendija (2003/2004).

MATERIĀLZINĀTNE

Jānis LOČS - Dr.sc.ing. (2009), Rīgas Tehniskā universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētnieks un tehniskais direktors (2007), Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošais pētnieks (2010) un direktors (2018). Zinātnisko pētījumu virzieni: keramiskie materiāli, kompozītmateriāli, biomateriāli, ķīmijas tehnoloģija, nanomateriāli. Pašreiz tiek veikta jaunu biomateriālu izstrāde osteoporozes un peridontīta profilaksei un ārstēšanai, kā arī jaunu materiālu izstrāde kaulaudu un skrimšļu aizvietošanai. Projektu vadītāja un galvenā izpildītāja pieredze 29 projektos: valsts pētījumu programmas (IMIS2) apakšprojektā Nr.4, ESF, ERAF, EuroNanoMed, M-era.NET, MATERA-ERA-NET, H2020, COST u.c. projektos, kopumā.

Publicētie darbi: H-indekss 9, 63 zinātniskie raksti, kas indeksēti SCOPUS, 1 nodaļa grāmatā, 7 patenti, no kuriem 5 Latvijas, un > 50 konferenču tēzes.

Pedagoģiskais darbs: vadīti 11 bakalaura darbi, 14 maģistra darbi, 3 promocijas darbi; recenzēti 4 promocijas darbi; 3 lekciju kursi.

Organizatoriskais darbs: starptautiskā forumā "EuroNanoForum 2015" uzdevumu vadītājs, RTU Senāta un MLĶ Domes loceklis.

Eksperts: Eiropas Ķīmijas aģentūras (ECHA) sociālekonomiskās analīzes komitejā, Latvijas Zinātnes padomē "Materiālzinātnes", "Ķīmijas" un "Ķīmijas inženierzinātnes" nozarēs. Sta­žēšanās ārzemēs - Vācijā.

Atzinības: goda tituls "RTU Gada jaunais zinātnieks" (2013) un vairākas RTU atzinības par izciliem sasniegumiem zinātnē, mācību un organizatoriskajā darbā.

Turpinājums nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS