LZA SENĀTA LĒMUMI

25-01-2019

LZA Senāts 2019. gada 15. janvāra sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu akadēmiķim Tālim MILLERAM par izciliem nopelniem Zinātņu akadēmijas veidošanā un plazmas ķīmijas nozarē.

2. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu akadēmiķim Ivaram LĀCIM par nozīmīgu ieguldījumu cietvielu fizikas, redzes zinātnes un augstākās izglītības attīstībā Latvijā.

3. Izvirzīt valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai akadēmiķi Imantu MATĪSU.

4. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas LZA vārdbalvas:

Frīdriha Candera balva astronomijā - Dr.physIvaram Šmeldam (Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs") par nozīmīgu ieguldījumu radioastronomijas attīstībā Latvijā.

Artūra Balklava balva zinātnes popularizēšanā - LZA īstenajam loceklim Kurtam Švarcam par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā.

Jāņa Endzelīna balva valodniecībā - LZA īstenajam loceklim Andrejam Veisbergam (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) par monogrāfiju "Borrowed Phraseology in Latvian (17th-21st century)" un latviešu frazeoloģijai veltīto zinātnisko rakstu kopu.

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs - Dr.hist. Gatim Krūmiņam (Vidzemes Augstskola) par ieguldījumu tautsaimniecības vēstures izpētē un rezultātu izplatīšanu plašākai sabiedrībai.

Teodora Celma balva filozofijā - Dr.philRaivim Bičevskim (LU Filozofijas un socioloģijas institūts) par kolektīvo monogrāfiju "Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija" (sastādītājs un zinātniskais redaktors).

Kārļa Mīlenbaha balva (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) par praktisku devumu latviešu valodniecībā - LZA īstenajai loceklei Dacei Markus (Liepājas Universitāte) par monogrāfiju "Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā".

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs (kopā ar Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju) - Dr.agrPēterim Bērziņam (LLU Zemkopības institūts) par darbu kopu "Latvijas apstākļiem piemērotu daudzgadīgo zālāju šķirņu selekcija un sēklaudzēšana".

5. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā - Dr.phys. Andrim Antuzevičam (LU Cietvielu Fizikas institūts) par darbu "S-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās". Vad. Dr.habil.phys. U. Rogulis.

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā - MgAijai Trimdālei (LU Ķīmijas fakultāte) par darbu "Nitrofurantoīna kristalizācija un iegūto kristālisko formu ietekmējošie faktori". Vad. Dr.chem. A. Bērziņš.

Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā - MgArmandam Sebrim (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu "Amorfu purīnu-azolu konjugātu sintēze un fotofizikālās īpašības". Vad. LZA īst.loc. M. Turks, Dr.chem. I. Novosjolova.

Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē - MgArturam Skutelim (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu "Psiholoģiskais romāns latviešu literatūrā (1920-1940): žanra poētika". Vad. Dr.art. L. Ulberte.

6. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas Jauno zinātnieku balvas:

Dr.phys. Jeļenai Miķelsonei (LU Cietvielu Fizikas institūts) par darbu "Virsmas reljefa hologrāfiskais ieraksts azobenzolu savienojumos". Vad. Dr.phys. J.Teteris,

MgAndai Sīpolai (LU Ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par darbu "Dihidropirimidīnu sintēze un pielietojums vīrusu kapsīdu inhibēšanai un pincera kompleksu iegūšanai". Vad. Dr.chem. B. Vīgante, kons. Dr.chem. P. Arsenjans,

MgLāsmai Grīnbergai (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) par darbu "Sadarbība un kooperācijā kā bioloģiskās lauksaimniecības attīstību veicinoši faktori Latvijas reģionos". Vad. LZA īst.loc. B. Rivža,

Mg. Ilzei Ļaksai-Timinskai (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu "Latviešu romānistika PSRS 20. gadsimta 20.-30. gados". Vad. Dr.philol. I. Kalniņa.

LZA Senāta priekšsēdētājs  J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa

Pēdējā atjaunošana 25-01-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS