Aizstāvēšana

30-05-2019

2019. gada 11. jūnijā plkst. 14.00 LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

RAIMONDS MEIJA

aizstāvēs promocijas darbu "Nanovadu īpašības un perspektīvie pielietojumi elektroniskajās ierīcēs" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Donats Millers (LU); Dr.sc.ing. Andris Šutka (RTU); Dr.phys. Sergey Kubatkin (Čarlmeras Tehnoloģiju universitāte, Zviedrija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

***

2019. gada 14. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VALDIS GONČARS

aizstāvēs promocijas darbu "Ceļa un gūžas locītavas osteoartrīta ārstēšana, izmantojot kaulu smadzeņu mononukleārās šūnas" medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ortopēdijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.med. Pēteris Studers (Rīgas Stradiņa Universitāte); Dr.med., PhD Uldis Ķesteris (Lundas Universitātes klīniskā slimnīca); Dr.habil.med. Narūnas Porvaneckas (Viļņas universitāte).

Ar darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 14. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 702. aud., LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MADARA TIRZĪTE

aizstāvēs promocijas darbu "Izelpas gaisa analīze ar mākslīgās ožas ierīci plaušu vēža diagnostikai" medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai internās medicīnas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.med. Mārcis Leja (Latvijas Universitāte); Dr.med. Inga Stuķēna (Rīgas Stradiņa Universitāte); PhD Yoav Broza (Izraēlas Tehnoloģiju institūts).

Ar darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 17. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

TATJANA ŠINKUS

aizstāvēs promocijas darbu "Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies" ("Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās") pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola "Turība"); Dr.paed. Astrīda Skrinda (DU); Dr.paed. Vija Dišlere (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2019. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā

ANTRA MIEZE

aizstāvēs promocijas darbu "Skolēns kā uztura aģents" doktora zinātniskā grāda socioloģijas un sociālā darba zinātnes nozarē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs (Latvijas Universitāte); Dr.med. Laila Meija (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2019. gada 19. jūnijā plkst. 11.00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulv. 19, 260. telpā, LU Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

DŽENA ANDERSONE

aizstāvēs promocijas darbu "Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti" tiesību zinātņu zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija (RSU, Latvija); Dr.iur. Vitolds Zahars (DU, Latvija); Dr.iur. Anna Serebreņņikova (M.V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2019. gada 20. jūnijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 203. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ANITA DUMBRAUSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana/ pašaudzināšana ģimenē" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.paed. Ausma Špona (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola
"RISEBA"); Dr.paed. Alīda Samueviča (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē https://www.liepu.lv/lv/1221/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

2019. gada 21. jūnijā plkst. 10.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

RAITIS GRŽIBOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Fotoelektronu emisijas iznākuma spektroskopijas un skenējošās kelvina zondes pielietošanas nosacījumi organisko materiālu enerģijas līmeņu noteikšanai" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Gunārs Bajārs (CFI); Dr.chem. Donats Erts (LU ĶFI); Dr.habil.phys. Vidmantas Gulbinas (Fizikas zinātnes un tehnoloģijas centrs, Viļņa, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

***

2019. gada 21. jūnijā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 320. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

ALONA EISENBERG

aizstāvēs promocijas darbu "The Interrelation between Organizational Learning Culture and Organizational Citizenship Behavior in Local Government in Israel" ("Organizācijas macīšanās kultūras un organizācijas pilsoniskās uzvedības savstarpējā saikne Izraēlas pašvaldības institūcijās") ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē izglītības vadības apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa (Biznesa augstskola Turība); Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2019. gada 25. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā

 MELDRA IVBULE

aizstāvēs promocijas darbu "Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamība cūkkopības industrijā" veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

 Recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis (LLU); Dr.med. Modra Murovska (RSU); PhD Mindaugas Malakauskas (Lietuvas Dabaszinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

* * * 

2019. gada 25. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā

ARMANDS VEKŠINS

aizstāvēs promocijas darbu "Suņu elkoņa locītavas un tās saliecējmuskuļu morfometriskās īpatnības datortomogrāfijas attēlā mediālā koronoīda izauguma slimības gadījumā" veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med.vet. Dace Keidāne (LLU); Dr.habil.med. Gaida Krūmiņa (RSU); Dr.med.vet. Alius Pockevičius (Lietuvas Veselības Zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2019. gada 27. jūnijā plkst. 15.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 201. telpā

INGRĪDA LAVRINOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Jaunas paaudzes ar retzemju elementiem leģēto optisko šķiedru pastiprinātāju izstrāde un novērtējums" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs (RTU, Latvija), Dr.phys. Jānis Alnis (Latvijas Universitāte, Latvija), Dr.phys. Valfrīds Paškevičs (Daugavpils Universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2019. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 201. telpā

INNA KURBATSKA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru optiskajām piekļuves sakaru sistēmām" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU), Dr.phys. Irēna Mihailova (DU), Dr.phys. Edgars Elsts (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2019. gada 28. jūnijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā

BARBARA STADLER

aizstāvēs promocijas darbu "Iesaistīto pušu ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesiem slimnīcās saistībā ar pacientu drošības kultūru" doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.).

Recenzenti: Dr.oec.Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 28. jūnijā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā

FRANZ XAVER HAAS

aizstāvēs promocijas darbu "Kultūras atšķirību ietekme uz Austrijas mazo un vidējo uzņēmumu ieiešanu Ķīnas tirgū" doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.)

Recenzenti: Dr.oec.Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 28. jūnijā plkst. 14.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā

QEIS KAMRAN

aizstāvēs promocijas darbu "Holistiska konkurētspējīgas stratēģiskās vadības modeļa izveidošana" doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.).

Recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 10. maija sēdē piešķīra MATĪSAM RIKTERAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē datoru un sistēmu programmatūra. Balsošanas rezultāti: par - 16, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 10. maija sēdē piešķīra MĀRIM VALDATAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē datorzinātnes matemātiskie pamati. Balsošanas rezultāti: par - 15, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 14. maijā LINDA GEDIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filozofijas doktora (Dr.phil.) zinātniskais grāds filozofijas vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 4-06-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS