Piešķirtas LZA vārdbalvas

12-02-2010

2010.gada 19.janvāra LZA Senāta lēmums:

1.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Baibai Rivžai – LZA īst. loc. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) – Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecības zinātnē par izcilu devumu Latvijas agrārpolitikas un agrārās ekonomikas jautājumu risinājumā;

Jānim Gardovskim – LZA īst. loc. (Rīgas Stradiņa universitāte) – Paula Stradiņa balvu medicīnā par izcilu devumu modernās ķirurģijas, medicīnas zinātnes un akadēmiskās izglītības attīstībā Latvijā;

Dr.habil.phys. Larisai Grigorjevai, LU Cietvielu fizikas institūta Cietvielu radiācijas fizikas laboratorijas vadītājai – Edgara Siliņa balvu fizikā par darbu “Radiācijas defektu veidošana un relaksācijas procesi komplekso oksīdu kristālos un nanostruktūrās”.

2. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā – Mg. Lienei Grigorjevai, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts – par darbu “Pallādija (II) katalizatoru sintēze un izmantošana asimetriskajā katalīzē”. Vad. Dr.chem. A.Jirgensons

un

Mg. Ansim Maļeckim, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts – par darbu “Vēlīno pārejas metālu katalizēta o– alliltrihloracetimidātu ciklizācija”. Vad. Dr.chem. A.Jirgensons;

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā – Mg. Vitālijam Rjabovam, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte – par darbu “Saharopeptīdu un to triazola izostēru struktūrelementi”. Vad. Dr.chem. M.Turks;

Zentas Mauriņas balvu humanitārās zinātnēs – Mg. Zandai Borgai (Liepājas Universitāte) – par darbu “Latviešu literatūras teksti un to interpretācijas režisora Mārtiņa Eihes daiļradē”. Vad. LZA īst.loc. B.Kalnačs.

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā nepiešķirt, tās vietā piešķirt divas jauno zinātnieku balvas:

Bc. Edgaram Nitišam – LU Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantam – par darbu “Maha–Cendera interferometriskās metodes ieviešana polimēru kārtiņu elektrooptisko koeficientu noteikšanai”. Vad. Dr.phys. M.Rutkis;

Bc. Andai Švāgerei – LU Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantei – par darbu “Dzīvsudraba koncentrācijas mērījumi kūdrā un ūdenī”. Vad. Mg. Zanda Gavare, konsultants Dr.phys. A.Skudra.

Pēdējā atjaunošana 12-02-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS