ALLEA par Intelektuālā īpašuma tiesībām

12-11-2019

Berlīne, 2019. gada 11. novembris

Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija ALLEA 2019. gada 11. novembrī publicēja ziņojumu "Intelektuālā īpašuma tiesību stratēģijas akadēmiskajās institūcijās". Publikācijā ir formulēti ieteikumi gan zinātniskajām organizācijām, gan Eiropas un valstu likumdevējiem un uzsvērta nemateriālo aktīvu/vērtību pārvaldības nozīme, pienācīgi ņemot vērā intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT).

Nemateriālo aktīvu/vērtību, piemēram, datorprogrammu vai patentēto tehnoloģiju, pieaugošajai nozīmei mūsdienu ekonomikā ir nepieciešama fundamentāla pārvērtēšana un kultūras pārmaiņas intelektuālā īpašuma pārvaldībā gan zinātniskajās organizācijās, gan uzņēmumos. ALLEA akcentē šo mūsdienu pāreju no materiālām vērtībām uz nemateriālo īpašumu un aicina akadēmiskās institūcijas pieņemt atbilstošas intelektuālā īpašuma tiesību stratēģijas, kas nodrošinātu to, lai zināšanu nodošana dod labumu sabiedrībai. Ziņojums aicina Eiropas un valstu likumdevējus rast iespējas, kā stimulēt publiski finansētu pētījumu rezultātu transformēšanu Intelektuālā īpašuma aizsargātos inovatīvos produktos un procesos.

"Eiropa riskē atpalikt no citiem reģioniem zināšanu pārnesē inovācijās. Akadēmiskajām institūcijām un politikas veidotājiem ir labāk jāsagatavojas ekonomikas pārejai uz nemateriālo īpašumu un jāpielāgo to tiesiskais regulējums un akadēmiskie plāni, lai efektīvi reaģētu uz šīm tendencēm", teica ALLEA Intelektuālā īpašuma tiesību pastāvīgās darba grupas priekšsēdētājs profesors Jozefs Strauss (Joseph Straus).

ALLEA iesaka akadēmiskajām institūcijām:

- pieņemt holistisku pieeju intelektuālā īpašuma stratēģijā, lai aktualizētu akadēmiju lomu publiskā un privātā sektora partnerībā (PPP) un/vai trešās puses finansējumā.

- palielināt izpratni par intelektuālā īpašuma tiesību nozīmi inovācijā gan mikrolīmenī, gan makroekonomiskajā mērogā, kā arī izstrādāt modeļus, lai pienācīgi atalgo darbiniekus pētniecības rezultātu sekmīgas komercializācijas gadījumā.

- darīt pieejamus finanšu un cilvēkresursus, lai nodrošinātu iekšējās struktūras un ārējos mehānismus, kas paredzēti izgudrojumu dokumentu iesniegšanai un intelektuālā īpašuma tiesību uzraudzībai, kā arī kriminālvajāšanai intelektuālā īpašuma zādzības gadījumā.

- izstrādāt precīzu un skaidru intelektuālā īpašuma tiesību normatīvo regulējumu un noteikumus par darbībām ar intelektuālo īpašumu tiesībām komerciālu darījumu gadījumos.

ALLEA paziņojumā Eiropas un citu valstu likumdevēji tiek aicināti:

- Izstrādāt līdzīgu tiesisko regulējumu kā ASV, Ķīnā, Japānā un Korejas Republikā.

- ieviest labvēlības periodu patentu tiesībās un apsvērt priekšrocību nodokļu režīmu par ienākumiem, kas gūti, komercializējot valsts finansētus pētījumus.

- sniegt labāku atbalstu sadarbībai starp akadēmiskajām institūcijām pētījumu rezultātu komercializēšanā un optimizēt sadarbību ar esošajiem tehnoloģiju pārneses organizācijām.

Pilnu Ziņojumu angļu valodā var lejuplādēt šeit (pdf)

Papildinformācija: www.allea.org

Kontaktinformācija: Susana Irles, ALLEA Komunikāciju un mediju attiecību nodaļas vadītāja:

Twitter: @ALLEA_academies

Powered by Elxis - Open Source CMS