Aizstāvēšana

11-02-2010

2010.gada 24.februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZELTĪTE CĒDERŠTRĒMA

aizstāvēs promocijas darbu “Rīgas skolas vecuma zēnu fiziskās attīstības rādītāju vērtējums gadsimtu mijā”.

Recenzenti: profesore Līga Aberberga–Augškalne (RSU); profesors Haralds Jansons (Valsts emeritētais zinātnieks); prof. Helje Kaarma (Igaunija).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv 

 ***

2010.gada 12.martā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Dzintars Ozoliņš

aizstāvēs promocijas darbu “Seroloģisko reakciju vērtējums vēlīna latenta sifilisa pacientiem” medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai mikrobioloģijas un virusoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.med. Valentīna Gordjušina, LU; prof., Dr.habil.med. Andris Rubīns, RSU; asoc.prof., M.D.,Ph.D. Mario Milco D’Elios, Florences Universitāte, Itālija.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 18.martā plkst. 11.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGARS INDRIKSONS

par tēmu “Biogēnu elementu aprite nosusinātajos mežos”.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.biol. Imants Liepa, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” vadošais pētnieks, Dr.silv. Kaspars Liepiņš, Igaunijas Lauku universitātes Mežsaimniecības un lauku inženieru institūta Meža bioloģijas katedras vadītājs, PhD Kalev Jõgiste.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu-theses.htm.

***

2010.gada 18.martā plkst. 14.00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

UNA NEIMANE

par tēmu “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) populāciju fenotipiskā un ģenētiskā daudzveidība Latvijā”.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.silv. Andrejs Dreimanis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.biol. Imants Liepa, Lietuvas Mežzinātnes institūta vadošais pētnieks Dr.silv. Virgilijus Baliuckas.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu-theses.htm.

***

2010.gada 26.martā plkst. 10.00 RTU Meža ielā 1/7– 309. auditorijā notiks

Kristīnes Jarves

promocijas darba “Nodokļu piemērošana kapitāla ienākumiem Latvijas Republikā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Nataļja Lāce, RTU; asoc.profesors Dr.oec., Genādijs Gončarovs, Daugavpils Universitāte; Dr. Viktors van Kommers, Nīderlandes Starptautiskās fiskālās dokumentācijas biroja Valsts konsultāciju departamenta direktors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2010. gada 26. martā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.biol. DINA POPLUGA.

Tēma “Gaļas ražotāju un patērētāju interešu konverģences iespējas”.

Recenzenti: Promocijas padomes eksperte – Dr.habil.oec. Baiba Rivža, LLU profesore, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe; Dr.oec. Laimdota Straujuma, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas valsts sekretāre; Dr.habil.oec. Andrzej Kowalski, Lauksaimniecības un pārtikas ekonomikas institūta, Polijas Nacionālā pētījumu institūta direktors

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 26.martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Sociālo zinātņu fakultātes Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

Tatjana Boguševiča

politikas zinātņu grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Mazākumtautību protesta kustību veidošanās: Latvijas krievvalodīgās minoritātes gadījuma analīze”.

Recenzenti: Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks PhD (politikas zinātne) Nils Raimonds Muižnieks, Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūta vadošais pētnieks Dr.soc. Vladislavs Volkovs, Tartu Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesors PhD (politikas zinātne) Vello Pettai.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU SZF bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1 vai LU SZF SPPI mājas lapā www.szf.lu.lv/lat/petnieciba/sppi–instituts/

***

2010.gada 26.martā plkst. 13:00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. auditorijā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Inta Vingre.

Temats: “Dusmu emociju metaforikas kontrastīvais aspekts latviešu un vācu valodā”.

Zinātniskā vadītāja: Dr.philol., docente Nataļja Jundina.

Recenzenti: Dr.philol., profesors Jānis Sīlis (Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes eksperts, Ventspils Augstskola), Dr. philol., profesore Anna Vulāne (Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte), Dr. philol., profesore Maija Brēde (Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes Zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, kā arī DU mājas lapā www.du.lv.

***

2010. gada 12.aprīlī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

Edžus Žeiris

aizstāvēs promocijas darbu “E–pakalpojumu sistēmu arhitektūra” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Uldis Sukovskis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis (Latvijas Universitāte), asoc.profesors, Dr.sc.tech. Vytautas Pilkauskas (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2010.gada 15. aprīlī plkst. 16.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LAURIS RASNAČS.

Tēma: “Jurisdikcija un tās noteikšana civiltiesiska rakstura lietās”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. Pauls Varuls (Paul Varul), Tartu Universitāte, Igaunija; prof. Dr.iur. Jānis Rozenbergs, Rēzeknes Augstskola, Latvija; prof. Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4, ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties internetā http://www.lu.lv/zinas/t/1370/.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2010. gada 8. februārī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniekam JURĢIM JANSONAM par promocijas darbu “Lapu koku mežu dabiskā atjaunošanās un koksnes resursi”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

Pēdējā atjaunošana 12-02-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS