Aizstāvēšana

14-01-2010

2010. gada 8. februārī plkst. 14:00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURĢIS JANSONS

par tēmu “Lapu koku mežu dabiskā atjaunošanās un koksnes resursi”.

Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.habil.biol. Imants Liepa, LU Bioloģijas institūta Ģeobotānikas laboratorijas vadītājs Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedras profesors Dr.habil. Andrius Kuliešis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu-theses.htm.

***

2010.gada 19.februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SIGNE TOMSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Mājas vides ietekme uz veselīgu novecošanu gados ļoti veciem cilvēkiem Latvijā Eiropas valstu kontekstā”.

Recenzenti: profesors Aivars Vētra (RSU); asoc.prof. Hans Jansson (Zviedrija); docente Anna Stepčenko (LU); asoc.prof. Aija Kļaviņa (LSPA).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P-09 Promocijas padome 2009.gada 6.novembra sēdē MIHAILAM MASKAĻOVAM piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Noguldījumu garantiju sistēma Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2009. gada 10. decembrī piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) SKAIDRĪTEI BŪMANEI par promocijas darbu “Minerālmēslojuma optimizācija ganību airenes sēklaudzēšanas sējumos minerālaugsnēs”.

Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

LLU pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2009. gada 10. decembrī AIJA PRIDĀNE aizstāvēja promocijas darbu “Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā pamatskolā” un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskais grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P-09 Promocijas padome 2009.gada 11.decembra sēdē VELGAI OZOLIŅAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma Latvijas makroekonomiskā modeļa izstrāde un izmantošana teutsaimniecības analīzē un prognozēšanā”.

Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2009.gada 21. decembrī, pamatojoties uz Latvijas zinātniskā grāda pretendenta Amjada Khabaza promocijas darba – disertācijas “Ar īsām šķiedrām stiegrotu betonu kvazi–plastisko plīsumu analīze“ novērtējumiem un pa-domes aizklātās balsošanas rezultātiem, AMJADAM KHABAZAM (AMJAD KHABAZ) ir piešķirts inženierzinātņu doktora grāds būvzinātnes nozares būvkonstrukciju apakšnozarē.

No trīspadsmit klātesošiem balsstiesīgajiem padomes locekļiem par zinātniskā grāda piešķiršanu nobalsoja 13, pret – neviens.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2009. gada 21.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu EGONAM LAVENDELIM par promocijas darbu “Atvērta daudzaģentu arhitektūra un metodoloģija intelektuālu mācību sistēmu izstrādei”.

Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Daugavpils Universitātes bioloģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē 2009.gada 22.decembrī MIHAILS PUPIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu “Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) un tā ekoloģijas aspekti uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā” bioloģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 2, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas zinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Mihailam Pupiņam piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijas nozares ekoloģijas apakšnozarē (Dr.biol.).

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2009. gada 22.decembrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē IĻJAM KORAGO par promocijas darbu “Vilcienu kustības regulējošo sistēmu funkcionālā drošuma un drošības paaugstināšanas metodes”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas padome 2009. gada 22. decembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur.) zinātnisko grādu JURIM BEIKMANIM kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozarē par promocijas darbu “Operatīvā informācijas analīze noziegumu atklāšanā”.

Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2009.gada 22.decembrī RTU promocijas padomes “Vides zinātne” P–19 atklātā sēdē DARJA MARKOVA aizstāvēja promocijas darbu “Bioetanola pārveidošanas un ūdeņraža iegūšanas procesu izpēte lietošanai kurināmā elementu iekārtās” (vadītājs Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, līdzvadītājs Dr.chem. Kārlis Valters) un viņai piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātne apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS