BALVAS ARHITEKTĒM

24-10-2019

Šī gada 17. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „ITERA Latvija" un RTU Attīstības fonda balvas par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu saņēma divas arhitektes, izcilas Latvijas kultūrainavas pētnieces un speciālistes katra savā ainavu arhitektūras jomā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente arhitektūras maģistre IVETA LĀČAUNIECE apbalvota par darbu kopu „Ainavu arhitektūras zinātne dzīvesvides kvalitātes uzlabošanai Latvijā". Viņas pētnieciskais darbs ir saistīts ar teritoriju plānošanu un arhitektoniski telpiskās vides veidošanu, kas iedzīvināts arī praktiskajā darbībā, plānojot un projektējot objektus un teritorijas kā Jelgavā un novadā, tā arī daudzviet citur Latvijā. Viņa piedalījusies Jelgavas pilsētas ģenerālplāna koriģēšanā (1997 - 2000), Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādē, Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izveidē 2013.-2026. gadam, Tukuma pilsētas attīstības programmas, kā arī daudzu pašvaldību plānojuma izstrādēs Jelgavas, Tukuma, Mārupes, Limbažu, Ilūkstes, Dagdas, Inčukalna, Pārgaujas, Stopiņu novadā un citur. Kā svarīgs faktors apdzīvotu vietu plānošanā ir akcentēts dabas potenciāls, tā ilgtspējīga apsaimniekošana un iekļaušana apdzīvotās vietas struktūrā. Veikti pētījumi par apdzīvotu vietu apzaļumošanas sistēmu un ainavisko specifiku, kā arī par potenciāli augstvērtīgu, bet šobrīd degradētu teritoriju izmantošanu, kā piemēram, piesārņotas teritorijas un tās apkārtnes telpiskās attīstības koncepcija Cēsu pilsētā.

Izstrādātas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsargjoslas (Olaines luterāņu baznīcai, Vidzemes - Kurzemes - Zemgales robežstabiem, Kaktiņu un Mūsiņu senkapiem).

Iveta Lāčauniece piedalījusies starptautiskos projektos kopā ar Orebro universitāti Zviedrijā un Zviedrijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektos, tādos kā „Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās" un projektā „Zaļā pilsētvide".

Lai paaugstinātu ēku energoefektivitāti, izstrādāti pilotprojekti sērijveida daudzstāvu dzīvojamo ēku renovācijai.

Ja tam visam piepluso ilggadējo pedagoģisko darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kura laikā aptuveni 500 studentu apguvuši ainavu arhitektūras un plānošanas zināšanas, aizstāvējuši diplomprojektus, maģistru un bakalauru darbus, tad Ivetas Lāčaunieces atbilstība prestižajai LZA, SIA „ITERA Latvija" un RTU Attīstības fonda balvai ir vairāk nekā pārliecinoša.

Ne mazāk spilgta personība ir RTU Arhitektūras fakultātes docente arhitektūras doktore AGRITA TIPĀNE. Pirms 10 gadiem, 2009. gadā Rīgā, Alberta ielā 12, pazīstamā Rīgas arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajā mājā, turklāt viņa paša dzīvoklī, durvis vēra Agritas Tipānes lolojums - Rīgas Jūgendstila centrs, viens no visvairāk apmeklētajiem Latvijas muzejiem, kura direktore viņa ir kopš dibināšanas brīža. Visu vasaru Rīgas Mākslas telpā, zem Rātslaukuma, Rīgas iedzīvotāji un viesi izstādē „Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade" varēja iepazīties ar desmit gados paveikto, pie reizes apskatot filmiņas par slaveno arhitektu Konstantīnu Pēkšēnu (autors - LZA īstenais loceklis RTU profesors Jānis Krastiņš), improvizētu vienu dienu viņa dzīvoklī ģimenes vidū, kā arī par atraktīvajiem Alberta ielas svētkiem. Pēdējā laikā, pateicoties zinātniskiem pētījumiem un datu bāzes izveidei, muzeja pagrabstāvā iekārtota interaktīva digitālā ekspozīcija.

RTU Arhitektūras fakultātes ieteikumā apbalvot Agritu Tipāni par izcilu veikumu vides zinātnēs, teikts, ka viņas zinātnisko pētījumu galvenā joma ir kultūras mantojuma izpēte, galvenokārt dievnamu arhitektūra. Pētījumi iemiesojušies divās apjomīgās kolektīvās monogrāfijās: „Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla" (Rīga, Zinātne, Mantojums, 2007), kur trešā daļa no 748 lappušu garā teksta pieder Agritai Tipānei, un „Sakrālais arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā" (Rīga, Neputns, 2010, 472 lpp.), kur arī viņa ir viena no galvenajiem autoriem.

Nozīmīgs devums daudzu jauno arhitektu paaudžu profesionālās kvalifikācijas pamatu izveidē - lielisks vērtējums, kuru saņemt dienā, kad RTU Arhitektūras fakultāte svin profesionālās arhitektūras izglītības 150. gadadienu Latvijā.

Z. Kipere


LZA prezidents Ojārs Spārītis SIA "ITERA Latvija" un Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvu pasniegšanas ceremonijā


Balvas laureātes Dr.arch. Agrita Tipāne un Mg.arch. Iveta Lāčauniece

Foto - J. Brencis\

Powered by Elxis - Open Source CMS