Kas ir ERA-Net projekti

20-05-2010


ERA-Net (European Research Area Network – Eiropas pētniecības telpas sadarbība) un ERA-Net+ shēmas projekti ir jauns projektu veids, kuru īstenošana ir uzsākta 6.Ietvara programmas laikā. ERA-Net projektu dalībnieki ir valsts pārvaldes institūcijas (piemēram, ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kas finansē un/vai administrē nacionālo pētniecības programmu īstenošanu. ERA-Net projektu galvenais mērķis ir dot ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas izveidē un ciešākā integrācijā, sekmējot gan pētnieku, gan zināšanu un tehnoloģiju brīvu plūsmu. ERA-Net projektu uzdevums ir veicināt nacionālo pētniecības programmu īstenošanu starpnacionālā līmenī un atbalstīt kopējus pētniecības projektus, tādejādi nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu.

Eiropas Komisija ERA-Net projektu ietvaros finansē aktivitātes, kas veicina nacionālo pētniecības programmu koordinētu ieviešanu, piemēram:

• sistemātisku informācijas un pieredzes apmaiņu,

• kopējus stratēģiskus pasākumus,

• pētniecības infrastruktūras pieejamību un izmantošanu,

• kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšanu,

• nacionālo programmu vadītāju pieredzes apmaiņas pasākumus u.c.

Viena no galvenajām ERA-Net projektu aktivitātēm ir kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana, kuros var piedalīties ERA-Net projekta dalībvalstu zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citas organizācijas. ERA-Net projektu dalībvalstis nodrošina finansējumu savu zinātnisko institūciju un uzņēmumu dalībai sekmīgajos pētniecības projektos, savukārt, ERA-Net+ (ERA-Net plus) projektos daļu no pētniecības projektu izmaksām (līdz 30%) līdzfinansē Eiropas Komisija.

Izglītības un zinātnes ministrija ir deleģējusi uzdevumu Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA) pārstāvēt Latviju ERA-Net shēmas projektos sākot ar 01.02.2008.gada Deleģēšanas līgumu Nr.1-23/85. Lai izskatītu jautājumus par turpmāko dalību jaunos ERA-NET projektos, LZA ir jāiesniedz iesniegums „Pieteikums dalībai ERA-NET/ERA-NET Plus projektā” (skat. pieteikums). Iesniegumu var iesniegt zinātnieki un zinātniskās institūcijas.

Lai nodrošinātu Latvijas institūciju sekmīgu dalību ERA-Net projektu konkursos, LZA ir izstrādājusi vienotus atbilstības kritērijus Latvijas projektu pieteicējiem (skat. LZA 2012. gada 18. septembra rīkojums Nr.41/1).

LZA šobrīd līdzdarbojas deviņos ERA-Net un četros ERA-NetPlus projektos.

Pēdējā atjaunošana 29-01-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS