Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2009.gadā

3-03-2010

Nodaļa apvienoja 118 LZA locekļus, t.sk. 38 īstenos, 6 goda, 44 korespondētājlocekļus un 30 ārzemju locekļus. Ar nodaļas darbu bija saistīts 31 goda doktors. 2009. gadā organizētas 2 LZA sēdes un notikušas 5 nodaļas sēdes.

LZA sēdes

23. aprīlī sēdē “Botāniskie pētījumi Latvijā noklausījās un apsprieda 3 referātus: “Latvijas vaskulāro augu floras izpēte” (Dr.biol. Viesturs Šulcs, LU Bioloģijas institūts), “Latvijas augāja dinamika pēdējos 50 gados” (Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš, LU BI ), “Dabisko zālāju aizsardzības problēmas Latvijā” (Dr.geogr. Solvita Rūsiņa, LU).

5.novembrī – sēde “Zinātnes popularizēšana sabiedrībā” (kopā ar FTZN) – 2008. gada LZA Artura Balklava balvas laureāta LZA goda doktora Aldoņa Vēriņa priekšlasījums “Žurnāla “Dārzs un Drava” ilggadējais ieguldījumu aktuālo dārzkopības un biškopības sasniegumu propagandēšanā” un Latvijas Dabas muzeja direktora v.i. Gunas Bagrades referāts “Latvijas Dabas muzeja devums zinātņu popularizēšanā”.

Citi pasākumi

8. aprīlī – Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības un ĶBMZN rīkots simpozijs “Inducētā ģenētiskā mainība – no teorijas uz praksi izcilā Latvijas ģenētiķa Valda Dišlera (1928–1985) piemiņai.

15.septembrīakadēmiķa Jāņa Ērenpreisa (1929 – 1996)piemiņai veltīta Latvijas Šūnas bioloģijas biedrības konference Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, ar referātiem uzstājās akadēmiķa zinātniskās skolas pārstāvji un viesi no ārzemēm.

11.novembrīČ.Darvina dzimšanas 200 gadu un viņa grāmatas “Sugu izcelšanās” izdošanas 150 gadu jubilejai veltīts simpozijs “Darvinisms – no 19.gadsimta līdz mūsdienām , ko organizēja Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrība, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un ĶBMZN.

Nodaļas sēdes

13.februārī nodaļas pilnsapulcē pārskatu par nodaļas un tās locekļu darbību 2008. gadā un 2009. gadā plānotajiem pasākumiem sniedza akad. R.Valters. LZA kor. loc. J. Grāvītis referātā “No augu šūnu cieto apvalku nano– un mikrostruktūrām līdz inovatīvām tehnoloģijām” iepazīstināja ar tvaika sprādziena tehnoloģijas izmantošanu ne tikai pārkoksnētas biomasas priekšapstrādei bioetanola ražošanai, bet arī nanodaļiņu iegūšanai no koksnes, kas nākotnē ļautu izveidot jaunus nanokompozītus.

Piešķirts LZA goda doktora grāds Dr.h.c.chem. LV Koksnes ķīmijas institūta zinātniekam Ģirtam Zaķim.

20. martā nodaļas sēdē no cikla “ 2008. gada nozīmīgie zinātniskie sasniegumi” – “Bioloģiski aktīvo savienojumu tīri optiskie izomēri: iegūšana un īpašības” ziņojumus sniedza LOSI zinātnieki kor.loc. G.Veinbergs. “Enantiotīru CNS preparātu un to strukturālo analogu iegūšanas metožu izstrāde”, kor.loc. A.Krauze. “Enantiotīru kardiovaskulāro preparātu iegūšanas metožu izstrāde, pielietojot ķīmiskās un enzimātiskās metodes” un kor.loc. M. Dambrova. “Jaunu terapijas pieeju un ārstniecības līdzekļu molekulāro mehānismu izpēte CNS un kardiovaskulārajā farmakoloģijā”. Institūtā veikto pētījumu rezultāti apliecina, ka tie ir ļoti perspektīvi un varētu vainagoties ar jauniem atklājumiem nākotnē, to turpināšana ir būtiski nepieciešama un atbalstāma. Sekoja plaša diskusija par šobrīd zinātnē un praksē ļoti aktuālo tēmu.

29. maijā – nodaļas sēde “Kauls kā dzīvs orgāns”. LZA goda doktora J.Vētras referāts “Kaulaudu balsta mehāniskās funkcijas bioloģiskie pamati”, LZA kor.loc. M.Pilmanes referāts “Biomateriālu un audu biosaderības izvērtēšana dažādā laika posmā pēc implantēšanas – jautājumi un risinājumiun LLU institūta “Sigra” vad. pētn. I. Zītares ziņojums “Govju kaulaudu struktūras pētījumi”.

25.septembrī un 16.oktobrī nodaļas sēdēs noklausījās un apsprieda LZA īsteno locekļu kandidātu (N.Sjakste, G.Veinbergs, I.Rumba–Rozenfelde un L.Vīksna) un korespondētājlocekļu kandidātu (D.Gardovska, V.Kokars, A.Linē, V.Pīrāgs, O.Pugovičs) zinātniskos ziņojumus. Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem. Piešķirts LZA goda doktora grāds Dr.h.c.med. RSU profesorei Ivetai Ozolantai.

Akadēmijas pilnsapulcē 26.novembrī par LZA korespondētājlocekļiem ievēlēja D.Gardovsku, V.Kokaru, A.Linē un V.Pīrāgu.

Nodaļas locekļi devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā. Septiņiem no Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem 2009. gada 12 nozīmīgākajiem sasniegumiem autori vai līdzautori ir nodaļas locekļi – akadēmiķi I.Kalviņš, U.Sedmalis, J.Stradiņš, korespondētājlocekļi M.Dambrova, V.Pīrāgs, L.Vīksna, goda doktori I.Ozolanta, R.Lācis. Atzīmēti arī citi nodaļas locekļu zinātniskie sasniegumi.

2009. gadā iznākušas 14 grāmatas, kuru autori vai līdzautori ir nodaļas locekļi.

Par zinātniskajiem sasniegumiem dažādas balvas saņēmuši nodaļas locekļi: akad. Ivaram Kalviņam – LZA Lielā medaļa par jaunu konkurētspējīgu ārstniecisku preparātu izveidošanu un inovatīvas ievirzes stiprināšanu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā; LZA ārz. loc. Kristapam Zariņam – LZA Lielā medaļa par izciliem sasniegumiem asinsvadu ķirurģijā un Latvijas un ārzemju mediķu vienotības stiprināšanā; akad. Gunāram Duburam – Triju Zvaigžņu ordenis; LZA kor. loc. Ludmilai Vīksnai – Triju Zvaigžņu ordenis; LZA kor. loc. Arvīdam Barševskim – LZA Heinricha Skujas balva bioloģijas zinātnē par publikāciju kopu par adefāgo vaboļu (Adephaga) apakškārtas Latvijas un pasaules faunu, taksonomiju un izplatību (2001–2007) un Daugavpils Universitātes Gada balva zinātnē; LZA goda doktoram Jānim Vētram – LZA un Eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas Lielā Feliksa balva par ieguldījumu modernās augstākās medicīniskās izglītības attīstībā Latvijā pēc neatkarības iegūšanas; akad. Rafailam Rozentālam – LZA , a/s “Latvijas gāze” un RTU Attīstības fonda 2009. gada balva par darbu kopu “Transplantoloģijas problēmu risināšana Latvijā”; LZA ārz.loc. Feliksam Ungeram – LZA un P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja P. Stradiņa balva par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas izveidošanu un par sniegto atbalstu Latvijas zinātnei; akad. Jānim Stradiņam – Cicerona balva par tautas pašapziņas celšanu, Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīme, Latviešu Strēlnieku apvienības jubilejas Goda zīme; akad. Rutai Muceniecei – LU balva “Par oriģinālu pētījumu rezultātiem”, LFB goda nosaukums “Gada farmaceits 2009”; akad. Valdim Kamparam – RTU Gada zinātnieka nosaukums.

Nodaļas locekļi aktīvi piedalās zinātnes organizatoriskajā darbā, ir daudzu starptautisku un Latvijas zinātnisko programmu un projektu vadītāji un dalībnieki.

Nodaļas priekšēdētājs Raimonds
Valters Zinātniskā sekretāre Baiba Ādamsone

Powered by Elxis - Open Source CMS