Aizstāvēšana

8-07-2010

2010. gada 20. augustā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

MĀRA DŪMA

aizstāvēs promocijas darbu “Ar selēnu bagātinātu graudu kvalitatīvais novērtējums” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes profesore, Dr.habil.med. Renāte Ligere; Kauņas Tehnoloģijas universitātes profesore, Dr.habil.sc.ing. Gražina Juodeikiene.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 20. augustā plkst. 12:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

Tatjana MARČENKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Gatavo ēdienu mikrobioloģiskie kritēriji” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesore Dr.habil.med. Aija Žileviča; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, Dr.sc.ing. Līga Skudra; Latvijas Lauksaimniecībs universitātes Biotehnoloģijas un Veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”, Dr.sc.ing. Ināra Helēna Konošonoka.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 26. augustā plkst.13.00 Daugavpilī, Vienības ielā 13, 424. auditorijā, Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē, promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDRIS BUKEJS.

Temats: “Latvijas lapgraužu (Coleoptera Chrysomelidae s.l.) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes profesors.

Recenzenti: Dr. biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitātes profesors); Dr. biol. Natālija Škute (Daugavpils Universitātes asociētā profesore); Dr. biol. Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitātes asociētais profesors).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3. auditorijā un interneta lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2010. gada 3. septembrī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

JĀNIS FELDMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Viendiska bremzes berzes pāra darbaspējas pētījumi” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Jūras akadēmijas profesors, Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks; Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks; Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.sc.ing. Juris Priekulis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 7. septembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Kristīne Vītola.

Temats: “Latvijas nekustāmā īpašuma tirgus ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – ekonometrija.

Recenzenti: Ludmila Bandeviča – Dr. habil. oec., profesore,  LU EVF; Māris Buiķis – Dr.math., profesors, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedras vadītājs; Pēteris Rivža – Dr.habil.sc.ing., LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedras profesors, zinātņu prorektors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 9.septembrī plkst. 14 Latvijas Mākslas akadēmijā notiks

ANDRA TEIKMAŅA

promocijas darba “Mākslas un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā” aizstāvēšana.

Recenzenti: Dr.phil. E.Freiberga, Dr.phil. J.Taurens. Dr.phil. A.Rubenis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LMA bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2010. gada 10.septembrī plkst.13.00 Parādes ielā 1, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Olga LAVRIŅENKO.

Temats: “Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana pa reģioniem”.

Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.oec. V.Kosiedovskis.

Recenzenti: profesore Dr. habil.oec. Aleksandra Jewtuchowicz (Lodzas Universitāte, Polija); profesore Dr.oec. Anastasija Vilciņa (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); asociētā profesore Dr.oec. Elita Jermolajeva (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 321, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010. gada 14. septembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Jekaterina Vozņuka.

Temats: “Teritoriālā mārketinga koncepcijas izmantošana Latgales reģiona attīstībā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare– tirgzinība.

Recenzenti: Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas katedra, Dr.habil.oec., profesore; Elīna Gaile–Sarkane Rīgas Tehniskā universitāte, Ražošanas un ekonomikas katedra (pasniedz mārketinga studiju kursus bakalaura un maģistra studiju programmā), Dr.oec., profesore; Inna Stecenko Baltija Starptautiskā akadēmija, studiju programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” direktore, BSA Daugavpils filiāles pasniedzēja, Dr.oec., profesore.

***

2010. gada 16. septembrī plkst. 1500 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbus ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai izstāvēs:

Liāna OROLA

par tēmu “Dažu farmaceitiski aktīvo vielu kristālisko formu iegūšana un īpašības”. Fizikālās ķīmijas apakšnozare.

Recenzenti: Dr. chem. S.Čornaja (RTU); Dr.habil.biol. R.Muceniece (LU), Dr.phys. A.Mišņevs (LOSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2010. gada 16. septembrī plkst. 1500 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbus ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Olga HABAROVA

par tēmu “Heteroaromātisku ciklu saturošu histonu deacetilāzes inhibitoru sintēze un to struktūras – aktivitātes likumsakarības”. Organiskās ķīmijas apakšnozare.

Recenzenti: Dr. habil chem. A Strakovs (RTU), Dr.chem. P.Trapencieris (LOSI), Dr.chem. A.Soboļevs (LOSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2010.gada 16.septembrī, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 45.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Aiva Gaidule

aizstāvēs promocijas darbu “Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi saturiski pēctecīgam vispārīgās ķīmijas kursam” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Grigorijs Veinbergs, Dr. paed. Mihails Gorskis, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 17. septembrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.sc.soc. Anda GRĪNFELDE.

Tēma “Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos”.

Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.oec. Elita Jermalajeva, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Ekonomikas katedras asociētā profesore; Dr.oec. Barbara Freytag – Leyer, Vācijas Fuldas lietišķo zinātņu universitātes Mājturības un uztura zinātnes nodaļas profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 24. septembrī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

RUSLANS ŠMIGINS

aizstāvēs promocijas darbu “Biodīzeļdegvielas ietekme uz motora darba parametriem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Tehniskā universitātes profesors, Dr.sc.ing. Gundars Liberts; Rīgas Tehniskās universitātes docents, Dr.sc.ing. Vitolds Šneps–Šneps; Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 24. septembrī plkst. 12.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28, 3. auditorijā

VELGA VĒVERE

aizstāvēs promocijas darbu “Eksistenciālās komunikācijas problēmas Sērena Kirkegora filosofijā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. phil. Māra Rubene (Latvijas Universitāte); asoc. prof. Dr. habil. phil. Jānis Vējš (Latvijas Kristīgā akadēmija); prof. Dr. phil. Jānis (John) Ozoliņš (Austrālijas Katoļu universitāte Melburnā).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas zinātniskajā lasītavā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 24.septembrī plkst. 14.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VIOLETA ZEPPA–PRIEDĪTE.

Tēma: “Valsts amatpersonu kriminālprocesuālā imunitāte Latvijas kriminālprocesa tiesībās”.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.iur., J.Briede; asoc.prof., Dr.jur., S.Kazaka; prof., Dr.iur., Viktoras Justickis (Mykolas Romeris university, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2010.gada 24.septembrī plkst. 16.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGRĪDA VEIKŠA.

Tēma: “Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā”.

Recenzenti: prof., Dr.hab.iur., J.Bojārs; prof., Dr.iur., J.Rozenfelds; prof., Dr. iur., Werner Rumphorst.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2010.gada 4.jūnija sēdē Ingai Lapiņai piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Cilvēkkapitāla attīstība un izglītības sistēma Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par–10, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares zooloģijas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010.gada 7.jūnijā Aleksandrs Aniščenko aizstāvēja promocijas darbu “Dienvidsibīrijas un Ibērijas pussalas skrejvaboļu kalnu alpīnās faunas struktūra un izcelšanās” biloģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas nozares zooloģijas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Aleksandram Aniščenko piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2010.gada 14.jūnija sēdē piešķīra medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu DACEI ZAVADSKAI par promocijas darbu “A grupas beta hemolītiskā streptokoka infekcija bērniem Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 9; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

2010.gada 16. jūnijā Arhitektūras nozares Arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozares promocijas padome “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu piešķīra Jurim Dambim par promocijas darbu “Rīgas centra arhitektoniski telpiskās vides kvalitāte 1995–2010”.

Balsošanas rezultāts: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes – nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinātnes nozares Diagnostikas un kvalitātes apakšnozares Promocijas padome atklātā sēdē 2010.gada 17. jūnijā piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) ANDREJAM SPUNĪTIM par promocijas darbu “Neironu tīkla metodes izstrāde lēmumu pieņemšanai ultraskaņas defektoskopijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 12 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

2010.g. 21.junijā pl.16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēja Inese Mavļutova. Temats – “Uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas restrukturizācijas rezultātā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: as. profesors Dr.ekon., Andris Rigerts; profesors Dr.h.inž., Pēteris Rivža; as. profesors Dr.ekon. Jānis Strautmanis.

Balsošanas rezultāti: par 8, pret 1, nederīgi biļeteni nav.

***

2010.g. 21.junijā pl.14.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēja Andrejs Sarnovičš. Temats”Cilvēkresursu mērķtiecīga attīstība valsts pārvaldē un tās pilnveidošanas virzieni”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: profesors Dr.fiz. Andris Kangro; profesors Dr.ekon. Konstantīns Didenko; profesore Dr.soc. Jolanta Palidauskaite.

Balsošanas rezultāti: par 9, pret nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 21.jūnija sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu LAURAI PIRSKO klīniskās psiholoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Piesaistes stila saistība ar uzvedības traucējumiem un bērnu un vecāku vardarbības pieredzi”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 21.jūnija sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu IEVAI STOKENBERGAI sociālās psiholoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Humora loma stresa pārvarēšanas procesā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes 2010. gada 21. jūnijā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu Pārtikas zinātnes nozarē Irisai MŪRNIECEI par promocijas darbu “Latvijā selekcionēto šķirņu kartupeļu integrētais novērtējums”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares sociālās psiholoģijas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010.gada 22.jūnijā Maija Zakriževska aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu” psiholoģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Psiholoģijas nozares sociālās psiholoģijas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Maijai Zakriževskai piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā (Dr.psych.) sociālās psiholoģijas apakšnozarē.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares sociālās psiholoģijas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010.gada 22.jūnijā Aivars Buls aizstāvēja promocijas darbu “Nacionālo bruņoto spēku karavīru personības satura izmaiņas starptautisko misiju apstākļos” psiholoģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Psiholoģijas nozares sociālās psiholoģijas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Aivaram Bulam piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā (Dr.psych.) sociālās psiholoģijas apakšnozarē.

***

LLU Arhitektūras nozares Ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2010. gada 22. jūnijā Daiga Zigmunde aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas urbānās un lauku ainavas estētiskā un ekoloģiskā mijiedarbe” arhitektūras doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Daigai Zigmundei piešķirts LR arhitektūras doktora grāds (Dr.arch.) ainavu arhitektūrā.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 28.jūnijā Dace STRELĒVICA–OŠIŅA aizstāvēja promocijas darbu “Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un sekas: Latvijas un pasaules pieredze ”, un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: “par” – 8, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 28.jūnijā Dite LIEPA aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanās procesā: sociolingvistiskais aspekts ”, un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: “par” – 7, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2010.gada 28.jūnija sēdē piešķīra medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu BENITAI KRIVICKAI–UŽKURELEI par promocijas darbu “Lūpas un aukslēju šķeltņu zonas audu funkcionālā morfoloģija operāciju materiālā”.

Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2010.gada 29.jūnija sēdē piešķīra medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu HARALDAM PLAUDIM par promocijas darbu “Agrīnas perorālas barošanas pielietojums smaga akūta pankreatīta slimniekiem”.

Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

2010.g. 28.jūnijā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu Vadībzinātnē aizstāvēja Ieva Brence. Temats – “Darba tirgu regulējošo faktoru piemērošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Latvijā ”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesors Dr.ekon. Konstantīns Didenko; profesors Dr.h.inž. Pēteris Rivža; profesors Dr.h.ekon. Ilmārs Vanags.

Balsošanas rezultāti: par 9, pret nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2010.gada 29.jūnijā Antra GULBE aizstāvēja promocijas darbu “Olimpiskās izglītības inovatīvs apguves modelis sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2010. g. 29. jūnijā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – ekonometrija aizstāvēja Aleksejs Meļihovs par tematu “Latvijas IKP īstermiņa ekonometriskā prognozēšana”

Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt 1, nederīgu biļetenu nav.

***

2010. g. 29. jūnijā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Latvijas tautsaimniecība aizstāvēja Jānis Priede par tematu “Latvijas tautsaimniecības nozaru eksporta kvalitātes konkurētspējas analīze”

Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt 1, nederīgu biļetenu nav.

***

2010.gada 29.jūnijā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra KRIŠAM RAUHVARGERAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” par promocijas darbu ”Programmatūras izpildes vides testēšana”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2010.gada 29.jūnijā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ZANEI BIČEVSKAI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” par promocijas darbu ”Viedās tehnoloģijas un to efektivitāte”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2010.gada 29.jūnijā Dace VĪKSNE aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas reģionālo augstskolu izvērtējums un attīstības iespējas” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Dacei Vīksnei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2010.gada 29.jūnijā Linda MEDNE aizstāvēja promocijas darbu “Personālresursu kvalitāte viesmīlības uzņēmumos Latvijas reģionos” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Lindai Mednei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes “RTU P–08” Elektronikas un telekomunikāciju nozares Elektrosakaru apakšnozares atklātā sēdē 2010.gada 29. jūnijā piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing) VJAČESLAVAM BOBROVAM par promocijas darbu “Starpkanālu intervāla analīze un novērtējums optiskajās sakaru sistēmās ar viļņgarumdales blīvēšanu”.

Balsošanas rezultāti: par 11 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome RTU P–11
2010.gada 30.jūnija atklātajā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) Danai Beļakovai zinātnes nozarē Materiālzinātne apakšnozarē Tekstila un apģērbu tehnoloģija par promocijas darbu “Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos”.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome RTU P–11
2010.gada 30.jūnija atklātajā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) Ingai Dāboliņai zinātnes nozarē Materiālzinātne apakšnozarē Tekstila un apģērbu tehnoloģija par promocijas darbu “Antropometriskie mērījumi apģērbu trīsdimensiju projektēšanai”.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome 2010. gada 30. jūnijā atklātā sēdē piešķīra Veterinārmedicīnas doktora (Dr. med. vet.) zinātnisko grādu Ilgai Šematovičai Veterinārmedicīnas nozarē Dzemdniecības un ginekoloģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Slaucamo govju asins morfoloģiskie un bioķīmiskie rādītāji, dzemdes mikrobiālā flora un endometrija pārmaiņas pēcdzemdību periodā.”

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2010.gada 30.jūnija sēdē Aleksejam Niperam piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Nodokļu sloga izmaiņu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”.

Balsošanas rezultāti: par– 11, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS