Nodomu protokols

27-04-2008

zv/zv357-1.jpg
Nodomu protokolu paraksta izglītības un zinātnes ministre
Tatjana Koķe un LZA prezidents Juris Ekmanis

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS
UN LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
NODOMU PROTOKOLS
par sadarbību zinātniskās darbības attīstībā

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM), izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes personā un Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk – LZA), prezidenta Jura Ekmaņa personā (turpmāk kopā sauktas – Puses), ņemot vērā:

• Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam;

• Saeimas apstiprināto konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”;

• Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijas 2005.–2008.gadam mērķus;

• Ministru kabineta apstiprinātos prioritāros zinātņu virzienus;

• “Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstību vadlīnijas 2002.–2010.gadam” (apstiprinātas ar IZM 2002.gada 12.marta rīkojumu Nr.125);

• Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (apstiprinātas ar MK2006.gada 27.septembra rīkojumu Nr.742);

• Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (apstiprinātas ar MK 2007.gada 23.februāra rīkojumu Nr.111);

• Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014.gadam (apstiprinātas ar MK 2005.gada 2.marta rīkojumu Nr.137);

• LZA zinātnisko potenciālu un pieredzi zinātniski organizatorisko jautājumu risināšanā;

• IZM aktīvo pozīciju, ieguldījumu un nākotnes uzstādījumus Latvijas zinātnes sistēmas attīstībā,

vienojas par sadarbību, lai sekmētu zinātnes un zinātniskās darbības attīstību, lai sekmētu uz zināšanām balstītas sabiedrības un ekonomikas attīstību Latvijā.

1. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, Puses apņemas īstenot šādas aktivitātes:

• Veicināt zinātnes un augstākās izglītības attīstību un modernizāciju Latvijā;

• Aktīvi sadarboties zinātnes, augstākās izglītības un tehnoloģiju attīstības politikas plānošanas dokumentu īstenošanā;

• Sekmēt un turpināt Latvijas zinātnes iesaistīšanos Eiropas pētniecības telpā, nodrošinot Latvijas zinātnieku iesaistīšanos kopējo pētniecības programmu realizēšanā;

• Veicināt sadarbību ar starptautiskajām zinātniskajām un akadēmiskajām iestādēm;

• Sekmēt jaunu zinātnes virzienu veidošanos un inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

• Popularizēt zinātni, veicināt sabiedrības izpratni par zinātnes lomu mūsdienu pasaulē;

• Sekmēt zinātnieku un pedagogu sadarbību, veicināt zinātnieku līdzdalību mūžizglītības organizēšanā un mūsdienīgu izglītības programmu veidošanā eksaktajos un humanitārajos priekšmetos;

• Sadarboties latviešu valodas zinātniskās terminoloģijas izstrādē un tās pielietošanā Latvijas izglītības sistēmā.

2. Puses atbalsta augstākās izglītības un zinātnes harmonisku attīstību Latvijā atbilstoši starptautiskajiem kritērijiem, akcentē universitāšu un vadošo pētniecības centru lomu šajā procesā.

3. IZM kopā ar LZA uzsver letonikas disciplīnu nozīmību nacionālās identitātes izkopšanā un uzturēšanā, apņemas veicināt šo nozaru attīstību.

4. Puses atbalsta LZA balvu piešķiršanu, kā arī stipendijas un prēmijas labākajiem doktorantiem, zinātniekiem un pedagogiem, kuri popularizē zinātni.

5. Puses apņemas sekmēt valsts emeritēto zinātnieku sabiedriskās aktivitātes un piešķirtā grantu fonda palielināšanu.

6. Puses apņemas aktīvi sadarboties LZA un IZM organizētajos pasākumos (konferencēs, semināros u.c.), kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu par iecerētajām un veicamajām aktivitātēm.

7. Puses kopīgi apņemas veicināt zinātniskās literatūras izdevējdarbību Latvijā.

8. Visi protokola pielikumi, papildinājumi un grozījumi sastādāmi rakstveidā un tos paraksta Puses. Protokola pielikumi, papildinājumi un grozījumi pēc to parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

9. Jebkurai no protokolu parakstījušajām Pusēm ir tiesības atteikties no turpmākās sadarbības šā protokola ietvaros, informējot par savu lēmumu otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš.

Protokols ir parakstīts Rīgā 2008.gada 11.janvārī divos eksemplāros uz 3 lapām, katrai Pusei izsniegts viens protokola eksemplārs.

Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas
vārdā
Tatjana Koķe
izglītības un zinātnes
ministre

Latvijas Zinātņu
akadēmijas
vārdā
Juris Ekmanis
Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents


Pēdējā atjaunošana 27-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS