Aizstāvēšana

10-06-2010

2010.gada 18.jūnijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Sergejs JANUŠKEVIČS

aizstāvēs promocijas “Aksilārā sargātājlimfmezgla biopsijas nozīme agrīnās stadijas krūts vēža orgānsaudzējošā operācijā” medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ķirurģijas un onkoloģijas apakšnozarēs.

Recenzenti: prof. Dr. habil. med. Māris Mihelsons, Latvijas Universitāte; asoc.prof. Dr.med. Andrejs Pavārs, Latvijas Universitāte; prof. Dr.habil.med. Viktors Ļetjagins, Krievijas Onkoloģijas centrs.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 21.jūnijā plkst. 11.00 LU Cietvielu fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Gatis IKAUNIEKS

aizstāvēs promocijas darbu “Redze paaugstinātas gaismas izkliedes apstākļos” fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.h.fiz. Jānis Spīgulis, Dr.biol. Uldis Teibe un prof. Dr. Aleksandr Bulatov.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2010. gada 22.jūnijā plkst. 12.00 Parādes ielā 1, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIVARS BULS.

Temats: “Nacionālo Bruņoto spēku karavīru personības iezīmju izmaiņas starptautisko misiju apstākļos”.

Zinātniskais vadītājs: Aleksejs Vorobjovs, Dr.habil. psych, Dr.habil.paed., Daugavpils Universitātes profesors.

Recenzenti: Renier van Gelloven, PhD., Nīderlandes aizsardzības ministrijas Sociālo zinātņu pakalpojumu centra direktors; Mindaugas Rugevičius, Dr.psych., Klaipēdas Universitātes asociētais profesors; Māra Vīdnere, Dr.habil. psych, Dr.oec, Daugavpils Universitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010. gada 22.jūnija plkst. 15.00 Parādes ielā 1, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MAIJA ZAKRIŽEVSKA.

Temats: “Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.habil. psych, Dr.habil.paed. Aleksejs Vorobjovs, Daugavpils Universitātes profesors.

Recenzenti: Ārija Karpova, Dr.habil.psych., Latvijas Universitātes emeritēta profesore, Danguole Beresnevičiene; Dr. habil. psych., Šauļu Universitātes, Viļņas Pedagoģiskās Universitātes profesore; Andrejs Vilks, Dr.iur., Rīgas Stradiņa universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010.gada 28.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

BENITA KRIVICKA–UŽKURELE

aizstāvēs promocijas darbu “Lūpas un aukslēju šķeltņu zonas audu funkcionālā morfoloģija operāciju materiālā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers (RSU); Valsts emeritētais zinātnieks Jānis Gaujēns; asoc.profesore Marina Aunapuu (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2010. gada 28.jūnijā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

Dace STRELĒVICA–OŠIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Valodas pareizības izpratne un pre­skriptīvisma cēloņi un sekas: Latvijas un pasaules pieredze” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. A.Veisbergs, Dr. habil. philol. Z.Ikere, Dr. habil. philol. O.Bušs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 28.jūnijā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

Dite LIEPA

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanās procesā: sociolingvistiskais aspekts” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. philol. J.Sīlis, Dr. philol. L.Balode, Dr. philol. M.Brēde.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 28.jūnijā plkst. 17.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233., LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ZANDA GAVARE

aizstāvēs promocijas darbu “Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika” fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.h.fiz. Ruvins Ferbers, Dr.fiz. Jānis Alnis un Dr.Ing. Heinz Schöpp.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2010.gada 29. jūnijā plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

STAŅISLAVA MARSONE.

Tamats: “Sociālās audzināšanas vēsturiskā attīstība Latvijā 20. gadsmita 20.–30. gados.”

Recenzenti: prof., Dr. habil. paed., Rasma Garleja, LU; prof., Dr. paed., Ilga Salīte, DU; asoc. prof., Dr.paed., Nijole Janulaitiene, General Jonas Žemaitis Military Akademy, Lietuva.

Ar promocijas darbu 2 nedēļas pirms aizstāvēšanas varēs iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 29. jūnijā plkst.14.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Aleksejs MEĻIHOVS.

Temats: “Latvijas IKP īstermiņa ekonometriskā prognozēšana”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – ekonometrija.

Recenzenti: Ludmila Bandeviča, Dr. habil. oec., LU profesore; Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors, IEVF dekāns, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktora v.i., Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītājs; Vjačeslavs Dombrovskis, Dr.oec., asistējošais profesors Rīgas Ekonomikas augstskolā, BICEPS pētnieciskās grupas loceklis, pētnieks TeliaSonera Institūtā, galvenās BICEPS uzņēmējdarbības pētniecības programmas koordinators, Latvijas komandas vadītājs Uzņēmējdarbības Globālajā Monitoringā (GEM), kā arī ir vietējais koordinators RICAFE2 projektā par kompetento uzņēmējdarbību.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 29.jūnijā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ZANE BIČEVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Viedās tehnoloģijas un to efektivitāte” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.comp. A.Kalniņš (LU), profesors Dr.sc.ing. U.Sukovskis (RTU), Dr.sc.comp. Mihails Augustons (Monterejas Jūrniecības augstskola, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 29.jūnijā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

KRIŠS RAUHVARGERS

aizstāvēs promocijas darbu “Programmatūras izpildes vides testēšana” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.comp. J.Borzovs (LU), Dr.sc.comp. M.Gills (Norvik Banka), Dr.sc.comp. Uģis Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 29. jūnijā plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Jānis PRIEDE

Temats: “Latvijas tautsaimniecības nozaru eksporta kvalitātes konkurētspējas analīze”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr.oec. Ērika Šumilo, Latvijas Universitāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra, katedras vadītāja; prof. Dr.oec. Jānis Zvanītājs, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedras vadītājs, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte; prof. hab.Dr.oec. Nikolajs Baranovskis, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 30.jūnijā plkst. 1000 Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1 – 119. telpā, notiks zinātņu nozares Materiālzinātne apakšnozares Tekstila un apģērbu tehnoloģijas promocijas padomes RTU P–11 atklātā sēde, kurā

DANA BEĻAKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: RTU profesore Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone; Kauņas Tehnoloģiju universitātes profesore Dr.sc.ing. Eugenija Strazdienė (Lietuva); “Gheorghe Asachi” Iasi Tehniskās universitātes as.profesore Dr.sc.ing. Maria–Carmen Loghin (Rumānija); RTU docente Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2010.gada 30.jūnijā plkst. 1000 Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1 – 119. telpā, notiks zinātņu nozares Materiālzinātne apakšnozares Tekstila un apģērbu tehnoloģijas promocijas padomes RTU P–11 atklātā sēde, kurā

INGA DĀBOLIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Antropometriskie mērījumi apģērbu trīsdimensiju projektēšanai” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: RTU profesors Dr.habil.sc.ing. Guntis Strazds; “Gheorghe Asachi” Iasi Tehniskās universitātes as.profesore, Dr.sc.ing Mariana Ursache (Rumānija); R&D Center “Hometrica Consulting” 3D skenēšanas sistēmu un servisu pētnieks, Dr.sc.ing. Nicola D’Apuzzo, (Šveice).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2010.gada 30.jūnijā plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309.auditorijā notiks

Alekseja NIPERA

promocijas darba “Nodokļu sloga izmaiņu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Konstantins Didenko, RTU profesors; Dr.oec.Ērika Šumilo, LU profesore; Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2010. gada 30. jūnijā plkst. 11:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8,

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

ILGA ŠEMATOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Slaucamo govju asins morfoloģiskie un bioķīmiskie rādītāji, dzemdes mikrobiālā flora un endometrija pārmaiņas pēcdzemdību periodā” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāji: LLU profesors, Dr. habil. agr., Dr.med.vet., LZA akadēmiķis, A. Jemeļjanovs; RSU profesore, Dr. habil. med., LZA korespondētājlocekle M. Pilmane.

Recenzenti: LLU profesors, Dr. med. vet. A. Mugurēvičs; LLU asoc. profesore, Dr.med.vet. A. Valdovska; RSU profesore, M.D., Dr.med. J. Kroiča.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 1. jūlijā plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGA BĒRZIŅA.

Temats: “Sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza dziedāšanas studiju procesā”.

Recenzenti : prof., Dr. habil. paed., Irīna Maslo, LU; prof., Dr. paed. Ilma Grauzdiņa, Latvijas Mūzikas akadēmija; prof., Dr. habil. phil., Christoph Schönherr, Hochschule für Musik und Theather, Vācija.

Ar promocijas darbu 2 nedēļas pirms aizstāvēšanas varēs iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 2. jūlijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, 113. auditorijā

Ēriks SĻEDEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Fotoinducētie procesi halkogenīdu kārtiņās nepārtrauktā un impulsa lāzera starojuma ietekmē” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. phys. Andris Ozols (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. phys. Ilze Manika (Latvijas Universitāte), Dr. phys. Māra Reinfelde (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3, kā arī http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2010.gada 8.jūlijā, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 45.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Juris HMEĻŅICKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Slāpekli saturošu savienojumu hidrofilās mijiedarbības likumsakarības šķidruma hromatogrāfijā HILIC režīmā” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai

Recenzenti: Dr. chem. Andris Andersons, Dr. chem. Modris Drille, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis,

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 19. jūlijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

Jānis ŠĪRE.

Temats: “Augstā tipa kūdras humīnskābju sastāvs un īpašības”.

Recenzenti: prof. Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, LU ĢZZF; asoc. prof. Dr.geogr. Laimdota Kalniņa, LU ĢZZF; prof. Dr. habil. Lehs Šajdahs, Polijas lauksaimniecības un meža vides institūts, Poznaņa

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2010. gada 22. jūlijā plkst. 11:00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Kaspars ZUDRAGS

par tēmu “Paaugstinātas īpatnējās stiprības saplākšņa plātnes”.

Recenzenti: LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. Arnolds Šķēle; RTU profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate; Kauņas Tehnoloģijas universitātes asociētais profesors, Dr. Antanas Baltrušaitis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padomes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2010.gada 28. maijā piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) Mārai Bleiderei par promocijas darbu “Graudu kvalitātes izvērtējums lopbarības miežu selekcijai Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padomes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2010.gada 28. maijā piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) Ilzei Apenītei par promocijas darbu “Dzērveņu dzinumu pangodiņa Dasineura vaccinii (Smith) bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

Pēdējā atjaunošana 10-06-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS