Aizstāvēšana

14-06-2019

2019. gada 26. jūnijā plkst. 12.00 LU Juridiskajā fakultātēs, Raiņa bulv. 19, 8. auditorijā, LU Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

LEILA NEIMANE

aizstāvēs promocijas darbu „Ietekmes uz vidi novērtējuma tiesiskā regulējuma aktuālas problēmas" tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Anita Rodiņa (LU, Latvija); Dr.iur. Aivars Endziņš (Biznesa augstskola "Turība", Latvija); Dr.iur. Jerzy Jendrośka (Opoles Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

2019. gada 27. jūnijā plkst. 13.00 RTU Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6-435, notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes „RTU P-10" atklāta sēde, kurā

LINDA LEITĀNE

aizstāvēs promocijas darbu „Arhitektūras konkursi Latvijā" arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD Magnuss Ronns (Magnus Rönn, Čalmers Tehnoloģiju universitāte, Zviedrija); PhD Gintars Stauskis (Gintaras Stauskas, Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva); Dr.arch. Jānis Zilgalvis (Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde, Latvija).

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija ->Promocijas darbi) un darbu - RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2019. gada 2. jūlijā plkst. 10.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

JĀNIS BERIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu „Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Inga Zicmane (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS "Augstsprieguma tīkls", Latvija); Dr.sc.ing. Argo Rosin (Tallinas Tehniskā universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: http://www.rtu.lv .

***

2019. gada 2. jūlijā plkst. 11.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

DENISS BEZRUKOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "The study of wind energy resource and the assessment of the economic feasibility of wind energy projects" (Vēja enerģijas resursu pētījums un vēja enerģijas projektu ekonomiskās iespējamības novērtējums) inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (RTU); Dr.sc.ing. Svetlana Orlova (Fizikālās enerģētikas institūts); PhD. Julija Matevosjana (Teksasas elektriskās drošības padome (ERCOT), ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: http://www.rtu.lv.

***

2019. gada 4. jūlijā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā

INESE STARS

aizstāvēs promocijas darbu "Pusaudžu veselībpratības konceptualizācija veselības izglītības diskursā" pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai vispārīgajā pedagoģijā.

Recenzenti: Dr.paed. Iveta Ķestere (Latvijas Universitāte); Dr.med. Inese Gobiņa (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.paed. Agita Ābele (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2019. gada 4.  jūlijā plkst. 12.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā

ALLA IĻJINA

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas  promocijas darbu "Ārējās vides ietekmes uz mārketinga kompleksu Latvijas kultūras nozarē novērtējums".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.oec. Marga Živitere (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ISMA); Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2019. gada 10. jūlijā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KALVIS PASTARS

aizstāvēs promocijas darbu "Primāras mutes dobuma rekonstrukcijas ar mikrovaskulāriem lēveriem pacientiem ar mutes vēzi vēlīnās stadijās ietekme uz pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti".

Recenzenti: Dr.habil.med. Ingrīda Čēma (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Jānis Eglītis (Latvijas Universitāte); Dr.habil.med. Ričardas Kubilius (Lietuvas Veselības Zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

***

2019. gada 27. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI „Silava" sēžu zālē

JĀNIS LIEPIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu „Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa uzkrājuma aprēķini Latvijā" mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.silv. Āris Jansons (LVMI „Silava"); Dr.sc.ing. Uldis Spulle (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė (Lietuvas Lauksaimniecības un meža zinātņu centrs).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2019. gada 28. augustā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras katedras telpās Rīgas ielā 22, Jelgavā, Valdekas pils zālē

LINDA BALODE

aizstāvēs promocijas darbu "Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes" doktora grāda iegūšanai arhitektūras zinātnes ainavu arhitektūras apakšnozarē

Recenzenti: Dr. Kestutis Zaleckis (Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Lietuva); Dr. Elke Mertens (Neubrandenburgas Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija); Dr. Kadri Maikov (Dzīvības Zinātņu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

RTU Promocijas padome P-03 2019. gada 17. maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu RIMAM JANELIUKŠTAM mehānikas nozares cietvielu mehānikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes sēdē 2019. gada 24. maijā VADIMS KOLBJONOKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts fizikas doktora zinātniskais grāds
(Dr.phys.) fizikas nozares cietvielu fizikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2019. gada 28. maija sēdē piešķīra VIESTURAM VECKALNAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrotehnikas teorētisko pamatu apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Arhitektūras nozares Ainavu arhitektūras apakšnozares Promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 31. maijā AIJA GRIETĒNA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora grāds arhitektūras nozarē ainavu arhitektūras apakšnozarē (Dr.arch.).

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2019. gada 3. jūnija sēdē piešķīra JEGORAM FJODOROVAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 7. jūnijā piešķīra INGAI LAIZĀNEI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības un literatūrzinātnes nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2019. gada 10. jūnija sēdē piešķīra SINTIJAI PETROVIČAI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par - 6; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 21-08-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS