Bioloģiskās daudzveidības gads pasaulē un Latvijā

8-07-2010

2010.gadu Apvienoto Nāciju organizācija ir pasludinājusi par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO) kā vadošajai ANO aģentūrai ar mandātu izglītībā, zinātnē un kultūrā, un novērtējot organizācijas lomu starpdisciplināru programmu ietvaros veicināt ilgtspējīgu attīstību un vides saglabāšanu, ir uzticēta vadošā loma šī gada koordinēšanā.

Bioloģiskās daudzveidības jautājumiem 2010.gads veltīts, vēršot sabiedrības uzmanību Tūkstošgades mērķiem vides ilgtspējības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī atgādinot par cilvēces atbildību apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē. Šīs vispasaules apņemšanās pamatā ir 1992. gadā Riodežaneiro pieņemtā konvencija “Par bioloģisko daudzveidību”, kurai pievienojušās 192 UNESCO dalībvalstis. Latvija Konvenciju ratificēja 1995. gadā, tāpat kā citas dalībvalstis apņemoties veidot gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbības sistēmu informācijas par bioloģisko daudzveidību apmaiņai, kā arī veicināt sabiedrībā izpratni un tās iesaisti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Saskaņā ar Konvenciju “Par bioloģisko daudzveidību” bioloģiskā daudzveidība nozīmē visu dzīvo organismu formu – augu, dzīvnieku, sēņu un mikroorganismu – dažādību visās vidēs, tai skaitā uz sauszemes, jūrās un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas tie ir. Tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām. Cilvēks ir daļa no šīs daudzveidības un ir līdzatbildīgs par šīs daudzveidības saglabāšanu, kas attiecīgi nodrošina arvien plašākas iespējas un daudzveidīgāku vidi apkārt arī pašam cilvēkam.

Jau kopš organizācijas dibināšanas brīža UNESCO ir īstenojusi un atbalstījusi aktivitātes, kas veicina zinātnisko pētniecību bioloģiskās daudzveidības jomā un vides aizsardzību. Viena no būtiskākajām UNESCO aktivitātēm ir starptautiskās zinātniskās sadarbības programma “Cilvēks un biosfēra” (Man and Biosphere – MAB). MAB programma veicina starpdisciplinārus pētījumus un labo prakšu izzināšanu pārdomātā vides pārvaldībā ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi globālā mērogā. Programma sekmē ne tikai labāku vides izpratni un izjūtu, bet arī zinātnes un zinātnieku aktīvāku līdzdalību politikas un pārvaldības dokumentu izstrādē par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem. Visā pasaulē, attīstot biosfēras rezervātu tīklu, programma ir devusi arī nozīmīgu ieguldījumu “ilgtspējīgas attīstības” jēdziena izpratnē, rezervātu darbībā pierādot un īstenojot modeļus līdzsvarotai attīstībai, kuras pamatā ir sabalansētas vides, sociālās, politiskās un ekonomiskās, kā arī kultūras vajadzības un vēlmes. 1995. gadā Latvijā tika izveidota MAB Latvijas Nacionālā komiteja, ar kuras iniciatīvu un aktīvu darbību 1997.gadā tika izveidots un iekļauts UNESCO Biosfēras rezervātu tīklā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības gada ietvaros UNESCO, mobilizējot visas tās dalībvalstis un starpdisciplinārās programmas, aicina izvērtēt cilvēces darbību vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, izkopt sabiedrības izpratni par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un lomu ilgtspējīgai attīstībai, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides saudzēšanu un rūpes par to caur tādu projektu un iniciatīvu attīstību, kas nemazina un nekaitē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ar šo gadu iesākas arī Starptautiskās dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005 – 2014) otrā puse, kuras ietvaros īpašu uzmanību Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) vērš tieši uz izglītības lomu un atbildību tādas attieksmes veidošanā, kas ir pārdomāta pret vidi un bioloģisko daudzveidību.

Īstenojot šī gada mērķus, visa gada garumā visā pasaulē notiek starptautiska, reģionāla un nacionāla līmeņa konferences, izstādes, pasākumi, akcijas un citas aktivitātes, kas veltītas bioloģiskās daudzveidības jautājumiem. Arī Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija šī gada sākumā aicināja Latvijas valsts, nevalstiskās institūcijas un sabiedrību iesaistīties un organizēt dažādus pasākumus Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības gada ietvaros, tādējādi veicinot šī gada mērķu īstenošanu arī Latvijā.

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības gada ietvaros Latvijā notiek daudzveidīgi pasākumi, un UNESCO LNK, apkopojot informāciju par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem veltītajiem pasākumiem, pateicas visām institūcijām, kuras ir sniegušas informāciju par savām iniciatīvām, tādējādi paplašinot gan gada norisēs iesaistīto cilvēku loku, gan arī savstarpējo sadarbību dažādu institūciju starpā.

UNESCO LNK aicina ikvienu iesaistīties Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības gada pasākumos un pieteikt savas aktivitātes, kā arī iegūt papildus informāciju par Starptautisko Bioloģiskās daudzveidības gadu un apkopojumu par Latvijas rīkotajiem pasākumiem UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas interneta vietnē www.unesco.lv!

Dagnija Baltiņa,
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS