ORIĢINĀLS PĒTĪJUMS PAR KREATIVITĀTES PSIHOLOĢIJAS SIMTGADI LATVIJĀ

24-01-2019

Profesores Dr.psych. Ritas Bebres monogrāfija "Radošuma pētniecība Latvijā (1922 - 2018)" ir pirmā tāda satura un plašuma grāmata par radošuma pētniecību, kreativitātes psiholoģijas izveidi un attīstību Latvijā gandrīz simt gadu periodā un ir veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai (Rīga, 2018, 249 lpp.). Tās izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Monogrāfija satur oriģinālu pētījumu analīzi, un pati grāmata veido pētījumu kā kopveselumu. Tajā vērtēti Latvijā veiktie pētījumi daiļrades psiholoģijas, kreativitātes psiholoģijas un kreatoloģijas jomā, atklāts pašas autores pienesums un inovācijas minētajās jomās, kā radošums (autores jaunvārds, 1997), recipients, kreatoloģija u.c.

R. Bebres darbā ir savienota vēsturiskā līkne starp 20. gs. 20.-30. gadu pētījumiem un mūsdienām - 21. gs. pirmo gadu desmitu pētījumiem, jaunākajiem promocijas darbiem Latvijā kreativitātes psiholoģijā un plašākā radošuma pētījumu problemātikā.

Būtiska grāmatas vērtība ir tās sākuma daļa, kur vērtēti daiļrades psiholoģijas pētījumi, sākot no P. Birkerta, P. Dāles, J. Bundula (20. gs. 20.-30.  gadi) līdz R. Bebres, I. Īstenās, I. Nagles (21. gs. pirmie gadu desmiti) un citu mūsdienu pētnieku ieguldījumam.   Liela vērtība ir grāmatas daļa, kur ar novatorisku pieeju apkopoti konkrētu pētījumu dati par radošumu no dažādu zinātnes nozaru aspektiem (psiholoģijas, pedagoģijas, filoloģijas, literatūrzinātnes, muzikoloģijas, ģenētikas, uzņēmējdarbības u.c.) un analizēta kopaina, par pamatu ņemot dažādu Latvijas autoru publikācijas. Grāmatas pēdējā nodaļa par kreatoloģiju kā 21. gadsimta starpnozaru zinātni, ko Latvijā, balstoties uz saviem pētījumiem no dažādu zinātnes nozaru aspektiem, iedibinājusi R. Bebre, ir rosinājums pievērsties šim perspektīvajam pētniecības virzienam.  Tas guvis starptautisku atbalstu arī no kreativitātes pētniekiem un institūcijām Ungārijā, Irānā, Itālijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā un daudzās citās valstīs.

Monogrāfijā atspoguļota kreativitātes pētniecības attīstība arī no institucionālā viedokļa. Ja pirmie pētījumi daiļrades psiholoģijā (P. Birkerts, P. Dāle, J. Bunduls, R. Bebre) tika veikti pēc individuālas pašiniciatīvas, tad attīstības turpinājumu nodrošināja pētniecības institucionalizācija: tika nodibināts Kreativitātes zinātniskais centrs, vēlāk institūts (dibinātāja un direktore R. Bebre), notika 17 starptautiskas kreativitātes konferences (organizatore un vadītāja R. Bebre), izdoti 11 starptautiski anonīmi recenzēti zinātnisko rakstu krājumi "Radoša personība / Creative Personality" (sastādītāja un redaktore R. Bebre), izdota virkne citu zinātnisku izdevumu.

R. Bebres ieguldījums un pienesums Latvijas psiholoģijas attīstībai ir nozīmīgs. Faktiski autore, balstoties savā zinātniskā un pedagoģiskā darba pieredzē, ievērojot pagājušā gadsimta pirmskara daiļrades psiholoģijas klasiķu devumu, to idejas, ir iedibinājusi un attīstījusi Latvijā veselu psiholoģijas zinātnes apakšnozari - kreativitātes psiholoģiju. Kreativitāte šobrīd ir viens no topa tematiem pedagoģijā, biznesā, psiholoģijā. Pētniecībā ieinteresētie grāmatā atradīs priekšlikumus tematu un metožu izvēlei, plašu literatūras sarakstu. Grāmatas teksts labā valodā, pārsvarā viegli lasāms, ir harmoniski plūstošs un saistošs.

Monogrāfijas atvēršana notika gada nogalē Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē, apvienojot to ar Latvijas Zinātnieku savienības 30. gadadienu, kas kuplināta ar R. Bebres organizēto zinātnisko konferenci par grāmatas tematiku. Tajā ar prezentācijām piedalījās Dr.habil.paed. Daina Lieģeniece, Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, Dr.psych. Emīls Kālis un  autore, kas demonstrēja arī populārzinātnisko filmu "Radošas personības psiholoģija", kurā intervēti daži Latvijas radošākie cilvēki: komponists Pēteris Vasks, pianists Vestards Šimkus, zinātnieks Ivars Kalviņš u.c.

Grāmatu var atrast lielākajās Latvijas un visu augstskolu bibliotēkās, kā arī internetā: Google+ ritabebrekreativitāte; videofilmu: Google Rita Bebre (YouTube, LZS, 2018. gada 3. dec.).

Guna Svence, LU profesore


Monogrāfijas prezentācija LZA 2018. gada 30. novembrī. Autogrāfus sniedz grāmatas autore Rita Bebre

Foto - A. Atvars

Powered by Elxis - Open Source CMS