Aizstāvēšana

10-10-2019

2019. gada 21. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Valdekas mācību korpusa Pils zālē, Rīgas ielā 22, Jelgavā, Arhitektūras zinātnes Ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātajā sēdē

KRISTĪNE VUGULE

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē" doktora grāda iegūšanai arhitektūras zinātnes ainavu arhitektūras apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. Karsten Jørgensen (Norvēģijas dzīvības zinātņu universitāte); Dr. Anders Larsson (Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte); Dr. Attila Tóth (Slovākijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā  https://llufb.llu.lv/.

***

2019. gada 30. oktobrī plkst. 11.00 RTU Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6-433 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes „RTU P-10" atklāta sēde, kurā

ILZE MIĶELSONE

aizstāvēs promocijas darbu „Vērtību sistēma arhitektūras praksē" arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.arch. Jānis Zilgalvis (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvija), Dr.arch. Aija Ziemeļniece (LLU, Latvija), Dr. Kestutis Zaleckis (Kauņas Tehniskā universitāte,  Lietuva).

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija ->Promocijas darbi) un darbu RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2019. gada 8. novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 117. telpā RTU promocijas padomes P-11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātā sēdē

GAĻINA TERĻECKA

aizstāvēs promocijas darbu „Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle (RTU, Latvija), Dr. Eugenija Strazdiene (VIKO, Lietuva), Dr. Rimvydas Milašius (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā https://www.rtu.lv/.

2019. gada 8. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANNA JUNGA

aizstāvēs promocijas darbu "Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam".

Recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); Dr.med. Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė (Viļņas Universitāte, Lietuva); Dr.med. Andres Arend (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

***

2019. gada 14. novembrī plkst. 15.30 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205. auditorijā

AIGA PAIKENA

aizstāvēs promocijas darbu „Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā".

Recenzenti: Dr. Vilma Čingiene (Mīkolas Romera universitāte, Lietuva); Dr.paed. Aivars Kaupužs (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.paed. Žermēna Vazne (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājaslapā www.lspa.lv.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 27. augusta atklātā sēdē piešķīra JĀNIM LIEPIŅAM doktora grādu (Dr.silv.) mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Arhitektūras nozares Ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padome 2019. gada 28. augusta atklātā sēdē piešķīra LINDAI BALODEI arhitektūras doktora zinātnisko grādu (Dr.arch.) ainavu arhitektūras apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padome 2019. gada 29. augusta atklātā sēdē piešķīra DAIGAI KONRĀDEI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

LU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padome 2019. gada 29. augusta atklātā sēdē piešķīra VINETAI VĪTOLAI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padome 2019. gada 29. augusta atklātā sēdē piešķīra ARMANDAM KVIESIM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2019. gada 17. septembra atklātā sēdē piešķīra SANTAI BORMANEI ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē tirgzinības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru Promocijas padome RTU P-04 2019. gada 19. septembra atklātā sēdē piešķīra OĻEGAM JAKOVĻEVAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu
(Dr.sc.ing.) mašīnzinātnes nozares, mašīnu projektēšanas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2019. gada 1. oktobrī  RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes  P-22 atklātā sēdē DMITRIJS GOREĻIKOVS  aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares ūdens transporta un infrastruktūras apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padome 2019. gada 4. oktobra atklātā sēdē piešķīrusi ILZEI LĀCEI doktora zinātnisko grādu socioloģijas zinātņu nozarē (Dr.sc.soc.) lauku socioloģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padome 2019. gada 4. oktobra atklātā sēdē piešķīrusi KRISTĪNEI VĪBANEI doktora zinātnisko grādu socioloģijas zinātņu nozarē (Dr.sc.soc.) lietišķās socioloģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS