Pret birokrātiju

31-03-2010


Uzklausot un apkopojot Valsts pētījumu programmu un projektu vadītāju pieredzi zinātnisko atskaišu veidošanā, pildot LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mainīgās prasības, konstatēts ievērojams augsti kvalificēta zinātniskā potenciāla darba un laika nelietderīgs patēriņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2009. gada novembrī secināja:

Analizējot Valsts pētījumu programmas rezultātus, kārtējo reizi tika kritizēta zinātnisko pētījumu vadības birokratizācija, iesaistot projekta zinātnisko vadītāju un vadošos pētniekus tiem neraksturīgā un mazkvalificētā darbā, kas faktiski saistās ar dažādu grāmatvedības dokumentu translēšanu (pārdrukāšanu) citās, pēc formas atšķirīgās, bet saturu dublējošās formās un veidojot atskaites, kurās pati zinātniskā atskaite faktiski pazūd. Pie kam prasības attiecībā uz aizpildāmo pielikumu skaitu un aizpildīšanas veidu nepārtraukti mainās. Piemēram, neviens īsti nevar pateikt, vai Valsts pētījumu programmām ir jāaizpilda MK 1066. Lēmuma 5., 6. un 7. pielikumi un kā īsti jāaizpilda „radošo piezīmju” pārpilnais pielikums N5., kurā ir iekļauta arī tāda informācija, kura pēc pensiju jautājuma atrisināšanas, iespējams, nevienu vairs neinteresē.

Ir pilnīgi skaidrs, ka reizē ar zinātnes finansējuma samazinājumu atskaišu dokumentācijas nepārdomātā producēšana noved pie zinātnisko grupu darba ražīguma ievērojamas samazināšanas pietiekami ilgā periodā, bet atsevišķos gadījumos arī zinātnisko eksperimentu pilnīgas pārtraukšanas uz atskaišu laiku. Tas faktiski nevar izpausties citādi kā izstrādes tempu un inovatīvu risinājumu zaudēšana.

Lai novērstu situācijas tālāku pasliktināšanos, ierosinām:

1) Ministru Kabineta Noteikumi N 752. 2.1.1.1. aktivitātes realizēšanai punktā 28.5.1. it kā ļoti pareizi un pietiekami skaidri definē: „Zinātniskajam vadītājam (plāno un vada pētniecību, nodrošina tās īstenošanu un atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā)... ”. Diemžēl nekur nav teikts, kas veidos bagātīgo atskaišu klāstu pēc katra etapa, plānos naudas plūsmas korekcijas, uzskaitīs izpildītāju darba laiku utt., jo administratīvā darbība un tās finansēšana nav paredzēta.

Nepieciešams precīzi noteikt zinātnisko un administratīvo pienākumu sadalījumu projektos, izdalot šim mērķim finansējumu, tādējādi izslēdzot slēpto birokrātisko (nezinātnisko) zinātniskā darba daļu.

Ir nesaprotama vairākkārtēja gada finanšu atskaišu iesniegšana. Pirmo reizi tā ir jāiesniedz jau katra gada 21.decembrī, dodot visu izmaksu apkopojumu. Te jau sākas problēmas daudzām zinātniskām grupām, jo grāmatvedība vēl nevar iedot gada kopējās izmaksas. Valsts pētījumu programmu projektos ir iesaistītas daudzas zinātnieku grupas (piemēram, Valsts pētījumu programmā Materiālzinātnēs „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” ir 19 zinātnieku grupu). Lai informāciju savāktu un nogādātu LR Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) birojā, paiet vismaz nedēļa. Tūlīt pēc Jaunā gada ir jāsāk gatavot lielos finanšu pielikumus (pielikums Nr.5).

2) Nepieciešams precīzi izvērtēt atskaišu formās ierakstāmo grāmatvedības informācijas apjomu, vadoties no tā, kādi dienesti un kādā apjomā to īsti izmantos, kā arī izslēgt vienas un tās pašas informācijas dublēšanos dažādos griezumos.

3) Nepieciešams izslēgt jebkuru atskaišu un to pielikumu formu maiņu vēlāk nekā 6 mēnešus pirms atskaites pieprasīšanas, lai varētu izveidot programmētu formu aizpildīšanu, izmantojot katras iestādes grāmatvedības datu bāzi.

4) Nepieciešams panākt, lai katrs projekta vadītājs vienlaicīgi saņemtu (elektroniski) gan atskaites formu un tās pielikumus, gan precīzi izpildītu šīs formas paraugu. Katra izmaiņa šajos dokumentos ( arī IZM amatpersonu uzvārdi) jāuzskata par ievērojami būtiskāku izmaiņu nekā viena doktora nomainīšana ar otru projekta izpildītāju sarakstā un ir jāapstiprina vismaz ar IZM ministres parakstu.

5) Ministru Kabineta Noteikumi N 703., kas regulē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1. prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” 1.1.1. pasākuma „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektus, nosaka, ka administratīvās izmaksas jāplāno ne vairāk kā 5% apmērā no tiešajām attiecināmajām izmaksām līdz brīdim, kad Ministru Kabinets lems par administratīvo izmaksu nemainīgās likmes apmēru (MK Noteikumi N 703., 82. pants).

Nepieciešams paātrināt MK lēmuma pieņemšanas procesu, lai projektu veicējiem pēc iespējās ātrāk būtu skaidri zināms, cik lielas ir administratīvās izmaksas.

6) Līdz šim MK Noteikumu N 722. kārtībā zinātniskā institūcija iesniedza informāciju par projektu IZM izveidotai komisijai, lai tā izvērtētu un apstiprinātu līdzfinansējuma piešķiršanu. Prakse rāda, ka trīs mēnešus pēc iesnieguma nogādāšanas IZM vienīgais jaunums par līdzfinansējuma nodrošināšanu ir apliecinājums, ka zinātniskās institūcijas iesniegums atbilst administratīvajiem kritērijiem un to patiešām būtu nepieciešams izskatīt pēc būtības.

Nepieciešams paātrināt un vienkāršot lēmumu pieņemšanas procesu Latvijas līdzfinansējuma piešķiršanai tām zinātniskajām institūcijām, kas uzvarējušas 7. Ietvarprogrammas u.c. EK projektu konkursos un ieguvušas EK finansējumu.

Lūdzam sūtīt Jūsu ierosinājumus uz e pastu

Pēdējā atjaunošana 26-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS