Aizstāvēšana

4-07-2020

2020. gada 26. augustā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, LLU Promocijas padomes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas atklātā sēdēšanas

SANITA SAZONOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti" doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna, APP Zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts" vadošā pētniece; Dr.sc.ing. Anita Blija, Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore; Dr.sc.ing. Jānis Zutis, Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izpilddirektors, vadošais eksperts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē https://llufb.llu.lv/

***

2020. gada 28. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes 402. auditorijā, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARTŪRS VEINBERGS

aizstāvēs promocijas darbu "Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos" zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai Vides inženierijā un enerģētikā.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks; Dr.ģeogr. Juris Burlakovs, Latvijas Universitātes pētnieks; Dr.sc.ing. Arvydas Povilaitis, Vytautas Magnus universitātes profesors

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē https://llufb.llu.lv/

***

2020.gada 4.septembrī plkst. 15:00 Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JŪLIJA ZEPA

aizstāvēs promocijas darbu "Kandidātgēnu polimorfismu saistība ar ankilozējošo spondilītu un tā klīnisko gaitu"

Recenzenti:

- Dr.med. profesore Valda Staņēviča, Rīgas Stradiņa universitāte, Pediatrijas katedra;
- Dr.habil.med. profesore Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte;
- Dr.med., profesore Irena Butrimiene, Viļņas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājas lapā

***

2020. gada 25. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

KRISTAPS ZDANOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU profesore; Dr.oec. Lienīte Litavniece, RTA docente; Dr. Vlada Vitunskiene, Vitautas Magnus universitātes profesore, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē  https://llufb.llu.lv/.

***

2020. gada 24. augustā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes P-19 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā,

LAUMA ŽIHARE

aizstāvēs promocijas darbu „Bioresource transition towards sustainable bioeconomy" (latv. val. - "Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu bioekonomiku") zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte);
- Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte);
- Dr. Stelios Rozakis (Krētas Tehniskā universitāte, Grieķija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020.gada 26.augustā pl.10.00 Biznesa augstskolas Turība promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, Rīga, Graudu ielā 68, C108.telpā,

KASPARS MUCENIEKS

aizstāvēs promocijas darbu „Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstināšanai tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Dr.oec. Dzintra Atstāja,
- Dr.oec. Konstantins Didenko,
- Ph.D. Kamila Tišlerova.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, Rīgā, Graudu ielā 68.

***

2020. gada 27. augustā plkst. 16.00 Rīgas Tehniskās universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes "RTU P-19" atklātajā sēdē tiešsaistē: https://rtucloud1.zoom.us/j/96048459153

ANDA FRIDRIHSONE

aizstāvēs promocijas darbu „Life cycle assessment of renewable polyol monomers for polyurethane production" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai vides inženierijas un enerģētikas nozarē vides inženierzinātnes apakšnozarē.

Recenzenti:

- Profesore Dr. habil.sc.ing. Dagnija Blumberga (Rīgas Tehniskā universitāte);
- Vadošā pētniece Dr. sc.ing. Anna Volkova (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija);
- Asociētā profesore Dr. Lucia Rocci (Perudžas Universitāte, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 27. augustā plkst. 12.00 Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā,

ALEKSANDRS SAKOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Mājokļu valsts politikas īstenošanas virzieni Latvijā" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ekonomikas zinātnē.

Recenzenti:

- Dr.oec., profesore Tatjana Muravska, (Rīgas Stradiņa universitatē);
- Dr.oec., profesore Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);
- Ph.D., asoc. profesore Marianna Drazhanova (Sting Academy, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv


Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "BigBlueButton" platformā iespējama, nosūtot e-pastu:

***

2020. gada 31. augustā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes "RTU P-19" atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115.auditorijā

KRIŠS SPALVIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu „Single-cell protein and single-cell oil production from agro-industrial by-products" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai vides inženierijas un enerģētikas nozarē vides inženierzinātnes apakšnozarē.

Recenzenti:

- Profesors Dr. sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte);
- Asociētais profesors Ph. D. Denis Baranenko (ITMO Universitāte, Krievija);
- Profesors D.sc.(tech) Timo Laukkanen (Ālto Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 3. septembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes "RTU P-19" atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115.auditorijā

LAURA PASTARE

aizstāvēs promocijas darbu „Algae use evaluation for biogas production in Latvia" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai vides inženierijas un enerģētikas nozarē vides inženierzinātnes apakšnozarē.

Recenzenti:

- Profesore Dr. sc.ing. Andra Blumberga (Rīgas Tehniskā universitāte);
- Asociētais profesors Dr. sc.ing. Raimondas Grubliauskas (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva);
- Asociētais profesors Ph. D. Giuseppe Tomasoni (Brešas Universitāte, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 3. septembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes "RTU P-01" atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā

MIĶELIS KIRPĻUKS

aizstāvēs promocijas darbu „No atjaunojamām izejvielām iegūtu poliuretāna putuplasta un nano izmēra dabas izcelsmes pildvielu kompozītu īpašības" zinātnes doktora grāda iegūšanai ķīmijas inženierzinātnes nozarē polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti:

- Profesors Dr. sc. ing. Jurijs Ozoliņš (Rīgas Tehniskā universitāte);
- Profesors Dr. chem. Andris Actiņš (Latvijas Universitāte);
- Profesore Dr. Arantxa Eceiza (Universidad del Pais Vasco, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 10. septembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes "RTU P-01" atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā

JEKATERINA BOĻŠAKOVA

aizstāvēs promocijas darbu „Jaunu metožu izveide aminospirtu sintēzei un C-H funkcionalizēšanai" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ķīmijas nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē.

Recenzenti:

- Profesors Dr. chem. Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte);
- Profesors Dr. chem. Valdis Kokars (Rīgas Tehniskā universitāte);
- Profesors Ph. D. Antimo Gioiello (University of Perugia, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes 2020. gada 29. maija attālinātā, atklātā sēdē MĀRIS GAILIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts zinātnes doktora (Ph.D.) grāds vides inženierijā un enerģētikā. Balsošanas rezultāti: par - 13, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares promocijas padome 2020. gada 15. jūnijā attālinātā, atklātā sēdē piešķīra JURIM RUDEVSKIM zinātnes doktora (Ph.D.) grādu tiesību zinātnē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2020. gada 16. jūnija atklātā sēdē piešķīra DAIGAI BEHMANEI zinātnes doktores (Ph.D.) grādu ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2020. gada 17. jūnija sēdē piešķīra IVO VINOGRADOVAM zinātnes doktora (Ph.D.) grādu zemes zinātnes, fiziskās ģeogrāfijas, vides zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Universitātes Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes 2020. gada 16. jūnija atklātā sēdē IEVA RODIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātnes doktores (Ph.D.) grāds mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Universitātes Promocijas padome izglītības zinātnēs 2020. gada 19. jūnija sēdē piešķīra LANAI FRANČESKAI DREIMANEI zinātnes doktora (Ph.D.) grādu izglītības zinātnēs. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, atturas - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padome "P-05" 2020. gada 29.jūnija sēdē piešķīra DMITRIJAM SOBOĻEVSKIM zinātnes doktora (Ph.D.) grādu elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas zinātnes nozares apakšnozarē - elektroenerģētika. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padome "P-05" 2020. gada 29.jūnija sēdē piešķīra ROMĀNAM OĻEKŠIJAM zinātnes doktora (Ph.D.) grādu elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas zinātnes nozares apakšnozarē - elektroenerģētika. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padome "P-05" 2020. gada 29.jūnija sēdē piešķīra ALEKSEJAM SOBOĻEVSKIM zinātnes doktora (Ph.D.) grādu elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas zinātnes nozarē elektroenerģētikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas - 1.

***

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes 2020. gada 30. jūnija atklātā sēdē KRISTĪNA MAHAREVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātnes doktores (Ph.D.) grāds ekonomikas zinātnē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, atturas - 0.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes 2020. gada 29. jūnija attālinātajā atklātajā sēdē GIEDRIUS TRAKIMAS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts zinātnes doktora (Ph.D.) grāds bioloģijā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, atturas - 0.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 2020. gada 30. jūnija atklātajā sēdē NATAĻJA SEĻIVANOVA-FJODOROVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātnes doktores (Ph.D.) grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, atturas - 0.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 2020. gada 30. jūnija atklātajā sēdē ANITA KOKARĒVIČA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātnes doktores (Ph.D.) grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, atturas  - 0.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes 2020. gada 1. jūlija attālinātajā atklātajā sēdē ILONA PLAKSENKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātnes doktores (Ph.D.) grāds bioloģijā. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas  - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padome "P-07" 2020. gada 18.jūnija sēdē piešķīra ANDREJAM BONDARENKO zinātnes doktora (Ph.D.) grādu Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas zinātnes nozares, sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas - 0.

Pēdējā atjaunošana 11-08-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS