Latvijas Zinātnieku Savienības Padomes 2019.gada 21. marta sēdes REZOLŪCIJA

23-03-2019

Balstoties uz 2016.-2017. gadu statistikas datu un Latvijas  valsts  zinātnes politikas analīzi, kā arī ņemot vērā stāvokli zinātnes, pētniecības, attīstības  un inovācijas (Z+P+A+I)  jomā valstī un Latvijas valdības Rīcības plāna projektu, Latvijas Zinātnieku Savienība secina, ka līdzšinējā valsts politika Z+P+A+I jomā nav nodrošinājusi Nacionālajā attīstības plānā nosprausto mērķu sasniegšanu un  nav radījusi priekšnoteikumus tam, lai Latvijas zinātne un pētniecība varētu dot nepieciešamo ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē.

Šis secinājums atbilst Eiropas Komisijas ekspertu 2018. gada janvāra ziņojuma "The Latvian Research Funding System" slēdzieniem, ka  Latvijas pētniecības un inovāciju sistēma ir maza un nepietiekami finansēta, kā rezultātā tās sniegums ir vājš ne tikai starptautiskā kontekstā, bet arī nepietiekams, lai nodrošinātu valsts vajadzības pēc zināšanām un prasmēm, kā arī veicinātu ekonomisko un sociālo attīstību.

Ņemot vērā augšminēto, LZS  vēršas pie valdības ar aicinājumu nekavējoties uzlabot situāciju Z+P+A+I jomā, it īpaši publiskajā sfērā, ievērojot arī Eiropas Komisijas ekspertu 2018. gada janvāra ziņojuma "The Latvian Research Funding System" rekomendācijas:

1. Nekavējoties palielināt, galvenokārt valsts budžeta, finansējumu pētniecībai un inovācijām, tādējādi nodrošinot Z+P+A+I snieguma uzlabošanos un izaugsmi atbilstoši NAP paredzētajam, tai skaitā fundamentālajai zinātnei.

2. Lai īstenotu valstij nepieciešamos pētījumus, palielināt konkursos pieejamā finansējuma apjomu visās prioritārajās nozarēs, tostarp nodrošinot  Valsts pētījumu programmas un atjaunojot Tirgus orientēto pētījumu programmu,  zinātnisko institūciju darbības resursu piešķīrumu skaidri sasaistot ar starptautisko novērtējumu (izvērtējumu).

 3. Veikt investīcijas zinātniskās darbības kvalitātes un ietekmes veicināšanā, kā arī zinātnisko institūciju pētniecības vides attīstībā, nodrošinot papildus atbalstu internacionalizācijai un sadarbībai ar vietējo un starptautisko industriju.

4. Turpināt modernizēt Z+P+A+I pārvaldošo institūciju struktūru, tai skaitā pētniecības sektora institūciju snieguma vērtēšanas sistēmu, piešķirot papildus resursus institūcijām ar labu sniegumu.  

LZS Padomes priekšsēdētājs I. Kalviņš
LZS Valdes priekšsēdētājs U. Grāvītis

Powered by Elxis - Open Source CMS