Aizstāvēšana

24-01-2019

2019. gada 13. februārī pulksten 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IVETA NIKOLĀJEVA.

Promocijas darba tēma - "Laulāto mantisko attiecību institūta - pūra vēsturiskā evolūcija un vieta mūsdienu kontinentālo tiesību saimē".

Recenzenti: I. Holger Buck (Zārbrikenas Universitāte, Vācija); Dr.iur. J. Pleps (Latvijas Universitāte); Dr.hist. Guntis Zemītis (Biznesa augstskola Turība).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājas lapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/"

***

2019. gada 15. februārī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ASKARS SALIMBAJEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Latviešu valodas modelēšana automātiskai runas atpazīšanai" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. J. Zuters (LU), Dr. T. Alume (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija), Dr. T. Krilavičius (Vītauta Dižā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa b. 19, 203. telpa).

***

2019. gada 25. februārī plkst. 11.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

INITA HENILANE

aizstāvēs promocijas darbu "Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā" / "An assessment of long-term financing instruments for housing according to their suitability for introduction in Latvia" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Irina Kuzmina -Merlino (Transporta un sakaru institūts), Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr. Jurgita Raudeliūniene (Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2019. gada 26. februārī plkst. 15.30 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (4-130) Rīgā, Lomonosova ielā, 1

IYAD ALOMAR

aizstāvēs promocijas darbu "Pētījums par alternatīvām metodēm virszemes transportlīdzekļu kustības kontrolei lidostās" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Irina Jackiva (TSI); Dr. Ing Klaus Richter. (Institute of Logistics and Material Handling Systems of the Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Vācija); Dr.sc.ing. Andrejs Romanovs (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājaslapā http://www.tsi.lv/ un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2019. gada 1. martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322 auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

ADAM ALEXANDER MANOWICZ.

Tēma - "Attālinātā pieslēguma pakalpojumu vērtība klientiem un to ietekme uz lojalitāti automašīnu apkalpošanai".

Recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 20. decembrī OKSANAI ROTKĀJAI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 20. decembrī IRINAI ROZENTĀLEI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Vidzemes Augstskolas informācijas tehnoloģiju promocijas padome 2019. gada 4. janvārī piešķīra DACEI AIZSTRAUTAI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas zinātņu nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 17. janvārī
BALAJARS AĻIJEVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 17. janvārī ZANE ZEIBOTE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 6-02-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS