Aizstāvēšana

9-01-2009

2009. gada 22.janvārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 401. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INETA GRĪNE

par tēmu “Lauku iedzīvotāju un apdzīvojuma telpiskās struktūras izmaiņas pēc Otrā pasaules kara (Cēsu rajona teritorijas)”.

Recenzenti: Dr.geogr., Dr.habil.oec. Pārsla Eglīte (LU), Dr.geogr. Ieva Marga Markausa (LZA Ekonomikas institūts), Dr.geogr. Elke Knappe Reģionālās ģeogrāfijas institūts (Leipciga, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

* * *

2009. gada 30.janvārī plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1-407. auditorijā notiks

JEVGENIJAS DEHTJARES

promocijas darba “Viesnīcu pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.oec., Juris Saulītis, RTU; asoc. profesore Dr.oec., Aina Dobele LLU; profesors Dr.oec., Bronius Neverauskas, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2009. gada 27.februārī plkst 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijā notiks

SILVIJAS GROSAS

promocijas darba “Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. un 20. gadsimta mijas arhitektūrā” aizstāvēšana. Recenzenti: Dr.arch. J.Lejnieks, Dr.arch. J.Zilgalvis. Dr.art. Dž.Hovards (Sentendrjū universitāte, Skotija). Ar promocijas darbu var iepazīties LMA bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2008. gada 28.novembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Finanses un kredīts aizstāvēja Inna Romānova par tematu – “Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai” Balsošanas rezultāti: piešķirt 11, nepiešķirt –, nederīgi biļeteni – .

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P-09 Promocijas padome 2008. gada 28.novembra sēdē Dzintrai Atstājai piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Saimnieciskās darbības radīta vides piesārņojuma ekonomiskā novērtēšana Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par- 12, pret- nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

2008. gada 2.decembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Finanses un kredīts aizstāvēja Edgars Voļskis par tematu – “Pensiju sistēmas pilnveidošanas problēmas Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt 10, nepiešķirt –, nederīgu biļetenu – nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2008. gada 4.decembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē Litai Lizumai par promocijas darbu “Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā”.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2008. gada 8.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Arnim Lektaueram par promocijas darbu “Integrētas pieejas izstrāde diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanai un vizualizācijai”.

Balsošanas rezultāti: par – 12 balsis; pret – 0; nederīgu biļetenu – nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome “RTU – P14” 2008. gada 16.decembrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu energoelektronikas apakšnozarē Jānim Zaķim par promocijas darbu tēmu “Reaktīvās jaudas nepārtrauktās kompensācijas iespējas ar regulējamu LC sistēmu palīdzību”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2008. gada 17.decembrī Pauls Balodis aizstāvēja promocijas darbu “Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija” un viņam tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares baltu valodniecības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: “par” – 7, “pret” – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2008. gada 18.decembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē Aijai Torklerei par promocijas darbu “Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 1, nederīgu biļetenu – nav.

***

RTU Promocijas padome P-06 Būvzinātnes nozarē 2008. gada 19. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Mārim Kaļinkam Būvzinātnes nozares Ģeodēzijas apakšnozarē par promocijas darbu “Arhitektūras telpiskās dokumentēšanas tehnoloģija”.

Balsošanas rezultāti: par – 12 balsis, pret nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2008. gada 22.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Gintam Jēkabsonam par promocijas darbu “Heiristiskas metodes daudzdimensiju regresijas modeļu būvēšanā”.

Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

2008.gada 22.decembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas pa-dome atklātā sēdē piešķīra Nataļjai Kurbatovai datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datorzinātnes matemātiskie pamati” par promocijas darbu “Algoritmiskās metodes bioķīmisko struktūru analīzei”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 9-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS