Aizstāvēšana

11-02-2019

2019. gada 22. februārī plkst. 15.00 LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 201. auditorijā, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ALVIS BERNĀNS

aizstāvēs promocijas darbu "Staru terapijas ar lēzeniem dozas gradientiem verificēšana" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis (LU); Dr.phys. Jurijs Dehtjars (RTU); Dr.phys. Diana Adlienė (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā.

***

2019. gada 1. martā plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes (DU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 130. auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

NIKOLAJS JEFIMOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Mediācijas piemērošanas perspektīvas un tās kavējošo faktoru neitralizācijas iespējas krimināltiesisko konfliktu noregulēšanā Latvijā" tiesību zinātņu doktora (Dr.iur.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Jeļena Groma (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija); Dr.iur. Jānis Načisčionis (Biznesa augstskola Turība, Latvija); Dr.iur. Ryšardas Burda (Mikolo Romerio Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Fundamentālajā bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un DU mājaslapā www.du.lv.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes 2019. gada 22. janvāra atklātajā sēdē GUNTA KĻAVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts filoloģijas zinātniskais doktora (Dr.philol.) grāds valodniecības nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes 2019. gada 22. janvāra atklātajā sēdē KERTU ROZENVALDE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts filoloģijas zinātniskais doktora (Dr.philol.) grāds valodniecības nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 7. februāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed) zinātnisko grādu MĀRTIŅAM VEIDEM nozaru pedagoģijas (psiholoģiskās pedagoģijas) apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS