SADARBĪBAS LĪGUMS

17-09-2009
zv/zv390-5.JPG 

Sagaidot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas piecpadsmito gadadienu, 2009. gada 15. septembrī tika parakstīts Latvijas Zinātņu akadēmijas un RPIVA sadarbības līgums. 

SADARBĪBAS LĪGUMS

Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, izmantojot savu zinātnisko potenciālu, pieredzi un autoritāti, veicinot valsts varas un sabiedrības izpratni par augstākās izglītības un pētniecības izšķirošo nozīmi Latvijas reģionu attīstības disproporciju mazināšanā, izglītības iespēju un mūžizglītības nodrošināšanā, aktuālu pētījumu veikšanā, infrastruktūras sakārtošanā un starptautisko sakaru attīstīšanā, vienojas:

1. Līguma priekšmets

Attīstīt sadarbību zinātniskajā pētniecībā humanitāro, sociālo un dabas zinātņu jomā, veicinot pētniecības un augstākās izglītības integrāciju katrā Latvijas reģionā.

1.1. Kopīgi veicināt augstākās izglītības un zinātnes prestiža celšanu, iesaistot akadēmisko personālu, studējošos un reģiona institūcijas starptautiskās un valsts pētniecības programmās un projektos.

1.2. Sadarboties līdzekļu piesaistīšanā Latvijas valstij aktuālu pētījumu veikšanai.

1.3. Veidot kopīgu sadarbību ar Saeimas un LR Valdības institūcijām, lai risinātu augstākās izglītības un zinātnes pilnvērtīgas attīstības problēmas Rīgā un reģionos.

1.4. Veicināt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas zinātnisko struktūrvienību (Pedagoģijas zinātniskā institūta, Kreativitātes zinātniskā institūta, Bērna valodas pētījumu centra, Psiholoģijas pētniecības institūta, Dabas un darba vides institūta), kā arī citu zinātnisko institūciju un metodisko apvienību intelektuālā potenciāla pilnveidi un pētniecības infrastruktūras attīstīšanu.

1.5. Organizēt zinātniskās konsultācijas, regulāru zinātnisko izdevumu un pētījumu rezultātu apmaiņu.

1.6. Rīkot kopīgus vietējās un starptautiskās sadarbības pasākumus, seminārus un konferences.

1.7. Kopīgi darboties zinātnes sasniegumu popularizēšanā, veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei.

2. Pušu tiesības un pienākumi

Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus Līguma realizācijai:

2.1. Pušu sakaru nodaļas, kā arī abu pušu pārstāvji, uztur pastāvīgus sakarus, apmainās ar nepieciešamo informāciju un koordinē darbu, lai izpildītu šo vienošanos.

2.2. Visi kopējās sadarbības rezultāti tiek apspriesti, pēc tam tiek izstrādāti priekšlikumi tālākai sadarbībai. Ar šādu mērķi tiek organizēta abu pušu pilnvaroto pārstāvju tikšanās. Tikšanos puses organizē, pa kārtai katrai pusei uzņemot pretējo pusi.

2.3. Puses atzīst, ka jebkuras sadarbības programmas īstenošana būs atkarīga no konkrētās puses rīcībā esošajiem līdzekļiem un finansiāla atbalsta.

2.4. Katra sadarbības veida finansēšana tiek apspriesta laikā, kad ienāk piedāvājums sadarboties konkrētajā projektā, un finansēšanas nosacījumi tiek atspoguļoti papildus protokolos, kas ir šā Līguma neatņemama daļa.

3. Līguma darbības laiks un kārtība

3.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi no abām Pusēm. Tas tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3.2. Pusēm ir tiesības lauzt šo Līgumu, rakstveidā informējot par to otru pusi ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš.

4. Pušu atbildība

4.1. Puses vienādā mērā un vienādās tiesībās ir atbildīgas par Līguma noteikumu pildīšanu. Gadījumos, kad rodas šaubas par Līguma iztulkošanu un pielīgto pienākumu ievērošanu, puses rūpīgi izskata šo jautājumu un vienojas par turpmākai sadarbībai atbilstošu risinājumu.

5. Citi noteikumi

5.1. Šis Līgums apliecina pilnīgu pušu izpratni par šī līguma priekšmetu un atceļ visus iepriekšējos rakstiski vai mutiski pušu starpā noslēgtos līgumus.

5.2. Nekas šajā līgumā neliedz pusēm slēgt tādus pašus vai līdzīgus līgumus ar citām institūcijām.

5.3. Šī līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā, ja, tie ir sastādīti rakstiski un tos ir parakstījušas abas puses.

5.4. Jebkurus strīdus, kas radīsies šī līguma sakarā vai saistībā ar to, puses risinās savstarpēju sarunu ceļā.

  1. Šis Līgums sastādīts divos autentiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, katrai pusei – pa vienam eksemplāram.

    Apliecinot iepriekš minēto Puses ir sastādījušas un parakstījušas šo Līgumu:

Konkrētu uzdevumu izpildei līgumā minētajos sadarbības aspektos tiks noslēgti atbilstoši sadarbības līgumi.

Latvijas Zinātņu akadēmija

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

IZM reģ. apl. nr. 334000244
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV 1083,
Latvija
Tālr.: 371-67808010
Fakss: 371-67808034
E-pasts: ">

Prezidents

Juris Ekmanis

Z.v.

Rektore

Dace Markus

Z.v.


Rīgā, 2009. gada 8. septembrī

Pēdējā atjaunošana 26-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS